• 10.5.0 (2021-08-25)
  • Nowości (8)
   • [Kalendarz] Dodano na formularzu dodawania Wydarzenia kalendarza znacznik informujący o zajętości zasobu we wskazanym terminie
   • [Kontrahenci] Zaimlementowano integrację z Centralnym Rejestrem Beneficjentów Rzeczywistych dostępnym z poziomu szczegółów karty Kontrahenta
   • [Korespondencja] Dodano obsługę generowania nowego pola Nazwa dla Przesyłki
   • [Korespondencja] Dodano w tabeli Przesyłek numerację dla kolejnych elementów w zakresie całej bazy, miesiąca oraz roku
   • [Ogólne] Dodano możliwość wydruku customowego tekstu pod kodem QR za pomocą funkcji FnGetCustomTextForObject
   • [Ogólne] Dodano na widoku szczegółów możliwość ustawienia indywidualnego przypomnienia dotyczącego bieżącego elementu
   • [Ogólne] Zmiana statusu elementu na szczegółach będzie powodowała automatyczne odświeżenie lewego panelu
   • [Sekretariat] Dodano obsługę Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru dla przesyłek e-Nadawcy
  • Poprawki (2)
   • [Aplikacja mobilna] Zestawy rekordów na Dokumencie nie zawsze były wyświetlane we włąściwej kolejności
   • [Dokumenty] Zestaw rekordów z atrybutem "Pole obowiązkowe", który nie ma w szablonie żadnego elementu podrzędnego powodował brak możliwości zapisania Dokumentu
  • Zmiany (4)
   • [HR] Rozbudowano algorytm wyliczania dni urlopowych w oparciu o niestandardowy czas pracy przypisywany do stanowiska
   • [Korespondencja] Dodano możliwość wskazania grupy użytkowników na formularzu dodawania Przesyłki
   • [Ogólne] Zmieniono zachowanie pola z wyborem czasu w taki sposób, aby użytkownik mógł je edytować ręcznie
   • [Workflow] Dodano Administratorowi możliwość wykonywania akcji na Działaniu przypisanym do innego użytkownika
 • 10.4.0 (2021-08-25)
  • Nowości (5)
   • [Dokumenty] Odwołanie w parametrze do pola, które wyświetla się w Recordsecie będzie zwracało ciąg wartości pól w kolumnie tego Recordsetu
   • [Płatności] Dodano możliwość generacji Zleceń bankowych w oparciu o filtr terminu płatności
   • [Płatności] Lista płatności pod Fakturą będzie wyświetlała notatkę wpłaty/spłaty
   • [Poczta e-mail] Dodano ustawienie systemowe StoreOriginalEmlFile, które umożliwia zachowanie w systemie oryginalnej wiadomości e-mail w formacie .eml
   • [Projekty] Dodano możliwość przypisania Projektu do grupy użytkowników
  • Poprawki (10)
   • [Administracja] Dodawanie kolejnych po sobie pozycji słownika powodowało automatyczne pojawianie się rekordów tabeli tłumaczeń językowych
   • [Dokumenty] Kliknięcie w link zewnętrzny, który przenosił użytkownika do podglądu wydruku Dokumentu, powodowało błąd jeżeli użytkownik nie był aktualnie zalogowany
   • [Dokumenty] Wartości pola Dokumentu o typie Obraz nie były poprawnie zapisywane do bazy danych
   • [FV Kosztowe] Drzewo kosztów pod Centrum kosztu źle wyliczało podsumy dla faktur kosztowych, dla których istniała rozksięgowana proforma
   • [FV Kosztowe] Opis pozycji Faktury kosztowej przyjmował znaki specjalne, które powodowały błąd zapisu rekordów do bazy
   • [FV Kosztowe] Weryfikacja konta bankowego na białej liście podstawiała dla zwrotów numer Nip kontrahenta zamiast użytkownika
   • [Kalendarz] Poprawiono działanie pluginu Outlook w zakresie synchronizacji wydarzeń kalendarza
   • [Kontrahenci] Formatka dodawania konta bankowego w określonych przypadkach wyświetlała niepoprawny opis banku dla kont zagranicznych
   • [Ogólne] Wyszukiwarka pełnotekstowa nie pozwalała na użycie niektórych znaków istotnych dla danego języka
   • [Workflow] Grid Akceptacje na Dashboardzie nie uwzględniał walidatorów przy wykonywaniu akcji akceptacji/odrzucenia
  • Zmiany (2)
   • [Faktury] Pole Szukana fraza na liście Faktur będzie wyszukiwać dodatkowo po pełnej nazwie i nipie kontrahenta
   • [Kalendarz] Obszerna treść maila pod obiektem powodowała, że grid z wydarzeniami kalendarza wydłużał się w pionie i był nieczytelny
 • 10.3.0 (2021-05-07)
  • Nowości (4)
   • [Administracja] Dodano w Monitorze systemu wykres statystyk dla nieudanych żądań logowania w sytuacji przekroczenia ilości licencji jednoczesnych
   • [Dokumenty] Dodano możliwość automatycznego przejścia do pierwszego kroku procesu zaraz po utworzeniu Dokumentu
   • [FV Kosztowe] Dodano datę wpłynięcia Faktury na liście wyeksportowanych elementów
   • [Kontrahenci] Dodano informację o aktualnej kwocie zaległości brutto na liście Kontrahentów zadłużonych
  • Poprawki (4)
   • [Aplikacja mobilna] Aplikacja mobilna Android nie obsługiwała certyfikatów z kluczem prywatnym o długości 4096 bitów lub więcej
   • [Dokumenty] Dodanie na formularzu edycji dwóch załączników o tej samej nazwie i usunięcie jednego z nich powodowało błąd zapisu Dokumentu
   • [Dokumenty] Pole Autocomplete o typie Słownik nie zawsze zapisywało do bazy właściwego Id pozycji słownikowej jeżeli występowała w tabeli inna pozycja o takiej samej nazwie
   • [Sekretariat] Lista Korespondencji nie wyświetlała pozycji, dla których nie wprowadzono żadnej Przesyłki
  • Zmiany (3)
   • [Budżety] Faktury od kontrahentów specjalnych będą anonimizowane na widoku wykonania Budżetu klasycznego oraz projektowego
   • [Dokumenty] Lista Dokumentów pod dowolnym obiektem została poszerzona o kolumnę Opis
   • [HR] Użytkownik z uprawnieniami rozszerzonymi do HR będzie widział tylko zastępstwa pracowników tych spółek, do których posiada dostęp
 • 10.2.0 (2021-03-06)
  • 10.2.2 (2021-03-07)
   • Nowości (2)
    • [FV Kosztowe] Dodano wyświetlanie nazwy alternatywnej na liście wyboru Produktów
    • [FV Kosztowe] Dodano wyświetlanie numerów wierszy na formatce dodawania Faktury kosztowej
   • Poprawki (9)
    • [Aplikacja mobilna] Użytkownik z uprawnieniami specjalnymi HR nie miał podglądu szczegółów pracownika z poziomu Książki adresowej
    • [Deale] Podsumowanie zalogowanego czasu pracy na Dealu uwzględniał niesłusznie czas pracy spod zlinkowanego Kontrahenta
    • [Deale] Zmiana stanu Deala z poziomu menu akcji (Zmień status elementu) nie uwzględniała wszystkich możliwych statusów
    • [Dokumenty] Pod Dokumentem nie były wyświetlane załączniki dodane wprost z poziomu Faktury kosztowej
    • [FV Kosztowe] Lista wyboru produktów na pozycjach Faktury wyświetlała produkty nieaktywne
    • [FV Kosztowe] Lista wyboru produktów nie działała poprawnie jeżeli w nazwie produktu był znak plusa
    • [FV Kosztowe] OCR nie obsługiwał zaszyfrowanych dokumentów Pdf
    • [FV Sprzedaży] Mechanizm spłaty proform nie działał właściwie dla Faktur zaliczkowych
    • [Workflow] Dla komputerów MacOS nie działał klawisz zaznaczenia CTRL na liście osób do przekazania Działania. Dodano zamiennie obsługę klawisza ALT
   • Zmiany (10)
    • [Aplikacja mobilna] Dostosowano mechanizm wysyłki wiadomości push iOS do obsługi HTTP/2
    • [Aplikacja mobilna] Wdrożono obsługę HTTP/2 dla API obsługującego wysyłkę powiadomień push na platformę iOS
    • [Dokumenty] Przeniesiono niżej wyświetlanie przycisków na oknie bocznego podglądu skanu z uwagi na zasłanianie przycisków systemowych pdf viewera
    • [FV Kosztowe] Dodano możliwość spłaty Faktury kosztowej będącej w stanie Nowy
    • [FV Kosztowe] Użytkownik z uprawnieniami rozszerzonymi lub właściciel Centrum kosztu będzie widział wszystkie rozksięgowane faktury pod tym centrum
    • [Intranet] W Książce Adresowej pracownicy innych spółek będą widoczni tylko dla Administratora lub użytkowników, którzy posiadają uprawnienia do tej spółki
    • [Ogólne] Dodano dodatkową informację o zalogowanym czasie pracy w opisie na widoku timesheet elementu
    • [Sekretariat] Formatka rejestracji Przesyłki będzie podpowiadać ostatnio wybrany przez użytkownika rodzaj Przesyłki
    • [Sekretariat] Lista adresów Odbiorcy na formatce dodawania Przesyłki będzie zawierała informację o typie adresu (główny, korespondencyjny, ...)
    • [Sekretariat] Zaktualizowano obsługę nowego WebAPI dla e-Nadawcy (domyślna wartość dla parametru zawartości przesyłki zagranicznej - Korespondencja)
  • 10.2.1 (2021-03-06)
   • Poprawki (1)
    • [Sekretariat] Skany .jpg procesowane poprzez FTP były zapisywane do systemu z rozszerzeniem .pdf
   • Zmiany (1)
    • [Poczta e-mail] Dodano wymuszenie obsługi protokołu TLS 1.2 dla poczty e-mail
  • Nowości (2)
   • [Administracja] Dodano obsługę autoryzacji dla wielu serwerów LDAP
   • [FV Kosztowe] Dodano przełącznik zmiany trybu obliczenia podsumowania na formatce dodawania Faktury
  • Poprawki (3)
   • [FV Kosztowe] Znak plusa nie był dozwolony w numerze Faktury kosztowej
   • [FV Sprzedaży] Zaokrąglenia pozycji na formularzu edycji szablonu Faktury nie zawsze były wyliczane poprawnie
   • [Ogólne] Zabezpieczono możliwość linkowania elementów do samych siebie
  • Zmiany (4)
   • [Aplikacja mobilna] Lista Działań Przypisanych do mnie będzie wyświetlała również Działania przypisane do grupy
   • [FV Sprzedaży] Cena jednostkowa na pozycjach Faktury Sprzedażowej będzie zaokrąglana do 4 miejsc po przecinku
   • [FV Sprzedaży] Zablokowano możliwość edycji Faktury w trybie SellInvoiceMode=import
   • [Intranet] Informacja dźwiękowa przychodzącej wiadomości chat nie będzie generowana jeżeli użytkownik ustawił swój status na Nie przeszkadzać
 • 10.1.0 (2020-11-04)
  • Nowości (4)
   • [Aplikacja mobilna] Dodano możliwość definiowania własnych kafelków z Dokumentami maskowanymi na dashbboardzie aplikacji mobilnej
   • [Deale] Dodano obsługę nowego pola PESEL na Dealu
   • [FV Sprzedaży] Dodano możliwość wyliczenia kwoty netto z kwoty brutto pozycji Faktury
   • [Projekty] Dodano możliwość rozksięgowania List płac na Projekty
  • Poprawki (3)
   • [Aplikacja mobilna] Lista Działań nie była odpowiednio sortowana przez co niektóre elementy nie były w ogóle wyświetlane
   • [Dokumenty] System nie mógł zapisać pola Autocomplete z wybraną Sprawą
   • [Faktury] Podsumowanie na liście Faktur nie uwzględniało Faktury Proforma
  • Zmiany (1)
   • [Faktury] Dodano możliwość oznaczenia domyślnych kodów JPK na Fakturze
 • 10.0.0 (2020-10-15)
  • Nowości (9)
   • [Budżety] Dodano możliwość załączenia notatki do rewizji budżetowej
   • [Dokumenty] Dodano możliwość generacji Zlecenia bankowego z poziomu akcji grupowej na liście Dokumentów
   • [Faktury] Dodano nową kolumnę Typ na liście Faktur określającą rodzaj dokumentu
   • [Faktury] Dodano obsługę dodatkowych kodów Faktury na potrzeby pliku JPK
   • [FV Kosztowe] System będzie wyświetlał ostrzeżenie o zablokowanym Kontrahencie podczas rejestracji Faktury kosztowej
   • [FV Sprzedaży] Dodano możliwość importu pozycji Faktury Sprzedaży z Excela
   • [Kontrahenci] Zintegrowano system Baseline™ z usługą pobierania danych rejestrowych z KRS (Rejestr.io)
   • [Ogólne] Dodano dla posiadaczy pluginu Ms Office możliwość ręcznego wersjonowania plików innych formatów
   • [Pluginy] Dodano integrację z platformą Autenti.com służącą do podpisywania dokumentów online
  • Poprawki (8)
   • [Administracja] Dodano zabezpieczenie przed próbą dodania konta użytkownika bez wystarczającej ilości licencji, co skutkowało blokadą systemu
   • [Faktury] Dodano zabezpieczenie nie pozwalające na usunięcie jedynego wiersza pozycji Faktury
   • [FV Kosztowe] Dodano obsługę odczytywania pozycji Faktury kosztowej poprzez mechanizm OCR
   • [FV Kosztowe] Drzewo kosztowe pod Centrum kosztów nie wyświetlało poprawnie statystyk faktur
   • [FV Sprzedaży] Raport Prognoza należności nie uwzględniał Faktury Proforma
   • [Kalendarz] Nawigowanie pomiędzy ekranami kalendarza nie wyświetlało/ukrywało przycisku Bieżący okres
   • [Ogólne] Boczne okno podglądu skanu dokumentu nie zawsze skalowało się do rozmiarów okna przeglądarki
   • [Poczta e-mail] Niektóre wiadomości e-mail będące częścią wątku nie wyświetlały się pod obiektem
  • Zmiany (6)
   • [Deale] Deale opóżnione w realizacji o 3 dni będą oznaczane na żółto w widoku Pipeline
   • [FV Kosztowe] Pole Netto i Vat zostały odblokowane do edycji jeżeli na formularzu Faktury odkryje się pole Cena jednostkowa
   • [HR] Po wyborze departamentu na kalendarzu nieobecności będą prezentowani użytkownicy, którzy należą do wszystkich departamentów podległych w strukturze spółek
   • [HR] Zmieniono mechanizm integracji z podpisem kwalifikowanym Szafir rozwiązując problem ograniczenia łącznej wielkości podpisywanych załączników
   • [Płatności] Faktury zablokowanego lub nieaktywnego Kontrahenta nie będą wchodziły do Zleceń bankowych
   • [Poczta e-mail] Wycofano możliwość pobrania dodatku do klienta poczty Thunderbird
 • 9.8.0 (2020-10-15)
  • Nowości (3)
   • [Dokumenty] Dodano możliwość pobrania pliku Excel lub Word z bazy szablonów, podmianę wartości w treści pliku, a następnie zapisanie go pod danym obiektem w systemie
   • [FV Sprzedaży] Dodano możliwość wyboru Produktu z listy za pomocą wyskakującego okienka
   • [Sekretariat] Dodano dodatkowe pola na formularzu rejestracji Przesyłki (MPK, Email, Nr telefonu kom., Koperta firmowa)
  • Poprawki (1)
   • [FV Sprzedaży] Lista produktów na pozycji Faktury nie była zawężana do wybranej spółki
  • Zmiany (2)
   • [Aktywa] Aktywo będzie można przypisać również do użytkownika niesystemowego
   • [Poczta e-mail] Użytkownik bedący opiekunem Deala lub Kontrahenta (dotyczy ustawienia EnableObjectForContractorOwner) nie zobaczy poczty e-mail przypisanej do skrzynek, do których nie ma uprawnień
 • 9.7.0 (2020-06-01)
  • 9.7.5 (2020-08-27)
   • Nowości (2)
    • [HR] Dodano możliwość wyszukiwania Kandydatów w oparciu o filtr Branża
    • [Płatności] Dodano nowy parametr systemowy BankRequestSplitPaymentMode, który określa, czy Zlecenie bankowe o typie SplitPayment będzie kompensowało tylko faktury z korektami (split), czy wszystkie możliwe dokumenty (compensate)
   • Poprawki (2)
    • [Dokumenty] Pole recordsetu o typie Data nie przechowywało wartości po zapisaniu Dokumentu jeżeli na danym Działaniu było ono niewidoczne
    • [Workflow] Jeżeli na formatce przekazania występowało kilka ścieżek wyboru, przy czym jedna z nich była obowiązkowa z zaznaczonym domyślnie adresatem, wówczas przy oznaczeniu innych osób, adresat ten był niepotrzebnie odznaczany
  • 9.7.4 (2020-08-27)
   • Nowości (1)
    • [Płatności] Dodano obsługę generacji zagranicznych Zleceń bankowych do formatu SEPA
   • Poprawki (4)
    • [Administracja] Poprawiono błąd związany z połączeniem z LDAP w trybie syncdomain
    • [Dokumenty] Rozksięgowanie centr kosztów na Dokument nie było kalkulowane poprawnie na niektórych widokach
    • [Sekretariat] Ręczne utworzenia Kontrahenta z poziomu Przesyłki nie odświeżało pola z nowo dodanym adresem
    • [Workflow] Grid z rozksięgowaniem Dokumentu na Projekt lub Centrum kosztu nie był wyświetlany pod Działaniem
   • Zmiany (2)
    • [FV Kosztowe] Rozdzielono pola Produkt i Opis pozycji dla wierszy Faktury kosztowej
    • [Ogólne] Wyróżniono kolorem menu wyboru akcji grupowej z poziomu listy elementów
  • 9.7.3 (2020-07-02)
   • Nowości (1)
    • [Workflow] Dodano możliwość wskazania wartości słownikowej dla powodu zmiany stanu Działania lub Dokumentu
   • Poprawki (3)
    • [Budżety] Przycisk Edytuj Budżet wyświetlał się na Działaniu workflow nawet wtedy, gdy status Budżetu nie zezwalał na edycję
    • [Budżety] Struktura budżetowa wyświetlała odnośniki Url na elementach drzewa, które nie miały określonego budżetu
    • [Płatności] Wartość pola VAT w pliku Elixir dla przelewu Split Payment nie była wyliczana prawidłowo w przypadku spłat częściowych
   • Zmiany (1)
    • [FV Kosztowe] Użytkownik z uprawnieniami rozszerzonymi będzie mógł domyślnie akceptować Rozrachunki i Faktury kosztowe przy ustawieniu systemowym DefaultAcceptance
  • 9.7.2 (2020-06-23)
   • Poprawki (7)
    • [Aplikacja mobilna] Parametry Raportu w Aplikacji mobilnej nie były wyświetlane w poprawnej kolejności
    • [Dokumenty] Podczas klonowania Dokumentu token {DocumentTemplateId} nie był uzupełniany
    • [FV Kosztowe] System nie pozwalał na linkowanie różnych obiektów z Rozrachunkami
    • [Intranet] System nie wysyłał załącznika w wiadmości chat, jeżeli w poprzedniej wiadomości wklejono grafikę
    • [Kalendarz] Niepoprawny format daty na serwerze powodował dublowanie się niektórych zdarzeń Kalendarza
    • [Kalendarz] Wydarzenie Kalendarza trwające kilka dni wyświetlało błędną datę zakończenia na jego szczegółach
    • [Płatności] Poprawiono funkcję formatującą plik Elixir dla płatności zagranicznych
   • Zmiany (6)
    • [Administracja] Dodano nowy parametr systemowy LDAPFilter, który umożliwia definiowanie własnych filtrów służących do autentykacji użytkownika w bazie LDAP
    • [Intranet] Użytkownik zablokowany lub nieobecny w danym dniu będzie specjalnie wyróżniony w widoku Książki adresowej
    • [Projekty] Projekty otwarte będą sortowane domyślnie jako pierwsze na liście
    • [Sekretariat] Mechanizm importu Przesyłek usuwał niepotrzebnie wszystkie znaki, które nie były literą lub cyfrą
    • [Zadania] Wyszukiwarka Zadań będzie przeszukiwała również pole Opis oraz komentarze w historii Zadania
    • [Zadania] Zadania otwarte będą sortowane domyślnie jako pierwsze na liście
  • 9.7.1 (2020-06-01)
   • Nowości (3)
    • [Faktury] Dodano obsługę nowego trybu BookingMode, w którym rozksięgowanie Faktury jest kalkulowane w oparciu o pozostałą, łączną kwotę dla Centr i Projektów
    • [Przesyłki] Dodano nowe pole Rodzaj pisma na formularzu rejestrowania Przesyłki
    • [Sekretariat] Dodano przycisk Dodaj przesyłkę bezpośrednio na szczegółach Korespondencji
   • Poprawki (7)
    • [Dokumenty] Etykieta zestawu rekordów nie ukrywała się pomimo jej odznaczenia na Szablonie Dokumentu
    • [Dokumenty] Lista Dokumentów nie wyświetlała pola umożliwiającego zaznaczenie wiersza dla Dokumentów nieedytowalnych
    • [Dokumenty] W przypadku dodawania Dokumentu z poziomu Sprawy nie pokazywał się grid dla tej relacji
    • [Kontrahenci] Aplikacja zawieszała okno przeglądarki w przypadku braku dostępności usługi wyszukiwania GUS
    • [Płatności] Formater Zlecenia bankowego nie uwzględniał korekt minusowych przez co kwota Vat do przelewu nie była poprawnie wyliczana
    • [Projekty] Wyświetlanie wykonania budżetu projektowego w niektórych sytuacjach kończyło się błędem dzielenia przez zero
    • [Workflow] Lista powiadomień nie pokazywała wierszy dotyczących niektórych notyfikacji w procesie, podczas gdy pojawiały się one na bocznym wskaźniku ilości powiadomień
   • Zmiany (1)
    • [FV Kosztowe] Dodano możliwość zakładania kartoteki nowego Produktu z poziomu okna wyboru Produktu na formularzu Faktury kosztowej
  • Nowości (3)
   • [Pluginy] Dodano nowy widok wyboru załączników do opatrzenia podpisem kwalifikowanym
   • [Projekty] Dodano możliwość wpisania zaplanowanego czasu pracy bezpośrednio na poziomie Projektu
   • [Raporty] Filtry Raportów mogą referować do siebie w oparciu o parametry zapytania SQL
  • Poprawki (21)
   • [Administracja] Dodano weryfikację stanu licencji podczas edycji parametrów użytkownika
   • [Aplikacja mobilna] Android v.3.2.3: Dodano brakujące ikony na linii czasu
   • [Aplikacja mobilna] Android v.3.2.3: Poprawiono działanie linków na raportach html
   • [Aplikacja mobilna] Android v.3.2.3: Poprawiono obsługę planera tras
   • [Aplikacja mobilna] Android v.3.2.3: Usunięto efekt migania elementów html (recordset) na widoku szczegółów
   • [Aplikacja mobilna] Android v.3.2.3: Wykresy nie scrollowały się jeżeli ich wielkość przewyższała szerokość ekranu
   • [Aplikacja mobilna] iOS v.3.1.4: Dodano brakujące ikony i formanty
   • [Aplikacja mobilna] iOS v.3.1.4: Lewy panel z listą nie aktualizował statusu elementu po wykonaniu akcji na tym elemencie (iPad)
   • [Aplikacja mobilna] iOS v.3.1.4: Poprawiono obsługę czcionek dla nowych modeli iPhone
   • [Aplikacja mobilna] iOS v.3.1.4: Poprawiono obsługę trybu Demo
   • [Aplikacja mobilna] iOS v.3.1.4: Poprawiono skuteczność odczytów kodów QR przez wbudowany skaner
   • [Aplikacja mobilna] Kolumny sformatowane jako linki do elementu nie wyświetlały się poprawnie na Aplikacji mobilnej
   • [FV Kosztowe] Formatka z Produktami nie zamykała się automatycznie po wyborze danej pozycji
   • [FV Kosztowe] Podczas dodawania Faktury, weryfikacja konta na Białej Liście nie wykonywała się jeżeli w numerze konta były spacje
   • [FV Sprzedaży] Kliknięcie ikony dodawania nowego wiersza Faktury Sprzedaży nie zawsze przeliczało kwoty netto, vat, brutto w wierszu
   • [FV Sprzedaży] Podczas edycji Faktury system nie zawsze pozwalał na dodanie nowej pozycji
   • [FV Sprzedaży] System nie wyświetlał pola Ilość z wartościami do czterech miejsc po przecinku na szczegółach Faktury oraz na formularzu edycji
   • [HR] Algorytm kalkulacji urlopów nie zawsze uwzględniał datę rozpoczęcia współpracy
   • [Pluginy] Plugin MS Office oraz MS Outlook v.1.3.5: Pluginy nie łączyły się poprawnie z serwerem, w przypadku kiedy użytkownik miał zainstalowany certyfikat podpisu kwalifikowanego
   • [Raporty] Filtr o typie Multiwybór duplikował listę wyboru po wybraniu wartości
   • [Raporty] Lista rozwijana pola autocomplete pozostawiała niewidoczny element, który uniemożliwiał kliknięcie w to miejsce na raporcie html
  • Zmiany (9)
   • [Aplikacja mobilna] Android v.3.2.3: Dodano mechanizm odświeżania szczegółów poprzez gest scroll down
   • [Aplikacja mobilna] Android v.3.2.3: Dodano miniaturki do listy wyboru załącznika z pamięci masowej urządzenia
   • [Aplikacja mobilna] Android v.3.2.3: Dodano możliwość ukrywania lewego sidebaru - tablet
   • [Aplikacja mobilna] iOS v.3.1.4: Dodano aktywne linki pod kontaktem służące do wybierania numeru telefonu
   • [Aplikacja mobilna] iOS v.3.1.4: Wprowadzono obsługę dynamicznego ApiKey dla usług Google Maps
   • [Aplikacja mobilna] iOS v.3.1.4: Wyłączono obsługę trybu Dark mode
   • [Faktury] Dodano dodatkowy rekord sumujący wszystkie wartości na podsumowaniu Faktur
   • [HR] Użytkownik o uprawnieniach rozszerzonych nie będzie domyślnie widział nieobecności pracowników innych spółek
   • [Workflow] Formatka Przekaż dalej automatycznie pozycjonuje widok ekranu do pierwszego zaznaczonego użytkownika
 • 9.6.0 (2020-03-29)
  • 9.6.1 (2020-04-15)
   • Nowości (2)
    • [Administracja] Dodano awatary na systemowej liście użytkowników oraz na czacie
    • [Administracja] Dodano możliwość wgrania pliku licencji z poziomu widoku Monitora systemu
   • Poprawki (3)
    • [Dokumenty] Styl css ustawiany dla formularza nie obejmował wszystkich elementów html występujących na formularzu
    • [FV Sprzedaży] Algorytm automatycznego wystawiania Faktur sprzedaży nie obejmował cyklu kwartalnego
    • [Pluginy] Rozwiązano problem keszowania przez przeglądarkę listy plików wysyłanej do komponentu podpisu kwalifikowanego
   • Zmiany (3)
    • [Aplikacja mobilna] Zwiększono ilość wyświetlanych elementów listy do 200
    • [FV Sprzedaży] Podczas wystawiania Faktury zniesiono ograniczenie wyboru tylko Projektów przypisanych do wskazanego kontrahenta
    • [FV Sprzedaży] Usunięto w procedurze obliczającej nagłówek Korekty warunek, gdzie data wystawienia Korekty powinna być wcześniejsza niż Faktury
  • Nowości (8)
   • [Deale] Dodano możliwość filtrowania listy Deali po kraju
   • [FV Kosztowe] Dodano nowy widok Prognoza wydatków służący do analizy terminów płatności za zobowiązania
   • [FV Kosztowe] Dodano wyskakujące okno wyboru produktu na pozycjach Faktury kosztowej
   • [HR] Dodano możliwość edycji Grafików pracy przez użytkowników spoza hierarchii
   • [HR] Dodano na karcie Pracownika możliwość ustawienia dostępnego urlopu lub ekwiwalentu urlopowego w godzinach
   • [Kontrahenci] Dodano możliwość filtrowania listy Kontrahentów po kraju
   • [Pluginy] Dodano wsparcie podpisu kwalifikowanego dla kart Sigillum Dark
   • [Raporty] Dodano możliwość wykonywania kodu JavaScript na Raportach (w tym tabularycznych)
  • Poprawki (16)
   • [Dokumenty] Przycisk Testuj dokument nie otwierał poprawnie formularza w nowej zakładce lub oknie przeglądarki
   • [Dokumenty] Użytkownik posiadający customowe uprawnienia do konkretnego Dokumentu nie widział pozycji jeżeli Dokument posiadał obieg
   • [FV Kosztowe] Aktualizacja Centrum kosztu spod Działania kończyła się komunikatem Odmowa dostępu
   • [FV Kosztowe] Dodano zabezpieczenie przed zapisaniem Faktury z kontem bankowym nie należącym do wskazanego podmiotu
   • [FV Kosztowe] Rozwiązano problem błędu certyfikatu SSL podczas wykonywania joba do pobierania kursów walut
   • [FV Kosztowe] Zmiana typu faktury z korekty na Faktura oraz kwoty z ujemnej na dodatnią powodowało błąd zapisu dokumentu po odczycie OCR-a
   • [FV Sprzedaży] Korekta noty sprzedażowej wyświetlała kwoty netto, vat, brutto zamiast jednego pola wartości
   • [FV Sprzedaży] Kwoty netto na pozycjach były zaokrąglane do dołu zamiat do góry
   • [FV Sprzedaży] Widoki Prognoza nazleżności i Wiekowanie należności nie uwzględniały w odpowiednich okresach ujemnych korekt Faktur Sprzedaży
   • [HR] Grafik pracy nie odświeżał się automatycznie po zmianie filtra departamentu i użytkownika
   • [Kalendarz] Cykliczne wydarzenie kalendarza nie wysyłało powiadomień dla pierwszego wystąpienia w przypadku wskazania konkretnych dni tygodnia
   • [Ogólne] Poprawki dotyczące bezpieczeństwa aplikacji
   • [Ogólne] Wdrożono poprawki dotyczące bezpieczeństwa aplikacji
   • [Poczta e-mail] Osadzone obrazy z galerii edytora HTML w szablonie wiadomości e-mail nie wyświetlały się poprawnie w skrzynce odbiorczej
   • [Raporty] Lista z grupowymi akcjami na Raporcie powielała wpisy przy powrocie ze szczegółów elementu
   • [Raporty] Raport w pewnych sytuacjach nie zapamiętywał położenia filtra TOP pozycji przy powrocie ze szczegółów elementu
  • Zmiany (9)
   • [Administracja] Wydłużono Timeout wykonywania Zaplanowanych zadań do 1 godziny
   • [Deale] Dodano możliwość ustawienia celu sprzedażowego dla samego siebie
   • [FV Kosztowe] Dodano możliwość definiowania własnych tablic Kontrahentów i kont bankowych do sprawdzenia pod kątem statusu na Białej liście
   • [FV Kosztowe] Poprawiono ergonomię formatki rozksięgowania na Centra kosztów i Projekty
   • [FV Kosztowe] Wdrożono obsługę nowego API do pobierania aktualnych kursów walut NBP
   • [FV Sprzedaży] Zmieniono kolejność wyświetlania kont bankowych spółki w taki sposób, aby jako pierwsze pojawiło się konto domyślne
   • [Kalendarz] Oznaczono dodatkowym kolorem dni bocznego kalendarza, które posiadają zaplanowane wydarzenia
   • [Pluginy] Zaktualizowano komponenty podpisu kwalifikowanego do najnowszej wersji
   • [Płatności] Wprowadzono mozliwość kompensaty Zleceń bankowych dla dokumentów opłacanych w modelu Split Payment
 • 9.5.0 (2020-02-18)
  • Nowości (3)
   • [HR] Dodano możliwość filtrowania Kandydatów po statusie
   • [HR] Dodano na liście Kandydatów ikonę informującą o skonwertowaniu Kandydata na Pracownika
   • [Workflow] Administrator będzie mógł w łatwy sposób przypisać otwarte Działanie do siebie korzystając z dedykowanego przycisku na szczegółach elementu
  • Poprawki (16)
   • [Administracja] Po restarcie serwera IIS, system nie wykonywał ponowień dla Zaplanowanych zadań, które zakończyły się błędem
   • [Faktury] Kwoty na pozycjach Faktury Sprzedażowej i Kosztowej nie były automatycznie zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku
   • [FV Kosztowe] Lista Faktur wyświetlana pod eksportem zawierała maksymalnie 100 pozycji
   • [FV Kosztowe] Po dodaniu Faktury o typie Rachunek/Paragon w modelu Gotówka system źle obliczał pozycję Vat i Brutto dodając spłatę powiększoną o podatek
   • [FV Kosztowe] Poprawiono mechanizm autouzupełniania pozycji korekty odczytanych przez OCR
   • [FV Kosztowe] Zmiana typu kosztu na rozksięgowaniu Faktury pod Centrum kosztu wyświetlała listę wartości bez zawężenia do spółek
   • [HR] Po wystawieniu wniosku urlopowego na dzień niepracujący system wyświetlał pod wnioskiem kalendarz z datą 1900-01-01
   • [HR] Poprawiono mechanizm wyliczania dostępnych dni urlopowych w przypadku wystąpienia zaległego urlopu godzinowego
   • [Kalendarz] Logowanie czasu pod Wydarzeniem kalendarza źle podpowiadało jednostki jeżeli spotkanie było spotkaniem całodziennym
   • [Poczta e-mail] Parametr EnableObjectForContractorOwner nie był uwzględniany przy wyświetlaniu poczty e-mail pod obiektem
   • [Poczta e-mail] System nie akceptował adresów e-mail ze znakiem - w nazwie
   • [Projekty] Poprawiono błąd związany z nadawaniem uprawnień podczas tworzenia uczestnika Projektu
   • [Workflow] Dodano zabezpieczenie przed możliwością usunięcia Działania, od którego zależy inne Działanie
   • [Workflow] Po anulowaniu przekazania Działania użytkownik nadal posiadał dostęp do tego usuniętego elementu
   • [Zadania] Informacja o przeterminowanych Zadaniach nie była wyświetlana prawidłowo na bocznym panelu użytkownika
   • [Zadania] System podpowiadał datę z przeszłości jako datę rozpoczęcia nowego Zadania pod Projektem
  • Zmiany (1)
   • [FV Kosztowe] Schemat rozksięgowania Faktury będzie dostępny nawet wówczas, gdy nie pokrywają się kwoty samego rozksięgowania
 • 9.4.0 (2020-01-22)
  • 9.4.1 (2020-01-22)
   • Nowości (5)
    • [Dokumenty] Dodano możliwość rozksięgowania Dokumentu na Centra kosztów
    • [Dokumenty] Dodano możliwość rozksięgowania Dokumentu na Projekty
    • [Dokumenty] Dodano możliwość zaszyfrowania generowanych wydruków Pdf własnym hasłem
    • [FV Sprzedaży] Dodano możliwość zaznaczenia modelu Split Payment podczas wystawiania Faktury sprzedaży
    • [Intranet] Dodano w Intranecie bezpośredni link do Portalu Baseline™
   • Poprawki (8)
    • [Aplikacja mobilna] Poprawiono czytelność wyświetlania kodu QR do konfigurowania Aplikacji mobilnej
    • [Dokumenty] Niektóre słowniki takie jak Lista pracowników nie pojawiały się na formatce edycji po zdezaktywowaniu danej pozycji
    • [Dokumenty] Pole autocomplete nie podpowiadało pozycji, jeżeli jako obiekt było wskazane Centrum kosztu
    • [Dokumenty] Sygnatury Dokumentu i Workflow nie były aktualizowane w przypadku zmiany samej wielkości liter w wyrażeniu nazwy
    • [FV Kosztowe] Po ręcznym wprowadzeniu kontrahenta na formularzu Faktury kosztowej system nie sprawdzał automatycznie statusu konta bankowego
    • [FV Sprzedaży] Podczas wysyłania Faktury sprzedażowej tytuł wiadomości e-mail oraz załącznik nie były poprawnie tłumaczone na język dokumentu
    • [HR] Przełożony nie widział i nie mógł edytować zastępstwa swojego pracownika jeżeli nie posiadał prawa specjalnego do modułu HR
    • [Płatności] Proces generacji Zleceń banowych uwzględniał zerowe Dokumenty w polu tytułem płatności
   • Zmiany (2)
    • [Administracja] Dodano tłumaczenie opisów parametrów systemowych Panelu Admina
    • [HR] Odebrano możliwość blokowania użytkowników systemowych dla uprawnień rozszerzonych HR bez posiadania konta administracyjnego
  • Nowości (3)
   • [Aplikacja mobilna] Dodano dynamiczne wyświetlanie wybranych pozycji dokumentu na jego szczegółach analogicznie jak w przeglądarce www
   • [FV Kosztowe] Dodano możliwość filtrowania listy Faktur kosztowych po kategorii
   • [FV Sprzedaży] Pod Fakturą będą wyświetlane Zadania akceptacji
  • Poprawki (17)
   • [Administracja] Po dodaniu pozycji słownikowej pole z tłumaczeniami nie resetowało się
   • [FV Kosztowe] Nieaktywne podrzędne Centra kosztów nadal pojawiały się na liście do rozksięgowania
   • [FV Kosztowe] Po wskazaniu kontrahenta na formularzu Faktury kosztowej system źle wyświetlał dane szczegółowe w pozycji Id zewnętrzne
   • [FV Kosztowe] Poprawiono mechanizm weryfikacji kont bankowych na Białej liście, który w pewnych sytuacjach przetwarzał nadmiarowe zapytania, a w innych przypadkach ich nie realizował poprawnie
   • [FV Kosztowe] System zapisywał błędne Id dla produktu wskazanego na pozycji Faktury, który posiada taką samą nazwę jak produkt w innej spółce
   • [FV Kosztowe] Weryfikacja konta na Białej liście nie działała jeżeli NIP kontrahenta był w niewłaściwym formacie
   • [FV Kosztowe] Weryfikacja statusu podatnika VAT nie uruchamiała się automatycznie dla płatności nieprzelewowych
   • [FV Sprzedaży] Wybór pozycji Faktury jako produktu powodował nadpisywanie ceny wartością oryginalną z karty produktu pomimo ręcznej zmiany ceny na inną
   • [HR] Dodano zabezpieczenie, aby użytkownik nie został obciążony podwójnym urlopem jeżeli przez pomyłkę wystawił wniosek urlopowy na ten sam dzień
   • [Kalendarz] Podczas udostępniania swojego kalendarza system nie pozwalał na zapisywanie uprawnienia, gdy było zaznaczone prawo Spec
   • [Kontrahenci] Mechanizm pobierania danych z GUS wskazywał w pierwszej kolejności działalność rolniczą podmiotu jeżeli występowała ona w rejestrze REGON
   • [Ogólne] Metoda uwierzytelnienia w oparciu o protokół LDAP nie autoryzowała poprawnie użytkownika pomimo tego, że jego konto nie było zablokowane w domenie
   • [Ogólne] Zaktualizowano braki w słownikach tłumaczeń dla języka angielskiego
   • [Raporty] Filtr o typie multiwybór powodował problem z wyświetlaniem Raportu, w przypadku gdy posiadał wartość domyślną
   • [Workflow] Akcja grupowa mogła być wykonana na Działaniu, które posiadało akcję Zamknij z ustawioną formatką Przekaż dalej skutkiem czego mogło być wykonanie przekazania do niewłaściwego odbiorcy
   • [Workflow] Formatka przekazania nie umożliwiała ręcznego zaznaczenia kilku osób jeżeli istniały równoległe przejścia gdzie jeden z nich posiadał opcję Przekazuj gdy jeden
   • [Workflow] Opóźnienie związane z realizacją Działania nie zawsze było poprawnie wyliczane
  • Zmiany (4)
   • [Deale] Powiadomienia o następnym kontakcie będzie również otrzymywał użytkownik, który aktualizował Deala lub go utworzył
   • [Faktury] Podczas edycji Faktury system nie będzie automatycznie dodawał nowego wiersza po zmianie wartości pozycji
   • [FV Kosztowe] Po wskazaniu kontrahenta na formularzu Faktury kosztowej system będzie wyświetlał również pełną nazwę podmiotu
   • [Płatności] Uwzględniono mikrorachunek dla płatności podatkowych generowanych Zleceniem bankowym
 • 9.3.0 (2019-11-01)
  • 9.3.1 (2019-11-17)
   • Nowości (1)
    • [Ogólne] Dodano możliwość wysyłania prośby o dostęp w kontekście prawa rozszerzonego do elementu
   • Poprawki (7)
    • [Aplikacja mobilna] Niektóre gridy z dokumentami nie wyświetlały sie w Aplikacji mobilnej pomimo podpięcia na szczegółach danego typu obiektu
    • [Dokumenty] Funkcja generująca nazwę wyświetlaną Dokumentu i Workflow nie ujmowała nowych pól dla starszych dokumentów pozostawiając w nazwie tokeny {...}
    • [FV Kosztowe] Centrum kosztu nie pojawiało się na liście jeżeli użytkownik nie miał uprawnień do centrum nadrzędnego
    • [FV Kosztowe] Pole SplitPayment nie pozwalało zapisać Faktury w przypadku kwoty zerowej podatku Vat
    • [FV Sprzedaży] Centrum przychodu nie pojawiało się na liście jeżeli użytkownik nie miał uprawnień do centrum nadrzędnego
    • [Kalendarz] Cykliczność spotkań nie była poprawnie przenoszona do kalendarzy użytkowników przy pierwszym założeniu spotkania w Baseline™
    • [Płatności] Poprawiono mechanizm generowania Zleceń bankowych dla kompensaty korekt, gdy dokument korygowany jest już spłacony
   • Zmiany (2)
    • [Administracja] Zmieniono wygląd kafelków na formularzu wyboru importu szablonu z pliku xml
    • [FV Kosztowe] Weryfikacja konta wirtualnego na Białej liście została rozbudowana o dodatkowe odpytanie serwera
  • Nowości (4)
   • [FV Kosztowe] Dodano automatyczną obsługę weryfikacji kont bankowych na tzw. Białej Liście
   • [FV Kosztowe] Pod każdym eksportem zostanie wyświetlona lista Faktur, które zostały zapisane do pliku
   • [Poczta e-mail] Dodano łatwiej dostępny klawisz Konwertuj na dokument na szczegółach wiadomości e-mail
   • [Sekretariat] Dodano obsługę Przesyłki firmowej nierejestrowanej w pluginie e-Nadawca
  • Poprawki (3)
   • [Budżety] Struktura budżetowa nie umożliwiała przejścia do podglądu wykonania budżetu w przypadku ustawienia trybu none
   • [Dokumenty] Po zapisaniu niewidocznego na formularzu Zestawu rekordów niektóre pozycje autocomplete nie wyświetlały poprawnie wartości
   • [Ogólne] System wymuszał podanie hasła na formularzu edycji użytkownika logującego się domenowo
 • 9.2.0 (2019-11-01)
  • 9.2.3 (2019-11-01)
   • Nowości (3)
    • [Administracja] Dodano możliwość filtrowania listy użytkowników po typie (systemowy, niesystemowy)
    • [Administracja] Dodano możliwość testowania połączenia z drukarką kodów z poziomu formularza dodawania urządzenia
    • [Dokumenty] Dodano nową zmienną {DocumentObjectId} do kreatora budowania wyrażeń nazwy i łącza www
   • Poprawki (4)
    • [Dokumenty] Na szczegółach Pisma przychodzącego będzie wyświetlany termin płatności jeżeli pismo dotyczy Faktury kosztowej
    • [FV Kosztowe] Lista produktów na pozycjach Faktury nie była zawężana do wybranej spółki
    • [Ogólne] Plik pobierany z przeglądarki InternetExplorer, posiadający w nazwie znaki specjalne nie zapisywał się z poprawną nazwą
    • [Poczta e-mail] Dodano obsługę wyjątków logowania się do niektórych serwerów pocztowych
  • 9.2.2 (2019-11-01)
   • Nowości (4)
    • [Dokumenty] Dodano obsługę nowego tokenu {CurrentMonthNumber} zwracającego kolejny numer w ramach miesiąca w mechanizmie budowania nazwy wyświetlanej Dokumentu oraz Workflow
    • [FV Sprzedaży] Dodano customową funkcję FnGenerateCustomInvoiceNumber generującą numery Faktur sprzedaży wg własnej numeracji
    • [FV Sprzedaży] Dodano obsługę rozliczania kwot Faktur zaliczkowych na pozycji Faktury sprzedaży
    • [HR] Dodano możliwość składania wniosków urlopowych w oparciu o godziny
   • Poprawki (4)
    • [Dokumenty] Poprawiono funkcję wyliczającą podsumowanie kwotowe kolumn na recordsetach
    • [Dokumenty] Użytkownik, dla którego uprawnienia do Dokumentu zostały nadane poprzez FnCheckCustomPermissions nie widział pozycji tego Dokumentu
    • [Dokumenty] Walidatory na polach Dokumentu nie uruchamiały się w kolejności wynikającej z rozmieszczenia zakładek i pól na formularzu
    • [Zadania] Przełożony nie widział Zadania swojego pracownika jeżeli było ono przypisane do grupy
   • Zmiany (2)
    • [Administracja] Przeniesiono miejsce wskazywania klucza Google Cloud z pliku web.connfig do ustawień systemowych
    • [Administracja] Wyróżniono innym kolorem sekcję instalacji dodatków na panelu ustawień użytkownika
  • 9.2.1 (2019-11-01)
   • Nowości (1)
    • [Intranet] Po wklejeniu w oknie czatu zewnętrznego linku www do grafiki, zostanie od razu wyświetlona miniaturka tego obrazka
   • Poprawki (2)
    • [Dokumenty] System zapisywał niepoprawną wartość pola Dokumentu (sklejał z wartością parametru) jeżeli pole było listą z zapytaniem SQL zapisywanym jako tekst
    • [Raporty] Usunięto problem z brakiem możliwości ustawienia uprawnień rozszerzonych dla Raportu
   • Zmiany (2)
    • [FV Kosztowe] Dodano możliwość rozdzielenia Typów kosztu na typy przypisane do Centr kosztów oraz do Projektów (kolumna [Kind] w [CostType] 1=CTC, 2=PRO, NULL=all)
    • [Kalendarz] Na udostępnionym kalendarzu innego użytkownika będą dodatkowo wyświetlane elementy dodane przez osobę która przegląda kalendarz
  • Nowości (6)
   • [Dokumenty] Dodano możliwość podpisywania Dokumentów w procesie podpisem kwalifikowanym
   • [Dokumenty] Dodano możliwość, aby po zapisaniu Dokumentu przejść do strony dodawania adresu, a następnie kontaktu
   • [Dokumenty] Pole chronione z nadanym uprawnieniem rozszerzonym umożliwia edycję tego pola nawet jeśli Recordset jest w trybie Edytuj tylko swoje wiersze
   • [Dokumenty] Recordset w trybie Edytuj tylko swoje wiersze może w pełni edytować ten użytkownik, który posiada prawo rozszerzone do tego pola
   • [Płatności] Dodano informację o użyciu trybu Split payment na liście i szczegółach Zleceń bankowych
   • [Workflow] Dodano nowy status Potwierdzony dla Działań w obiegu
  • Poprawki (7)
   • [Administracja] Edytor Zapytań SQL nie scrollował się w pionie w trybie pełnego ekranu (F11)
   • [Aplikacja mobilna] Poprawiono wyświetlanie formularza edycji dokumentów w przypadku kiedy wartość domyślna pola jest wyliczana zapytaniem SQL
   • [Dokumenty] Poprawiono zapamiętywanie wartości danego pola w Recordsecie dzięki czemu wyeliminowano problemy z edytowaniem różnych wierszy przez różne osoby
   • [Dokumenty] Suma wartości w kolumnie recordsetu nie wyświetlała dwóch miejsc po przecinku ,00 dla wartości nieułamkowych
   • [Dokumenty] Szablony dokumentu dodane do ulubionych nie były wyświetlane na bocznym sidebarze
   • [FV Sprzedaży] System nie umożliwiał wprowadzenia wartości większej niż 1 000 000 dla pola Ilość na pozycji Faktury
   • [Ogólne] Poprawiono łamanie wierszy na szczegółach nagłówka elementu w przeglądarce Internet Explorer
  • Zmiany (9)
   • [Dokumenty] Edytor wyrażeń Javascript nie będzie resetowany po każdym zapisaniu edytowanej wersji skryptów
   • [Dokumenty] Klawisz usuwania wszystkich wierszy recordsetu zostanie ukryty dla użytkownika jeżeli zachowanie recordsetu jest ustawione na Edycja tylko własnych wierszy
   • [Dokumenty] Klonowanie rekordu zablokowanego do edycji na tabeli Recordset nie będzie już możliwe
   • [Dokumenty] Po zapisaniu Dokumentu jego status samoczynnie zmieni się na Realizowany jeżeli był w stanie Nowy, a maszyna stanów na szablonie uwzględnia stan Realizowany
   • [Dokumenty] Podczas edycji Dokumentu dla pola opartego na zapytaniu SQL, w parametrze @P4 zostanie przekazana wartość bieżąca tego pola
   • [Dokumenty] Ustawienie Pokazuj pierwszy wiersz dla recordsetu będzie również wyświetlało wiersz podczas edycji Dokumentu
   • [FV Kosztowe] Dodanie nowego konta bankowego nie było możliwe w trybie edycji Faktury kosztowej
   • [Ogólne] Wyniki wyszukiwania z poziomu głównej wyszukiwarki systemu będą sortowane po rodzaju elementu oraz dacie utworzenia malejąco
   • [Projekty] Dodanie uczestnika do Projektu nie będzie tworzyć wpisu na liście uprawnień jeżeli użytkownik ten już posiada uprawnienia z ramienia członkowstwa w grupie
 • 9.1.0 (2019-08-22)
  • Nowości (7)
   • [Aplikacja mobilna] Dodano w Aplikacji Mobilnej graficzne wyświetlanie kafelków Procesu sprzedażowego oraz Linii czasu dla Projektów
   • [Dokumenty] Dodano opcję szablonu dokumentu dzięki której po utworzeniu nowego dokumentu system przejdzie od razu do formularza edycji
   • [FV Sprzedaży] Dodano możliwość rozksięgowywania Faktur sprzedaży na Etapy projektów w ramach rozwoju budżetowania projektowego
   • [Płatności] Dodano możliwość częściowej spłaty Faktury za pomocą mechanizmu Zleceń bankowych
   • [Płatności] Dodano możliwość wskazania domyślnego numeru konta bankowego dla Spółki
   • [Płatności] Dodano możliwość wskazania numeru rachunku bankowego spółki na Zleceniu bankowym
   • [Workflow] Dodano kwotę brutto w nagłówku Działania dla obiegu Faktury kosztowej
  • Poprawki (7)
   • [Administracja] Wybierając element nadrzędny na formularzu edycji Departamentu nie wyświetlała się dodatkowa informacja o spółce, do której ten departament należy
   • [Administracja] Zmiana przypisania elementu do innej osoby nie była logowana w Dzienniku zmian z uwzględnieniem komentarza i pełnej nazwy użytkownika
   • [Intranet] Nieodczytane wiadomości wysłane na czacie nie były wyświetlane po ponownym zalogowaniu się do systemu jeżeli data ich wysłania była starsza niż 1 dzień
   • [Korespondencja] Wiadomości do użytkowników z potwierdzeniem nadania przesyłki nie były wysyłane dla właściwego elementu w paczce
   • [Ogólne] Po kliknięciu na szczegóły elementu i powrót do listy system nie zawsze zapamiętywał bieżący indeks strony na liście
   • [Workflow] Komunikat o zmianie przypisania wyświetlał przycisk powrotu do poprzedniego elementu dla użytkownika który już nie posiadał do niego uprawnień
   • [Workflow] Podczas przekazywania Działania wyświetlał sie komunikat o możliwości zaznaczania wielu osób nawet jeśli fizycznie nie było to możliwe
  • Zmiany (2)
   • [Administracja] Wydłużono timeout wykonania procedury dla Jobów backupujących dane do 2 godzin
   • [FV Kosztowe] Wskazanie dokumentu nadrzędnego dla korekty nie przeładuje pozycji Faktury jeżeli wcześniej OCR odczytał pozycje z korekty
 • 9.0.0 (2019-07-14)
  • Nowości (6)
   • [FV Kosztowe] Dodano nowy model dla płatności podzielonej, który zakłada dla wybranych branż obowiązek płatności w trybie Split Payment transakcji powyżej 15 tys. złotych
   • [HR] Na szczegółach Delegacji będzie wyświetlany kalendarz z zaznaczonymi datami podróży
   • [Intranet] Zdjęcia przesyłane chatem będą się wyświetlały w postaci miniaturek
   • [Ogólne] Każdy filtr listy posiadający jakąś wartość będzie oznaczany kolorem, aby użytkownik mógł łatwiej się zorientować o aktywnych filtrach
   • [Projekty] Wprowadzono funkcjonalność budżetowania na Projekty
   • [Raporty] Dodano ikonę zmiany uprawnień na liście Raportów
  • Poprawki (10)
   • [Administracja] Poprawiono walidację numerów VAT ID dla obszaru Francji
   • [Administracja] Poprawiono zapisywanie zdarzeń do dziennika systemowego w obszarze zarządzania szablonami workflow oraz rolami i uprawnieniami
   • [Dokumenty] Poprawiono mechanizm OCR - w niektórych przypadkach nie wyszukiwał słów kluczy
   • [Dokumenty] Poprawiono sortowanie wierszy recordsetu podczas klonowania Dokumentu
   • [Intranet] Po usunięciu dowolnej Tablicy system nie wracał do strony z listą Tablic
   • [Intranet] Przy próbie załączenia na czacie dużej ilości plików, zasłaniały one cały widok wraz z przyciskiem potwierdzenia
   • [Ogólne] Funkcja autouzupełniania Chrome blokowała możliwość zaznaczenia pola Użytkownik na ekranie logowania
   • [Ogólne] Niewłaściwe kliknięcie na link umieszczony na lewym panelu nie otwierało strony, ale powodowało pojawianie się ikony kręcącego kółka
   • [Ogólne] Niewłaściwe kliknięcie na rozwijane menu pod obiektem nie ładowało strony docelowej
   • [Ogólne] Przeglądarka Edge źle formatowała polskie znaki w nazwie pliku podczas pobierania załącznika
  • Zmiany (8)
   • [Administracja] Poprawiono sortowanie pól Szablonu dokumentu na formatce budowania wyrażenia nazwy
   • [Aplikacja mobilna] Domyślnie na liście Deali będzie wyświetlany filtr Realizowane, Wszystkie
   • [Deale] Rozbudowano Pipeline o możliwość zmiany stanu Deala poprzez przeciągnięcie i upuszczenie (Drag & Drop)
   • [FV Sprzedaży] Poprawiono chronologiczne sortowanie Faktur dla grupowego wydruku
   • [Ogólne] Drobne zmiany w interfejsie systemu
   • [Ogólne] Usunięto zbędne, zbyt krótkie dymki podpowiedzi na elementach prawego menu
   • [Ogólne] Zmieniono wygląd dymka podpowiedzi na bardziej czytelny
   • [Raporty] Po kliknięciu w Raport na bocznym panelu jego filtry wyszukiwania zostaną celowo zresetowane i ustawione na wartości domyślne
 • 8.11.0 (2019-07-14)
  • 8.11.1 (2019-07-14)
   • Poprawki (7)
    • [Administracja] Rozbudowano Zaplanowane zadania o mechanizm zabezpieczający przed wprowadzeniem niedozwolonych znaków w nazwie pliku wysyłanego na FTP
    • [Administracja] Usunięto problem z funkcją domyślnego autouzupełniania przez przeglądarkę niektórych pól na formularzu Użytkownika
    • [Deale] Raz wskazany Kontrahent na formatce Deala nie mógł być już usunięty z formularza
    • [Deale] Usunięto problem z aktualizowaniem danych kontaktu pod Dealem po zaktualizowaniu osoby kontaktowej na formularzu Deala
    • [Kontrahenci] Numery VatId, które posiadały znaki specjalne nie były poprawnie walidowane w bazie VIES
    • [Poczta e-mail] Data rozpoczęcia zaimportowanego wydarzenia kalendarza była zapisywana bez konwersji z UTC do czasu lokalnego co skutkowało przesunięciem godziny wydarzenia
    • [Zadania] Usunięto problem z wyświetlaniem pełnej hierarchii Zadań pod niektórymi elementami
   • Zmiany (3)
    • [Administracja] System automatycznie doda do słownika (Rok) kolejną pozycję (rok bieżący + 1) jeżeli wykryje brak takiego wpisu
    • [Intranet] Dodano zabezpieczenie przed wklejeniem zbyt dużej zawartości obrazu w oknie chatu
    • [Workflow] Dodano weryfikację istnienia Faktury oraz Dokumentu podczas usuwania Workflow lub ostatniego Działania w procesie
  • Nowości (2)
   • [Administracja] Dodano funkcjonalność definiowania triggerów wyzwalających akcję na serwerze
   • [Administracja] Dodano funkcjonalność odczytywania w triggerze zawartości pliku Excel podczas dodawania/wersjonowania załącznika
  • Poprawki (4)
   • [Dokumenty] Pole o typie Tabela (recordset) nie zapisywało wartości domyślnej, jeżeli na pierwszym kroku Workflow pole to było ukryte
   • [FV Kosztowe] System tworzył puste Zlecenia bankowe jeżeli numer konta nie był typem IBAN i nie było uzupełnionego kodu Swift
   • [Poczta e-mail] Zabezpieczono mechanizm pobierania przed wiadomościami e-mail bez wskazanego nadawcy
   • [Projekty] Poprawiono filtrowanie i rysowanie wykresu sumarycznego czasu pracy pod Projektem
  • Zmiany (11)
   • [Aplikacja mobilna] Zmigrowano obsługę mechanizmu wysyłania powiadomień push dla Android do usługi chmurowej FCM
   • [Deale] Dodano możliwość definiowania i przeglądania Celów sprzedażowych dla użytkownika z uprawnieniami do modułu Deale
   • [Dokumenty] Dodano funkcję FnGetCustomObjectDisplayName umożliwiającą tworzenie customowych sygnatur dla Dokumentów i Workflow
   • [Dokumenty] Kod QR wydrukowany dla dokumentu maskowanego będzie zawierał tekst pod piktogramem w formacie maskowanym zamiast DOC-123
   • [FV Kosztowe] Waluta odczytana przez OCR nie będzie nadpisywana walutą domyslną podczas wyboru innej spółki z listy
   • [FV Sprzedaży] Przy wystawianiu Faktury Sprzedaży do Proformy nie będzie kopiowała się automatycznie Data sprzedaży z Proformy
   • [HR] Dodano informację o dostępnym urlopie pozostałym do końca bieżącego miesiąca
   • [Ogólne] Formatka zmiany przypisania będzie sugerowała użytkownika (np. autora zadania), do którego przypisać dany element
   • [Ogólne] Udostępniono możliwość zmiany uprawnień na szczegółach elementu który został już zamknięty
   • [Płatności] Dodano funkcje FnFormatCustomBankElixir oraz FnFormatCustomBankSwift umożliwiające tworzenie customowych formatów plików zleceń bankowych
   • [Sekretariat] Zmieniono wydruk etykiet ZPO na format A6 (C6), aby umożliwić wydruk na oryginalnym druku Poczty Polskiej
 • 8.10.0 (2019-07-14)
  • 8.10.3 (2019-07-14)
   • Nowości (2)
    • [FV Sprzedaży] Dodano możliwość wystawiania Faktur Sprzedażowych z numeracją Number/Company/Month/Year
    • [HR] Dodano możliwość wklejania pozycji Listy płac z Excela
   • Poprawki (1)
    • [Faktury] Zablokowano możliwość zmiany spółki na Fakturze po jej rozksięgowaniu na centra
   • Zmiany (2)
    • [Dokumenty] Wyświetlanie podglądu Dokumentu w bocznym oknie zostało opatrzone animacją ładowania obrazu
    • [Faktury] Dodano zabezpieczenie uniemożliwiające wskazanie dokumentu korygowanego jako samego siebie
  • 8.10.2 (2019-07-14)
   • Poprawki (2)
    • [Administracja] Po dodaniu użytkownika systemowego uruchomi się kreator dodawania do grupy
    • [FV Kosztowe] Po zarejestrowaniu Faktury kosztowej powiadomienia w workflow nie były wysyłane natychmiastowo
   • Zmiany (1)
    • [FV Sprzedaży] Zwiększono szerokość pola Opis pozycji i dodano numerację wierszy
  • 8.10.1 (2019-07-14)
   • Nowości (6)
    • [Działania] Dodano możliwość grupowego przypisania do siebie Działań grupy
    • [Działania] Dodano możliwość grupowego wydruku metryk Dokumentów z poziomu listy Działań i Dokumentów
    • [FV Sprzedaży] Dodano widok Prognoza należności umożliwiający estymowanie wpływów z faktur w czasie
    • [Ogólne] Dodano możliwość wyszukiwania treści pomocy kontekstowej za pomocą frazy
    • [Projekty] Dodano opcjonalne pole Spółka na formularzu dodawania Projektu
    • [Zadania] Dodano możliwość grupowego przypisania do siebie Zadań grupy
   • Poprawki (6)
    • [Baza wiedzy] Przy publikowaniu załączników w Bazie Wiedzy zaznaczone rekordy ulegały odznaczeniu przy zmianie adresatów
    • [FV Kosztowe] OCR nie podpowiadał numeru konta bankowego jeśli ten posiadał opis lub zostało wykrytych kilka kont na fakturze
    • [FV Sprzedaży] Poprawiono ładowanie domyślnych ustawień kontrahenta podczas wystawiania Faktury
    • [Ogólne] Dymek z podpowiedzią czasami zasłaniał możliwość kliknięcia powiadomienia na menu bocznym z prawej strony
    • [Ogólne] Prośba o nadanie uprawnień nie pokazywała się w przypadku komunikatu odmowy dostępu
    • [Ogólne] Usunięto problem braku polskich znaków po wgraniu załącznika na MacOSX
   • Zmiany (19)
    • [Administracja] Dodano nowe parametry synchronizacji kont LDAP: stanowisko i telefon komórkowy
    • [Administracja] Umożliwiono deaktywację wybranego Departamentu z poziomu interfejsu programu
    • [Administracja] W przypadku niewłaściwego uruchomienia serwera system będzie próbował wykonać automatyczny restart co 1 minutę
    • [Dokumenty] Dodano obsługę ignorowania błędnych plików .pdf w funkcji przygotowującej zbiorczy wydruk
    • [Faktury] Formularz edycji zaakceptowanych Faktur będzie dostępny wyłącznie po jawnym otwarciu Faktury przez uprawnionego użytkownika
    • [Faktury] Podsumowanie finansowe na liście Faktur zostało domyślnie ukryte - poprawa wydajności ładowania listy
    • [FV Kosztowe] Na liście kursów walut obok daty został dodany dzień tygodnia
    • [Intranet] Artykuły Bazy wiedzy będą posiadały w kłódce również uprawnienia nadane na wyższych poziomach
    • [Kontrahenci] Dostęp do Kontrahenta specjalnego będzie posiadał użytkownik z rolą Spec lub taki, który otrzymał uprawnienia indywidualne dla tego Kontrahenta
    • [Ogólne] Dodano możliwość edycji plików zwersjonowanych
    • [Ogólne] Dodano możliwość wyboru czy usunąć plik wersjonowany z całą historią poprzednich plików
    • [Ogólne] Dodano odczyt i zapis do bazy skrótu MD5 dla plików importowanych hurtowo
    • [Ogólne] Fakt istnienia uprawnień nadanych w kłódce będzie sygnalizowany inną ikoną kłódki
    • [Ogólne] Poprawiono pozycję wyświetlania okna modalnego podglądu załączników
    • [Ogólne] System fizycznie skasuje usunięte pliki po upływie 1 miesiąca od daty onaczenia jako usunięte. Status pliku zmieni się na Wymazany.
    • [Ogólne] Wskaźnik oczekiwania będzie dodatkowo wyświetlany przy filtrowaniu listy
    • [Ogólne] Zoptymalizowano szybkość działania systemu w niektórych obszarach
    • [Płatności] Usunięto autoukrywanie parametrów generacji Zleceń bankowych - poprawa intuicyjności
    • [Projekty] Lista Projektów będzie uwzględniać wyszukiwanie po polu Id zewnętrzne
  • Nowości (2)
   • [FV Kosztowe] Dodano ostrzeżenie na liście Faktur oraz pod Zleceniem bankowym dla nieaktywnego podatnika Vat
   • [Intranet] Dodano możliwość anulowania publikacji załączników w Bazie wiedzy
  • Poprawki (12)
   • [Aplikacja mobilna] Poprawiono wyświetlanie niektórych treści html w tabelach
   • [Deale] Dodając klienta z GUS niepotrzebnie obowiązywało ograniczenie nazwy podmiotu do 30 znaków
   • [Dokumenty] Po zapisaniu Dokumentu bez zmiany wartości pól, dla niektórych pozycji zapisywała się niepotrzebnie historia zmian
   • [Dokumenty] Usunięto problem umieszczania znaków Unicode na wydrukach (znak wodny)
   • [FV Kosztowe] Przy edycji Faktury i zmianie typu na Korekta system zapisywał dodatkowy wiersz pozycji
   • [FV Sprzedaży] Zmiana kwot na Fakturze sprzedaży będzie wymuszała ponowną akceptację Faktury
   • [HR] Edycja Grafiku pracy nie przenosiła do właściwego miejsca w systemie
   • [Intranet] Po usunięciu Artykułu w Bazie wiedzy nie były usuwane oczekujące akceptacje opublikowanych załączników
   • [Kontrahenci] Podmioty spoza PL nie zawsze były odnajdowane w bazie VIES
   • [Ogólne] Pobieranie plików pakietu Office nie zawsze wskazywało na właściwy program w przeglądarce Firefox
   • [Przesyłki] Nie było możliwości usunięcia Przesyłki w stanie Błędny
   • [Sekretariat] Mechanizm śledzenia przesyłek e-Nadawca nie aktualizował statusów w przypadkach awizowania
  • Zmiany (3)
   • [Intranet] W przypadku wygaśnięcia sesji użytkownika, próba otwarcia okna chatu będzie wyświetlała ikonę offline
   • [Ogólne] Zmieniono sposób wyświetlania linii czasu na poszczególnych listach systemowych
   • [Sekretariat] Dostosowano plugin E-Nadawca do obsługi nowej wersji API
 • 8.9.0 (2019-07-14)
  • 8.9.1 (2019-07-14)
   • Nowości (2)
    • [FV Kosztowe] Dodano możliwość rozksięgowania Faktur kosztowych na etapy Projektu
    • [Projekty] Dodano możliwość przypisywania wag dla Zadań w Projekcie
   • Poprawki (1)
    • [HR] Poprawiono zabezpieczenie uprawnień podczas edycji Grafików pracy
   • Zmiany (1)
    • [HR] Podgląd wydruku Grafiku pracy w pdf będzie realizowany w nowym oknie
  • Nowości (10)
   • [FV Kosztowe] Dodano możliwość ręcznego wprowadzania Jednoski, Ilości i Ceny dla pozycji Faktury kosztowej
   • [FV Kosztowe] Dodano możliwość wskazywania typów kosztów poprzez metodę autouzupełniania wartości
   • [FV Sprzedaży] Dodano możliwość generowania własnych sekwencji numerów Faktur sprzedaży
   • [Intranet] Dodano informację o czasie ostatniej aktywności użytkownika chatu
   • [Kalendarz] Dodano możliwość zmiany domyślnego czasu przypomnienia dla wydarzenia kalendarza
   • [Kontrahenci] Dodano możliwość oznaczenia kontaktu jako Nieaktywny
   • [Ogólne] Dodano możliwość uzupełniania dodatkowego pola opisowego dla parametru dynamicznego
   • [Ogólne] Dodano obsługę podpisu kwalifikowanego PAdES-BES
   • [Ogólne] Wprowadzono kolorystykę dla niektórych przycisków uruchamiania akcji na elemencie
   • [Sekretariat] Dodano możliwość generowania własnych znaków Spraw
  • Poprawki (9)
   • [Aplikacja mobilna] Dostosowano wyświetlanie planera trasy do zmian w polityce Google Maps
   • [Budżety] Rozwiązano problem losowego braku wyświetlania niektórych pozycji dla wykonania budżetu
   • [Dokumenty] Aktualizacja Zestawu rekordów nie będzie nadpisywać daty utworzenia rekordu w bazie danych
   • [Dokumenty] Walidator pola o typie autocomplete nie był wyzwalany jeżeli wartość pola była pusta
   • [Dokumenty] Walidator pola radiobutton oraz multichoice nie uruchamiał się gdy nie wybrano żadnej wartości
   • [FV Sprzedaży] Po usunięciu Faktury system odepnie wszystkie Faktury zaliczkowe, które do niej referują
   • [HR] System nie zapamiętywał wyboru Pracownika podczas zmiany miesięcy na Grafiku pracy
   • [Ogólne] Lista Zadań, Projektów, Deali nie umożliwiała wykonania akcji grupowego usunięcia dla rekordów zamkniętych
   • [Ogólne] Odświeżenie grida po pierwszym zwersjonowaniu pliku powodowało przemieszczenie ikon edycji i usuwania rekordu
  • Zmiany (15)
   • [Aplikacja mobilna] Pobieranie inicjalnej konfiguracji Aplikacji mobilnej będzie realizowane za pomocą kanału FTPS
   • [FV Kosztowe] Po wybraniu spółki system podpowie automatycznie domyślną walutę zapisaną dla tego podmiotu
   • [HR] Dodano możliwość wskazania Spółki na Grafiku zmianowym pracy
   • [Intranet] Pliki graficzne oraz pdf-y przesyłane chatem wewnętrznym będą otwierane domyślnie w oknie podglądu zamiast zapisywane na dysku
   • [Intranet] Zmieniono kolejność wyświetlania wpisów na Tablicach informacyjnych od ostatnio dodanego do najstarszego
   • [Kalendarz] Opcja Fre/Busy nie będzie uwzględniać do czasu zajętego wydarzeń o oznaczonym typie np. Przypomnienie
   • [Ogólne] Dodano możliwość zapisania departamentu bez wskazania spółki do której przynależy
   • [Ogólne] Po usunięciu rekordu na szczegółach elementu, jego nagłówek zostanie automatycznie odświeżony
   • [Ogólne] Usunięto problem z zaznaczaniem tekstu do skopiowania na szczegółach elementu
   • [Płatności] Jeżeli w tym samym Zleceniu znajduje się faktura wraz z ujemną korektą wówczas termin płatności korekty zostanie przyjęty taki jak termin faktury korygowanej celem kompensaty
   • [Płatności] Zabezpieczono edycję kwoty Faktury, Rozrachunku i Listy płac jeżeli istnieje już Zlecenie Bankowe dla tego dokumentu
   • [Projekty] Usunięcie Projektu będzie skutkowało usunięciem wszystkich Zadań przypisanych do tego Projektu
   • [Sekretariat] Dodano zabezpieczenie przed błędnym wpisaniem wartości w polu Kraj
   • [Sekretariat] Nazwa departamentu na formularzu dodawania Sprawy została poszerzona o kod spółki
   • [Workflow] Krok oznaczony na formularzu Przekazania dalej jako obowiązkowy został wyróżniony kolorem czerwonym
 • 8.8.0 (2019-07-14)
  • Nowości (5)
   • [Ogólne] Dodano możliwość nadawania uprawnień do elementu z poziomu widoku szczegółów
   • [Ogólne] W przypadku wykrycia podmiany zawartości pliku na serwerze system wyświetli ostrzeżenie dla użytkownika
   • [Płatności] Wprowadzając korektę zerującą Fakturę kosztową system automatycznie spłaci kompensatą obydwa dokumenty
   • [Projekty] Dodano kreator tworzenia Zadań w Projekcie
   • [Workflow] Dodano bezpośredni link do listy Faktur kosztowych kontrahenta z poziomu szczegółów Działania procesu obiegu Faktury
  • Poprawki (7)
   • [Dokumenty] Zoptymalizowano szybkośc ładowania dużych recordsetów, które posiadają pola z wartością domyślną ustawioną jako zapytanie SQL
   • [Kalendarz] Udostępniony kalendarz nie wyświetlał sie użytkownikom przy wyborze filtru Departament
   • [Płatności] Generator Zleceń bankowych nie będzie uwzględniał Faktur, dla których istnieje korekta ujemna która nie znalazła się w tym samym Zleceniu
   • [Płatności] Generator Zleceń bankowych nie będzie uwzględniał korekt ujemnych, dla których faktura korygowana nie znalazła się w tym samym Zleceniu
   • [Poczta e-mail] Wyłączono wątkowanie wiadomości e-mail jeżeli wiadomości pochądzą z różnych serwerów e-mail
   • [Raporty] Po wprowadzeniu niepoprawnych danych filtrujących do Raportu, kolejne próby jego uruchomienia kończyły się tym samym błędem
   • [Sekretariat] Rozwiązano problem braku wsparcia OCR dla niektórych formatów pdf
  • Zmiany (5)
   • [Deale] Dostosowano usługę geolokalizacji adresów do zmian w API GoogleMaps
   • [Faktury] Zmieniono wyszukiwanie faktur po numerze dokumentu uwzględniając % na początku wyszukiwanej frazy
   • [Kontrahenci] Zmniejszono domyślny zoom na mapie podglądu lokalizacji firmy
   • [Raporty] Grid z Raportem o typie Drzewko nie będzie wyświetlany, jeżeli źródło danych nie zwróci żadnych rekordów
   • [Workflow] Dodano dodatkowe informacje o Dokumencie na formatce Przekaż dalej oraz Przekaż wstecz
 • 8.7.0 (2018-12-28)
  • Nowości (7)
   • [Deale] Dodano ikonę skrótu do wyszukiwarki Google na szczegółach Deala
   • [Dokumenty] Dodano etykietę wyróżniającą status Dokumentu na liście
   • [Dokumenty] Dodano możliwość ostylowania pól Dokumentu o typie checkbox
   • [FV Kosztowe] Oznaczono symbolem (1) uzupełnioną sekcję zwrotów na formularzu edycji Faktury
   • [Ogólne] Wprowadzono kolorystykę statusów na widoku listy elementu
   • [Płatności] Dodano możliwość generacji Zleceń bankowych dla wskazanych Faktur kosztowych
   • [Raporty] Dodano informację o dacie ostatniego uruchomienia Raportu
  • Poprawki (2)
   • [Ogólne] Poprawiono wyświetlanie polskich liter w oknie podglądu zawartości plików txt
   • [Workflow] Poprawiono działanie mechanizmu Oczekiwanie na skan w przypadku, gdy Działanie zostanie odrzucone przez użytkownika
  • Zmiany (5)
   • [Aplikacja mobilna] Rozbudowano filtrowanie listy Działań w Aplikacji mobilnej o wartości: Przypisane do mnie i Wszystkie
   • [HR] Uproszczono tworzenie List płac do jednej formatki
   • [Ogólne] Dostosowano kolorystykę ikon dla statusów na widoku szczegółów elementu
   • [Poczta e-mail] Oznaczenie o nowej wiadomości e-mail już się nie pokazuje na górze hierarchii jeżeli inna wiadomość w wątku nie została odczytana
   • [Sekretariat] Rozbudowano wyszukiwarkę przesyłek o pole Id
 • 8.6.0 (2018-12-28)
  • 8.6.2 (2018-12-28)
   • Nowości (2)
    • [Raporty] Dodano możliwość wskazywania Akcji grupowych z poziomu formularza tworzenia Raportu
    • [Sekretariat] Dodano dodatkowe pole Kontrahent na formularzu tworzenia Przesyłki wskazujące na podmiot którego dotyczy dana Przesyłka
   • Poprawki (1)
    • [Intranet] Usunięto problem przekazywania obrazków i plików poprzez chat wewnętrzny za pomocą CTRL+V
   • Zmiany (3)
    • [Dokumenty] Użytkownik może dodać nowy Dokument spod innego elementu bez konieczności wybierania konkretnego szablonu w menu dodawania
    • [Ogólne] Ostylowano i ujednolicono wygląd pól o typie checkbox
    • [Ogólne] Zmieniono formatowanie na widoku historii wersji systemu
  • 8.6.1 (2018-12-28)
   • Nowości (5)
    • [Deale] Dodano możliwość filtrowania Deali po podpiętych Produktach
    • [Ogólne] Dodano możliwość OCR-owania faktur w formacie xml
    • [Projekty] Dodano możliwość filtrowania Projektów po wybranych Produktach
    • [Raporty] Dodano możliwość drukowania kodów QR dla wskazanych wierszy Raportu (multiwybór)
    • [Raporty] Dodano możliwość edytowania Procedury SQL z poziomu nagłówka szczegółów Raportu
   • Poprawki (4)
    • [FV Sprzedaży] Faktury zaliczkowe nie były dostępne do wybrania po usunięciu Faktury końcowej
    • [FV Sprzedaży] Usunięto problem braku referencji Faktur zaliczkowych z Proformą
    • [Poczta e-mail] Rozwiązano problem z zapętlaniem się powiadomień o akceptacji zaproszeń kalendarzy
    • [Projekty] Poprawiono wyświetlanie dat na Wykresie Gantta
   • Zmiany (1)
    • [FV Sprzedaży] Faktura z Proformy będzie przenosić klauzulę z oryginalnej Faktury
  • Poprawki (2)
   • [FV Kosztowe] Dodano możliwość rejestracji Pisma przychodzącego z poziomu Faktury Sprzedażowej
   • [HR] Poprawiono kalkulację dni urlopowych w przypadku przekroczenia dni dostepnych w poprzednim roku
  • Zmiany (2)
   • [FV Sprzedaży] Faktura sprzedaży wystawiana na podstawie Proformy nie będzie ustawiać domyślnej daty sprzedaży
   • [Pudła] Umożliwiono skanowanie kodu kreskowego segregatora podczas rejestracji Pudła
 • 8.5.0 (2018-12-28)
  • 8.5.3 (2018-12-28)
   • Nowości (2)
    • [Ogólne] Dodano możliwość przygotowywania wydruków w postaci zbiorczego pliku Pdf
    • [Ogólne] Dodano możliwość tworzenia numerów Hash dla załączników
  • 8.5.2 (2018-12-28)
   • Nowości (1)
    • [Workflow] Dodano możliwość ograniczenia przekazania Działania w danym kroku Workflow tylko do jednego odbiorcy
   • Poprawki (2)
    • [FV Sprzedaży] Poprawiono błąd związany z wysyłką faktury e-mailem gdy nie uzupełniono języka na fakturze
    • [Ogólne] Ręczna zmiana wartości pola filtrującego z datą nie przeładowywała listy wyświetlanej
   • Zmiany (4)
    • [Administracja] Poprawiono sortowanie pozycji słownikowych po numerze Id oraz dodano możliwośc filtrowania na gridzie
    • [FV Kosztowe] Wybór Płatności podzielonej zostanie ukryty w zależności od wyboru typu płatności, typu Faktury oraz ustawienia flagi Odwrotne obciążenie
    • [Ogólne] Dodano do nazwy odczytanego pliku pdf indywidualny numer paczki skanowania
    • [Ogólne] Odblokowano możliwość linkowania dla zamkniętych elementów
  • 8.5.1 (2018-12-28)
   • Nowości (4)
    • [Dokumenty] Dodano możliwość automatycznego przejścia do widoku Przekaż dalej po utworzeniu Dokumentu
    • [Dokumenty] Dodano możliwość sterowania ilością podpowiadanych pozycji na polu autocomplete
    • [Płatności] Dodano obsługę generowania plików zagranicznych zleceń bankowych w formacie Swift (MT103)
    • [Sekretariat] Dodano możliwość śledzenia Przesyłki pocztowej oraz kurierskiej z poziomu systemu
   • Poprawki (4)
    • [Dokumenty] Ikony zmiany wartości pól Dokumentu nie pokazywały się gdy obiektem nadrzędnym było Działanie lub Workflow
    • [Dokumenty] Poprawiono szybkość wyświetlania listy pozycji Dokumentu, w przypadku występowania dużych recordsetów
    • [Ogólne] Rozwiązano problem z zawieszaniem się skryptów js w przeglądarce Chrome
    • [Ogólne] Ujednolicono liczniki na bocznym panelu z ilością wyświetlonych rekordów na liście
   • Zmiany (3)
    • [FV Kosztowe] Dodając Fakturę z Proformy lista Faktur kosztowych będzie zawężona tylko do Proform
    • [Korespondencja] Zmieniono listę Korespondencji, aby domyślnie wyświetlały się wszystkie rekordy z oznaczeniem elementów otwartych
    • [Workflow] Istniejące notyfikacje członków grupy zostaną usunięte po zamknięciu Działania przez innego użytkownika
  • Nowości (7)
   • [Administracja] Dodanie o dziennika zdarzeń akcji ręcznego wylogowania z systemu
   • [Administracja] Dodano parametr systemowy ShowScanFolders, który określa widoczność folderów skanowania
   • [Administracja] Przy wgrywaniu pliku licencji system automatycznie utworzy kopię istniejącego pliku licencyjnego
   • [Budżety] Rozbudowano budżetowanie o możliwość pobierania danych z modułu Dokumenty
   • [Faktury] Dodano możliwość usunięcia fakturę sprzedaży w sytuacji gdy istnieją dokumenty z późniejszą datą wystawienia
   • [Faktury] Dodano nową stawkę VAT 4%
   • [FV Sprzedaży] Dodano możliwość wskazania Odbiorcy Faktury
  • Poprawki (2)
   • [FV Kosztowe] Poprawiono algorytm spłaty w przypadku wprowadzenia kilku faktur do jednej proformy
   • [FV Kosztowe] Poprawiono wyświetlanie drzewa statystyk pod Centrum Kosztów w zakresie dublowania sie kosztu faktury z proformy
  • Zmiany (5)
   • [Administracja] Dodano konieczność wskazania obecnego hasła podczas zmiany hasła logowania
   • [Dokumenty] Rozbudowano mechanizm przekazywania/odbierania dokumentów o Lokalizację
   • [Ogólne] Usunięte elementy nie będą się pojawiać w panelu Ulubione
   • [Ogólne] Zmieniono ikonę pobierania kolejnego obrazu oraz dodano opisy ikon na panelu szybkiego podglądu dokumentu
   • [Sekretariat] Poprawiono szybkość ładowania zakładki Foldery skanowania
 • 8.4.0 (2018-12-28)
  • Nowości (6)
   • [Administracja] Rozbudowano API systemu do obsługi żądań POST
   • [Dokumenty] Dodano możliwość dodawania Dokumentów do Koszyka z poziomu listy systemowej
   • [Dokumenty] Dodano możliwość rozwinięcia pozycji Szablonu dokumentu z poziomu listy szablonów
   • [Kontrahenci] Dodano obsługę pobierania danych zagranicznych podmiotów przy pomocy usługi VIES
   • [Pudła] Wprowadzono obsługę archiwizacji Pudeł oraz Dokumentów
   • [Workflow] Dodano możliwość rozwinięcia pozycji Szablonu workflow z poziomu listy szablonów
  • Poprawki (4)
   • [Administracja] System nie pozwalał na dodanie do słownika banku o tej samej nazwie z innym prefixem
   • [Dokumenty] Poprawiono błędy wyświetlania wartości na podglądzie historii zmian Dokumentu
   • [Ogólne] Usunieto problem byt szybko znikających komunikatów w formacie dymku
   • [Płatności] Poprawiono mechanizm generacji przelewów w modelu Split payment
  • Zmiany (2)
   • [FV Kosztowe] Tworząc Fakturę z poziomu Pisma Przychodzącego pole Przekaż do będzie automatycznie kopiowane na formatkę FVZ
   • [FV Sprzedaży] Podczas wystawiania Faktury lista projektów będzie zawężana w pierwszej kolejności do projektów wskazanego Kontrahenta
 • 8.3.0 (2018-08-29)
  • Nowości (4)
   • [Administracja] Dodano możliwość edycji schematu Workflow z poziomu konkretnego Działania
   • [Administracja] Dodano wyświetlanie Zaplanowanych zadań dodanych do ulubionych
   • [FV Sprzedaży] Dodano do bocznego panelu statystyki wiekowania należności
   • [HR] Dodano obsługę nowych pól Kandydata: Umiejętności oraz Data zgody
  • Poprawki (5)
   • [Administracja] Poprawiono mechanizm importu użytkowników z AD w kontekście określenia właściwej spółki
   • [Administracja] Poprawiono procedurę importu szablonów Workflow z formatu XML
   • [Administracja] Wdrożono autorestart Aplikacji w przypadku napotkania problemu w silniku .net
   • [Dokumenty] Dostosowano wydruk fiszki dokumentu do obsługi języków
   • [Workflow] Poprawiono działanie mechanizmu wyboru użytkowników z listy w celu przekazania Działania
  • Zmiany (3)
   • [Administracja] Edycja zapytań SQL na szablonie kroku workflow oraz parametrze raportu wyzwoli okno edytora SQL bez dodatkowego kliknięcia
   • [Kontrahenci] Dodano możliwość ukrycia akcji Zablokowania oraz Deaktywacji Kontrahenta
   • [Kontrahenci] Weryfikacja numeru NIP przy zapisywaniu będzie uwzględniać relacje Kontrahentów na głębszym poziomie
 • 8.2.0 (2018-08-29)
  • Nowości (1)
   • [FV Kosztowe] Dodano obsługę tzw. Odwrotnego obciążenia
  • Poprawki (1)
   • [FV Kosztowe] Nieaktywna kategoria Faktury wyświetlała się wciąż na liście wyboru
  • Zmiany (1)
   • [FV Sprzedaży] Szablon e-mail dla wysyłki Faktury uwzględnia język wiadomości wskazany na Fakturze
 • 8.1.0 (2018-08-29)
  • Nowości (2)
   • [Dokumenty] Rozbudowano edytor wyrażeń Szablonu dokumentów
   • [Kontrahenci] Dodawanie adresu rozpoznaje automatycznie kraj Kontrahenta po prefixie identyfikatora VAT
  • Poprawki (3)
   • [FV Kosztowe] Poprawiono działanie funkcji Zastosuj schemt przy rozksięgowaniu Faktury kosztowej
   • [FV Sprzedaży] Poprawiono problem z brakiem możliwości zmiany adresu na szablonie Faktury Sprzedaży
   • [Kontrahenci] Poprawiono algorytm walidujący identyfikator VAT kontrahenta zagranicznego
  • Zmiany (1)
   • [Kontrahenci] Pole NIP będzie uzupełniane jako pierwsze na formularzu dodawania Kontrahenta i Deala
 • 8.0.0 (2018-08-29)
  • Nowości (2)
   • [Deale] Wprowadzono funkcjonalność dynamicznego tworzenia pól formularza edycji Deala
   • [Kontrahenci] Wprowadzono funkcjonalność dynamicznego tworzenia pól formularza edycji Kontrahenta
  • Poprawki (2)
   • [Deale] Poprawiono funkcję zapisującą powód porażki Deala
   • [Dokumenty] Poprawiono działanie kontrolki o typie Czas jako pola aktualizującego
  • Zmiany (3)
   • [Kontrahenci] Szybkie dodawanie Kontrahenta na formatce GUS zostało poszerzone o możliwość uzupełnienia adresu (tryb ręczny)
   • [Ogólne] Dodano dodatkowy parametr Komentarz do wyzwalacza po akcji zmiany stanu elementu
   • [Workflow] Lista wyświetlana z odbiorcami Działania (Przekaż do) została rozdzielona na użytkowników i grupy
 • 7.18.0 (2018-08-29)
  • 7.18.2 (2018-08-29)
   • Nowości (1)
    • [Dokumenty] Dodano możliwość wprowadzania archiwalnych dokumentów bez konieczności używania kodów kreskowych
   • Poprawki (4)
    • [FV Sprzedaży] Brak możliwości rozksięgowania Faktury na Centra przychodowe dla pozycji z kwotą zerową
    • [Ogólne] Wybiarając akcję dodania załącznika o danym typie nie ustawiało typu jeżeli był on zależny od grupy
    • [Poczta e-mail] Usunięto problem z błędnym parsowaniem niektórych znaków w adresie e-mail
    • [Workflow] Usunięto problem z błędem transakcji SQL podczas przekazywania Działania
   • Zmiany (2)
    • [FV Sprzedaży] Dodano na szablonie możliwość wskazania osoby wystawiającej fakturę
    • [Płatności] Dodano informację o zwrocie dla pracownika na liście faktur wyświetlanej pod Zleceniem bankowym
  • 7.18.1 (2018-08-29)
   • Nowości (1)
    • [Zadania] Dodano klawisz Przekaż dalej na szczegółach Zadania
   • Poprawki (4)
    • [FV Sprzedaży] Usunięto problem braku generacji Faktur dla harmonogramu z ustawioną datą końcową
    • [FV Sprzedaży] Użytkownik bez uprawnień specjalnych nie mógł wysyłać automatycznie wystawionych Faktur Sprzedaży do akceptacji
    • [HR] Dodawanie pozycji Listy płac nie pokazywało nowego wiersza podczas edycji formularza
    • [Sekretariat] Usunięto problem występujący sporadycznie w trakcie aktualizacji statusów przesyłek e-Nadawca
   • Zmiany (3)
    • [Administracja] Dodano możliwość określania dat obowiązywania szablonów e-mail oraz szablonów wydruku
    • [Dokumenty] Wydruk pdf będzie zapisywany z nazwą, którą otrzyma z procedury SQL. W przypadku jego braku będzie to sygnatura dokumentu.
    • [Kontrahenci] Dodano możliwość sprawdzenia statusu podatnika Vat dla Kontrahenta bez wprowadzonej Faktury
  • Nowości (4)
   • [Ogólne] Dodano funkcję tworzącą customowy temat Wydarzenia kalendarza
   • [Ogólne] Dodano możliwość wskazania użytkownika z otwieranej listy w przypadku ustawiania zastępstw
   • [Płatności] Dodano obsługę realizacji zleceń bankowych w modelu Płatności Podzielonej (Split Payment)
   • [Zdarzenia] Dodano możliwość usuwania zdarzeń z listy pod obiektem
  • Poprawki (4)
   • [Administracja] Ukryto możliwość edycji nieedytowalnych słowników systemowych
   • [Deale] Poprawiono funkcję rejestrującą notatki z zakończonych rozmów tel. dla Leadów
   • [Płatności] Poprawiono algorytm spłaty po modyfikacji kwoty Faktury
   • [Zadania] Usunieto wyświetlanie nadmiarowych alertów na Lejku zadaniowym
  • Zmiany (3)
   • [Dokumenty] Wartości liczbowe będą formatowane o tysięczne na szczegółach Dokumentu
   • [Ogólne] Wyłączono wbudowaną w przeglądarkę opcję Autouzupełniania dla wszystkich pól tekstowych
   • [Ogólne] Zwiększono scrollowanie górnego menu z 2 do 3 kafelków na raz
 • 7.17.0 (2018-08-29)
  • 7.17.1 (2018-08-29)
   • Nowości (1)
    • [FV Sprzedaży] Dodano informację o będach w wysyłce Faktury sprzedaży wyświetlanej pod obiektem
   • Poprawki (3)
    • [Administracja] Poprawiono wyświetlanie słownika Grupa użytkowników
    • [Dokumenty] Dokument został utworzony pomimo ostrzeżenia o przekroczeniu dozwolonej wielkości załącznika
    • [FV Kosztowe] Poprawiono błąd związany z brakiem wyświetlania kursu przy wyborze waluty
   • Zmiany (5)
    • [Aplikacja mobilna] Dodano na liście elementów skróconą nazwę dnia tygodnia dotyczącą wyświetlanego terminu realizacji
    • [FV Kosztowe] Dodano możliwość wyszukiwania po 2-gim poziomie zagnieżdżenia na liście Centr kosztów
    • [FV Kosztowe] Rozdzielono możliwość ukrycia pola Numer rachunku bankowego dla Kontrahenta i Pracownika
    • [FV Kosztowe] Zaktualizowano definicje algorytmu OCR dla Faktur
    • [Zadania] Zadania będą wyświetlane pod elementem, którego użytkownik jest właścicielem
  • Nowości (2)
   • [FV Kosztowe] Dodano filtrowanie po użytkowniku na liście Faktur kosztowych
   • [Płatności] Import kursów walut NBP będzie zaczytywał również kursy z tablicy B
  • Poprawki (11)
   • [Dokumenty] Poprawiono wyświetlanie historii zmian dokumentu w Firefox
   • [Dokumenty] Usunięto problem z procesowaniem niektórych skanów pdf
   • [FV Kosztowe] Rozwiązano problem z niezapisywaniem formularza pomimo uzupełnienia kursu waluty
   • [FV Kosztowe] Zmiana typu Faktury na korektę nie zapisywała pozycji dokumentu
   • [FV Sprzedaży] Usunięto problem z brakiem klonowania rozksięgowań na Centra przychodów
   • [HR] Zwolnienia L4 będą wyświetlane jako nieobecność na kalendarzu również w dni wolne od pracy
   • [Ogólne] Otwieranie Dashboardu w nowej karcie nie ładowało górnego menu modułów
   • [Ogólne] Rozwiązano problem z pobieraniem plików oznaczonych jako zablokowane przez ich właścicieli
   • [Poczta e-mail] Wyeliminowano problem zapętlania się zaproszeń kalendarzy
   • [Projekty] Poprawiono uprawnienia związane z dodawaniem kontaktu pod projektem
   • [Workflow] Rozwiązano problem z zatrzymaniem się Workflow w specyficznych warunkach przy działaniu wykonywanym grupowo
  • Zmiany (9)
   • [Administracja] Skorygowano wyświetlanie ikon statusów na głównej liście zalogowanych użytkowników
   • [Dokumenty] Zmieniono kolejność OCR-owania dokumentów od ostatniego do najstarszego
   • [Dokumenty] Zoptymalizowano szybkość wyświetlania listy Dokumentów
   • [FV Kosztowe] Rodzaj kosztu nie będzie podpowiadany na rozksięgowaniu dopóki użytkownik nie wskaże Centrum kosztu lub Projektu
   • [FV Sprzedaży] Dla Faktur importowanych z zewnętrznego źródła nie będzie wyświetlana ikona podglądu wydruku systemowego
   • [HR] Kalendarz nieobecności dla zwykłego użytkownika będzie wyświetlał również pracowników tego samego departamentu
   • [Kontrahenci] Dodano możliwość zapisu numeru konta bankowego dla innych formatów niż IBAN
   • [Ogólne] Komunikaty wyświetlane w przeglądarce nie będą ograniczone do 255 znaków
   • [Poczta e-mail] Usprawniono synchronizację z pluginem e-mail dla MS Outlook
 • 7.16.0 (2018-05-16)
  • 7.16.3 (2018-05-16)
   • Nowości (5)
    • [Administracja] Dodano informację w Panelu Administracyjnym o ilości licencji na dodatkowe podmioty
    • [Aplikacja mobilna] Poprawiono funkcję rejestracji rozmów tel. dla Leadów
    • [Dokumenty] Istnieje możliwość przeglądania historii zmian poszczególnych pozycji dokumentów z poziomu listy
    • [Poczta e-mail] Dodano funkcję umożliwiającą domyślne zaznaczenie plików do wysyłki kanałem e-mail
    • [Projekty] Dodano funkcjonalność zmiany stanu w oparciu o checklistę pod Projektem
   • Zmiany (4)
    • [HR] Zmieniono poziom uprawnień do zarządzani pracownikami, kandydatami i departamentami na poziom Rozszerzony
    • [Kontrahenci] Dodawanie konta bankowego będzie mogła realizować osoba wprowadzająca Faktury bz uprawnień specjalnych
    • [OCR] Optymalizacja skuteczności OCR
    • [Sekretariat] Po dodaniu Korespondencji automatycznie otwiera się formularz dodawania Przesyłki
  • 7.16.2 (2018-05-16)
   • Nowości (2)
    • [Kontrahenci] Dodano funkcjonalność oznaczania i odwoływania zgód na kontakcie
    • [Ogólne] Dodano możliwość wyświetlania bannerów na ekranie logowania w innym języku
   • Poprawki (1)
    • [Workflow] Poprawiono rysowanie diagramów workflow po rozwinięciu belki
  • 7.16.1 (2018-05-16)
   • Nowości (4)
    • [Administracja] Dodano możliwość tworzenia stron www z poziomu interfejsu programu
    • [Administracja] Rozbudowano edytor zapytań SQL i procedur składowanych
    • [Intranet] Dodano możliwość łatwego wklejania screenów do okna chatu wewnętrznego za pomocą skrótu CTRL+V
    • [Kontrahenci] Dodano tryb, w którym wystąpienie kontrahenta jest weryfikowane tylko w obrębie spółki rejestrującego
   • Zmiany (1)
    • [Ogólne] Poprawiono wyświetlanie komunikatów na oknie dialogowym
  • Nowości (8)
   • [Administracja] Lista słowników została rozbudowana o dodatkowe pole Spółka
   • [Aplikacja mobilna] Dodano możliwość odczytywania kodów kreskowych w aplikacji mobilnej
   • [Deale] Dodano szybki podgląd kalendarza podczas ustawiania daty następnego kontaktu
   • [Dokumenty] Dodano możliwość szybkiego podglądu załącznika na formatce edycji Dokumentu
   • [Dokumenty] Dodano obsługę rejestrowania Pism przychodzących z użyciem Kodów kreskowych z banderoli
   • [Kalendarz] Dodano szybki podgląd kalendarza na formularzu dodawania spotkania
   • [Kontrahenci] Szybkie dodawanie kontrahenta jest już możliwe w trybie ręcznym, gdy nie odnaleziono jego rekordu w bazie GUS
   • [Pluginy] Dodano opcję cyklicznej synchronizacji w pluginie MS Outlook
  • Poprawki (7)
   • [Administracja] Poprawiono błąd ograniczający możliwość wskazania Spółki dla rodzaju przychodu
   • [Aplikacja mobilna] Poprawiono działanie słownika i autouzupełniania na polach tekstowych
   • [Faktury] Poprawiono widoczność Centr kosztów i przychodów jeżeli w uprawnieniach wskazany jest Każdy użytkownik
   • [FV Kosztowe] Poprawiono mechanizm aktualizowania spółki na Dokumencie po jej zmianie na Fakturze kosztowej
   • [HR] Poprawiono liczenie urlopu dla pracowmików, którzy kończą pracę
   • [HR] Usunięto problem z edycją departamentu należącego do innej spółki
   • [Poczta e-mail] Rozwiązano problem z pobieraniem wiadomości e-mail z serwera Exchange
  • Zmiany (4)
   • [Aplikacja mobilna] Dodano automatyczne wyświetlanie szczegołów elementu po zeskanowaniu kodu
   • [Faktury] Dodano podział kategorii Faktury na spółki
   • [HR] Zmieniono nazewnictwo na grafiku urlopowym z Zaplanowany na Wnioskowany
   • [Poczta e-mail] Zoptymalizowano szybkość wyświetlania lisy wiadomości e-mail
 • 7.15.0 (2018-05-16)
  • 7.15.1 (2018-05-16)
   • Nowości (5)
    • [Administracja] Dodano mechanizm obsługi importu słowników tłumaczeń
    • [Deale] Dodano obsługę importu Leadów z pliku .csv
    • [Deale] Formularz dodawania Deala waliduje istnienie firmy w trakcie wpisywania nazwy lub numeru NIP
    • [Dokumenty] Dodano szczegółową historię zmian na Dokumentach
    • [FV Sprzedaży] Dodano nowe pole na Fakturze Data usługi
   • Poprawki (3)
    • [Kontrahenci] Poprawiono wyświetlanie linków wybierania numeru telefonu na kontakcie
    • [Poczta e-mail] Dodano atrybut Tylko zaproszenia umożliwiający ograniczenie poczty tylko do zaproszeń kalendarza
    • [Workflow] Załączniki dodane pod Workflow nie były widoczne pod Dokumentem oraz Działaniem
   • Zmiany (1)
    • [Dokumenty] Dodano możliwość aktualizacji zestawu rekordów na formularzu edycji Dokumentu
  • Nowości (2)
   • [Deale] Dodano checklistę rozbudowującą istniejący proces sprzedażowy
   • [Deale] Dodano tablicę wymiany danych wyświetlaną pod Leadem/Dealem
  • Poprawki (2)
   • [FV Kosztowe] Poprawiono obsługę błędów przy pobieraniu informacji z bazy VIES
   • [Płatności] Poprawiono obsługę błędów przy pobieraniu kursów walut
 • 7.14.0 (2018-05-16)
  • 7.14.3 (2018-05-16)
   • Nowości (5)
    • [FV Kosztowe] Dodano możliwość grupowej zmiany daty płatności Faktur
    • [FV Kosztowe] Dodano obsługę wyboru numeru konta bankowego jeżeli na fakturze OCR znajdzie więcej niż jedno
    • [HR] Dodano możliwość wyliczania urlopu zaległego w zależności od typu zatrudnienia
    • [HR] Rozbudowano kalendarz niobecności o możliwość pokazywania innym kolorem nieobecności bezpłatnych
    • [Workflow] Umożliwiono szybki podgląd dokumentów i faktur z poziomu listy Działań
   • Poprawki (2)
    • [FV Kosztowe] Poprawiono mechanizm OCR odpowiedzialny za rozpoznawanie numerów NIP
    • [FV Sprzedaży] Poprawiono funkcjonalność zastępstw w obszarze Faktur Sprzedaży
   • Zmiany (3)
    • [HR] Dostosowano do nowych zasad mechanizm budowania przelewów do ZUS
    • [Ogólne] Po kliknięciu linku na lewym panelu bocznym wyświetli się ikona ładowania strony
    • [Ogólne] Usprawniono wyszukiwanie przy użyciu złożonych kryteriów tj. wielu słów oddzielonych spacją
  • 7.14.2 (2018-05-16)
   • Nowości (2)
    • [Deale] Element nadrzędny jest automatycznie ustawiany dodając Deala spod innego Deala
    • [FV Kosztowe] Dodano możliwość wyboru metody przeliczania kursów walut po dacie sprzedaży
   • Poprawki (1)
    • [FV Sprzedaży] Przy wystawianiu faktury system nie uwzględniał spółki przy wyliczaniu nadpłaty na koncie Kontrahenta
  • 7.14.1 (2018-05-16)
   • Nowości (5)
    • [Aplikacja mobilna] Dodano możliwość zapraszania użytkowników na podstawie adresu e-mail do wydarzenia kalendarza
    • [Aplikacja mobilna] Dodano opcję automatycznego włączania usługi geolokalizacji na urządzeniach mobilnych
    • [Dokumenty] Dodano możliwość wyłączenia kompresji grafiki dla wydruków PDF na szablonie dokumentu
    • [Połączenia] Dodano możliwość tworzenia kontaktu na podstawie połączenia przychodzącego z nieznanego numeru
    • [Zadania] Dodano opcję klonowania zadań na kolejne dni w Planerze Zadań
   • Poprawki (3)
    • [Aplikacja mobilna] Poprawiono błąd uniemożliwiający rejestrowanie połączeń telefonicznych w aplikacji mobilnej
    • [Połączenia] Dodano zabezpieczenie przed wieloma jednoczesnymi połączeniami do jednego użytkownika
    • [Połączenia] Poprawiono komponent do odtwarzania nagranych połączeń
  • Nowości (3)
   • [Deale] Opiekun Kontrahenta będzie widział jego Deale poprzez flagę EnableObjectForContractorOwner
   • [FV Kosztowe] Dodano obsługę OCR dla języków angielski i niemiecki
   • [Ogólne] Wyszukiwanie kontaktów jest od teraz możliwe po numerze telefonu
 • 7.13.0 (2018-05-16)
  • 7.13.1 (2018-05-16)
   • Nowości (3)
    • [FV Kosztowe] Dodano wyświetlanie szczegółów kontrahenta na formularzu Faktury Kosztowej
    • [FV Sprzedaży] Dodano nowe pole Nr zamówienia na formularzu Faktury Sprzedaży
    • [Ogólne] Dodano możliwość wskazania rodzaju uprawnień podczas wysyłania prośby o dostęp
  • Nowości (8)
   • [FV Kosztowe] Dodano informację o pobraniu pliku z wyeksportowanymi fakturami
   • [FV Kosztowe] Dodano możliwość konwersji wielu załączników e-mail na Fakturę
   • [FV Sprzedaży] Dodano obsługę nowego pola Zamówienie na formularzu Faktury Sprzedaży
   • [Połączenia] Integracja z Centralą telefoniczną
   • [Workflow] Dodano link Działania priorytetowe na lewym panelu
   • [Workflow] Dodano możliwość ukrycia wybranych kroków Workflow na liście
   • [Workflow] Dodano wyszukiwarkę na formatce przekazania Działania
   • [Zadania] Dodano link Zadania priorytetowe na lewym panelu
  • Poprawki (3)
   • [Administracja] Odpinanie użytkownika od roli mogło powodować odpięcie całej grupy użytkowników
   • [Ogólne] Klonowanie elementów nie przenosiło tłumaczeń pól
   • [Ogólne] Pole Autocomplete nie zawsze aktualizowało dane na formularzu po wybraniu pozycji myszką a nie Enterem
  • Zmiany (7)
   • [Administracja] Dodano informację o ekspiracji licencji tymczasowej na Panelu Administratora
   • [Faktury] Rozdzielono obsługę trybu InvoiceBookingMode na Faktury Kosztowe i Sprzedażowe
   • [Faktury] Rozdzielono widok dashboardu Przeterminowane faktury na kosztowe i sprzedażowe
   • [Faktury] Zmieniono sposób wystawiania Faktury z Pro-formy
   • [FV Kosztowe] Użytkownik może już zmieniać Centrum kosztu przy edycji rozksięgowania
   • [FV Sprzedaży] Rozbudowano wydruk zbiorczy Faktur Sprzedaży o możliwość dodania customowej stopki
   • [Sekretariat] Pliki załączane ręcznie do Pism przychodzących będą zachowywały oryginalną nazwę zamiast systemowej
 • 7.12.0 (2017-09-27)
  • Nowości (19)
   • [Aplikacja mobilna] Dodano pole Branża na formatce dodawania Deala
   • [Deale] Dodano listę Historia działań pod szczegółami Deala
   • [Deale] Dodano obsługę pola ExternalId (Id zewnętrzne) na aplikacji mobilnej
   • [Dokumenty] Dodano wyświetlanie na głównym kalendarzu informacji o innych nieobecnościach np. L4
   • [FV Kosztowe] Dodano nowy model rejestracji Faktur zakupowych bez użycia kodów QR
   • [FV Sprzedaży] Dodano funkcjonalność masowej wysyłki Faktur sprzedażowych
   • [FV Sprzedaży] Dodano funkcjonalność wystawiania Faktur zaliczkowych
   • [FV Sprzedaży] Dodano możliwość filtrowania Faktur po osobie wystawiającej
   • [FV Sprzedaży] Dodano obsługę faktur zaliczkowych
   • [FV Sprzedaży] Dodano opis kont bankowych spółki na formularzu wystawiania Faktury
   • [Ogólne] Dodano możliwość wskazywania spółki dla niektórych słowników systemowych
   • [Ogólne] Dodano opcję odzyskiwania hasła logowania
   • [Ogólne] Integracja modułu wysyłkowego z SMSAPI
   • [Płatności] Dodano nowy tryb genereacji przelewów umożliwiający natychmiastową płatność niezależnie od terminu na dokumencie
   • [Poczta e-mail] Dodano możliwość umieszczenia własnego logo w powiadomieniach e-mail
   • [Poczta e-mail] Dodano zapisywanie do bazy danych Id szablonu wiadomości e-mail z jakiego ta wiadomość była generowana
   • [Sekretariat] Dodano opcję zmiany orientacji wydruku etykiet dla zwykłych przesyłek
   • [Workflow] Dodano możliwość przypisania adresu Url do przycisku akcji na Działaniu
   • [Zadania] Dodano funkcjonalność Planera zadań
  • Poprawki (7)
   • [Faktury] Informacja o przeterminowanych fakturach nie pokazuje się dla zapłaconych kartą lub gotówką
   • [FV Kosztowe] Poprawiono rozksięgowanie dla korekt minusowych płatnych gotówką
   • [FV Sprzedaży] Poprawiono zabezpieczenie przed usunięciem faktury ze środka numeracji
   • [FV Sprzedaży] Rozbudowano mechanizm spłaty Faktury Vat, w przypadku gdy istnieje nieopłacona Faktura Proforma
   • [Kalendarz] Poprawiono błąd związany z przypisywaniem uczestnika spotkania jako organizatora
   • [Ogólne] Usunięto problem związany z przechodzeniem pomiędzy "dymkami" kalendarza
   • [Płatności] Poprawiono mechanizm rozliczania kompensat
  • Zmiany (5)
   • [Deale] Tworząc Deala podpowiada się numer NIP Kontahenta
   • [FV Kosztowe] Zmiana w walidatorze sprawdzającym czy faktura została już rozksięgowana
   • [Kalendarz] Dodanie załącznika do wydarzenia kalendarza spowoduje wysłanie aktualizacji do uczestników
   • [Kontrahenci] Nieaktywne konta bankowe będą domyślnie ukryte
   • [Ogólne] Zablokowany plik będzie mógł odblokować również przełożony użytkownika osoba posiadająca prawo specjalne do elementu nadrzędnego
 • 7.11.0 (2017-09-27)
  • Nowości (12)
   • [Administracja] Dodano możliwość wgrywania nowych licencji bez konieczności restartu serwera
   • [Aplikacja mobilna] Dodano obsługę wielojęzykowości dla aplikacji mobilnej iOS
   • [Deale] Dodano lejek sprzedażowy (pipeline)
   • [Dokumenty] Dodano możliwość nadawania uprawnień do pozycji dokumentów z poziomu kroku workflow
   • [Dokumenty] Dodano możliwość składania odręcznego podpisu pod dokumentem
   • [Dokumenty] Dodano obsługę skanów w formacie plików graficznych jpg
   • [FV Sprzedaży] Dodano możliwość przypisywania rodzajów przychodu do spółek
   • [Kontrahenci] Dodano walidację kontrahenta w bazie aktywnych płatników VAT
   • [Kontrahenci] Dodano walidację Nip-u dla krajów europejskich
   • [Ogólne] Dodano domyślnie skonfigurowany dashboard dla nowo utworzonych kont logowania
   • [Projekty] Dodano lejek projektowy (pipeline)
   • [Zadania] Dodano lejek zadaniowy (pipeline)
  • Poprawki (2)
   • [Ogólne] Usunięto problem z formatem daty na platformie Windows Server 2016
   • [Poczta e-mail] Usunięto problem niepoprawnego formatowania szczegółów specyficznych wiadomości e-mail
  • Zmiany (7)
   • [Deale] Dodano możliwość ustawienia własnego nazewnictwa dla niektórych pól Deala
   • [Dokumenty] Dopracowano wygląd znaku wodnego na dokumentach
   • [Dokumenty] System nie pozwoli na usunięcie dokumentu jeżeli istnieje zlinkowana faktura kosztowa
   • [FV Kosztowe] Rozbudowano słownik metod płatności faktury o pozycję Pobranie
   • [Ogólne] Ukryto nieużywane rodzaje dashboardów na formularzu edycji
   • [Ogólne] Usunięto zbędną kolumnę ID z głównych list elementów systemu
   • [Projekty] Rozbudowano klonowanie Projektu o uczestników
 • 7.10.0 (2017-05-21)
  • Nowości (3)
   • [Aplikacja mobilna] Dodano obsługę wielojęzykowości dla aplikacji mobilnej Android
   • [Projekty] Dodano możliwość rozksięgowania Listy płac na Projekty
   • [Projekty] Dodano możliwość rozksięgowania Rozrachunków na Projekty
 • 7.9.0 (2017-05-21)
  • 7.9.1 (2017-05-21)
   • Nowości (4)
    • [Administracja] Dodano możliwość zarządzania drukarkami z poziomu panelu Admina
    • [Deale] Dodano nowe pole Prawdopodobieństwo na formularzu Deala
    • [Faktury] Dodano możliwość powielenia schematu rozksięgowania faktury na Centra kosztów i Projekty
    • [Ogólne] Dodano możliwość wybrania domyślnej ilości wierszy dla wyświetlanych gridów
   • Poprawki (1)
    • [Ogólne] Poprawiono problem generacji thumbnail dla dokumentu pdf zabezpieczonego hasłem
  • Nowości (6)
   • [Administracja] Dodano możliwość wysyłania sms przez bramki wymagające certyfikatu bezpieczeństwa
   • [Aplikacja mobilna] Dodano obsługę dodawania komentarzy i powodu porażki dla zamykanego Deala
   • [Aplikacja mobilna] Dodano wyświetlanie Aktywów na urządzeniach mobilnych
   • [Ogólne] Dodano alternatywny widok kafelkowy głównego interfejsu użytkownika
   • [Ogólne] Dodano możliwość generowania plików wynikowych w formacie Excel na bazie szablonów
   • [Ogólne] Wdrożono nową generację komponentu DAC zapewniającego lepszą jakość odczytu i szybsze czasy renderowania dokumentów
  • Zmiany (2)
   • [Administracja] Uzupełniono tłumaczenie na j. angielski
   • [Dokumenty] Zoptymalizowano szybkość wyświetlania listy Dokumentów
 • 7.8.0 (2017-05-21)
  • 7.8.1 (2017-05-21)
   • Nowości (4)
    • [Ogólne] Podkreślono wyświetlanie przeterminowanej daty na szczegółach elementu
    • [Produkty] Dodano możliwość sortowania pozycji na drzewie produktowym
    • [Produkty] Dodano możliwość tworzenia podproduktów i wyświetlania ich na drzewie produktowym
    • [Sekretariat] Dodano opcję podpowiadania adresu na Przesyłce wysyłanej do tej samej osoby
   • Zmiany (3)
    • [Deale] Formatka dodawania zdarzenia uzupełnia datę następnego kontaktu jeżeli jest ona wprowadzona na Dealu
    • [HR] Poprawiono zapisywanie nieobecności również dla innych rodzajów urlopów
    • [Ogólne] Zaproszenia kalendarza dla osób spoza systemu będą zawierać nieaktywny link do logowania
  • Nowości (8)
   • [Dokumenty] Dodano atrybut Hierarchiczny do szablonu dokumentu
   • [Faktury] Dodano tryb rozksięgowania faktur na projekty w oparciu o pozycję i rodzaj kosztu
   • [Faktury] Dodano tryb rozksięgowania faktur na projekty w oparciu o produkt
   • [Kontrahenci] Dodano informację o rozliczeniach netto na szczegółach kontrahenta
   • [Ogólne] Dodano autopodpowiedź osób kontaktowych na formatce dodawania czasu pracy
   • [Ogólne] Lista osób otrzymujących przypomnienia o zakończeniu Zadania i Projektu zastała uzależniona od schematu powiadomień
   • [Ogólne] Usprawniono możliwość zaznaczania wartości w nagłówku elementu
   • [Projekty] Dodano panel z wyświetlanym powiadomieniem na szczegółach obiektu
  • Zmiany (2)
   • [Ogólne] Wykonanie akcji grupowej automatycznie usuwa wysłane powiadomienia dla tych elementów
   • [Ogólne] Zablokowanie możliwości nadpisania adresu głównego dla elementu
 • 7.7.0 (2017-05-21)
  • Nowości (9)
   • [Aplikacja mobilna] Dodano logowanie zdarzeń systemowych w aplikacji mobilnej
   • [Faktury] Eksport faktur został rozbudowany o możliwość wyboru zakresu
   • [FV Sprzedaży] Dodano kreator tworzenia i obsługę faktur cyklicznych
   • [HR] Dodano możliwość planowania grafików urlopowych na osobne spółki
   • [Kalendarz] Podczas tworzenia nowego wydarzenia kalendarza pole Temat jest automatycznie podpowiadane
   • [Kontrahenci] Dodano informację o aktywnym koncie kontrahenta w Ekstranecie
   • [Ogólne] Dodano informację o adresacie wysłanej prośby o dostęp
   • [Ogólne] Od teraz, przy wykonywaniu akcji na szczegółach elementu będzie wyświetlany loader
   • [Poczta e-mail] Dodano możliwość oznaczania wiadomości e-mail jako nieprzeczytane
  • Poprawki (5)
   • [Administracja] Poprawiono obsługę zapytań w parametrach dynamicznych
   • [Dokumenty] Poprawiono zapisywanie wartości pola Radio w recordsecie
   • [Faktury] Poprawiono mechanizm spłaty korekty zbiorczej na minus
   • [HR] Poprawiono wyliczanie tygodni dla masowej aktualizacji grafików zmian
   • [Raporty] Usunięto błąd związany z wylogowaniem się z jednej karty przeglądarki podczas wykonywania raportu
  • Zmiany (4)
   • [Faktury] Dodano zabezpieczenie przed wprowadzeniem kilku faktur pod tym samym dokumentem
   • [FV Sprzedaży] Wdrożono pakiet poprawek do szablonów faktur
   • [Ogólne] Poprawiono ergonomię i wyświetlanie elementów do linkowania
   • [Workflow] Dodano obsługę walidatorów dla grupowej akcji na Działaniach
 • 7.6.0 (2017-05-21)
  • Nowości (7)
   • [Deale] Dodano możliwość rozdzielenia procesu sprzedażowego w oparciu o rodzaj Deala
   • [Deale] Zmiana stanu Deala umożliwia ustawienie daty następnego kontaktu
   • [Faktury] Dodano informacje o numerze konta bankowego podczas rejestracji wpłaty
   • [FV Kosztowe] Dodano możliwość przekazania Faktury kosztowej bezpośrednio z formatki wprowadzania
   • [Ogólne] Edytor html został rozbudowany o opcję autokorekty
   • [Projekty] Dodano możliwość rozdzielenia procesu projektowego w oparciu o rodzaj Projektu
   • [Workflow] Dodano kreator budowania schematów workflow
  • Zmiany (6)
   • [Deale] System automatycznie podpowiada kontrahenta jeżeli NIP dla nowego Deala jest już w bazie danych
   • [Dokumenty] Zmieniono interwał wyboru czasu do 15 minut
   • [Faktury] Dodano informacje o kwotach brutto dla zestawień faktur na Dashboradzie
   • [Ogólne] Dodano linie separatorów kolumn dla gridów wyświetlających dane, poprawiono poszerzanie kolumn
   • [Poczta e-mail] Dodano możliwość wybrania adresu e-mail kontaktu podczas wysyłania maila z systemu
   • [Poczta e-mail] Rozbudowano podręczną książkę adresową o wszystkie kontakty znajdujące się w systemie
 • 7.5.0 (2016-11-03)
  • 7.5.1 (2016-11-03)
   • Nowości (4)
    • [Aplikacja mobilna] Wprowadzono możliwość zapisywania wielu urządzeń jednego użytkownika do wysyłania powiadomień push
    • [Faktury] Wprowadzono możliwość eksportu rejestru faktur sprzedaży do formatu JPK
    • [Faktury] Wprowadzono możliwość rozksięgowywania faktur w oparciu o kwotę brutto
    • [Płatności] Dodano obsługę generacji przelewów zagranicznych do banku
   • Zmiany (1)
    • [Deale] Dodano możliwość wyłączenia zmiany stanu Deala podczas konwersji na kontrahenta
  • Nowości (4)
   • [Budżety] Wdrożono wielojęzykowość dla modułu Budżetowania
   • [Faktury] Dodano parametr ShowInvoiceOverdueAlert określający widoczność alertu o przeterminowanych fakturach
   • [FV Kosztowe] Dodano możliwość przeliczenia rozksięgowywanej kwoty wg proporcji procentowych
   • [FV Kosztowe] Dodano nowy tryb rozksięgowania faktur kosztowych wyłącznie na rodzaj kosztu costtype
  • Poprawki (3)
   • [Intranet] Poprawiono wyświetlanie okna czatu wewnętrznego w przeglądarce Internet Explorer
   • [Ogólne] Poprawiono wyświetlanie diagramów procesu w związku z ucinaniem części komentarza
   • [Ogólne] Poprawiono wyświetlanie wysuwanego okna podglądu dla skanów dokumentów
  • Zmiany (4)
   • [FV Sprzedaży] Dodano możliwość edycji rodzaju przychodu inline
   • [Ogólne] Zmodyfikowano układ kolumn na liście powiadomień
   • [Workflow] Działania przypisane do grupy będą wyświetlane na liście po wyborze użytkownika który je zamknął
   • [Workflow] Usunięto link do Listy Workflow z bocznego menu
 • 7.4.0 (2016-10-01)
  • Nowości (2)
   • [Aplikacja mobilna] Zmergowano zmiany potrzebne do wdrożenia nowej aplikacji mobilnej
   • [Ogólne] Zmergowano pakiet zmian do wersji wielojęzykowej
  • Poprawki (1)
   • [Płatności] Poprawiono przeliczanie nagłówka Zlecenia Bankowego po odpięciu przelewów
  • Zmiany (2)
   • [Ogólne] Zoptymalizowano szybkość wyszukiwania elementów systemu po numerze Id
   • [Sekretariat] Dodano dodatkowy identyfikator placówek pocztowych dla E-Nadawca
 • 7.3.0 (2016-10-01)
  • 7.3.2 (2016-10-01)
   • Nowości (2)
    • [Administracja] Dodano możliwość masowego wydruku kodów QR
    • [Deale] Dodano możliwość ustawienia wartości domyślnej dla źródła Deala
   • Zmiany (1)
    • [Ogólne] Poprawiono szybkość wyszukiwania elementów po numerze Id
  • 7.3.1 (2016-10-01)
   • Poprawki (1)
    • [Ogólne] Dodano zabezpieczenie przez zapisem zmodyfikowanej wartości pola dokumentu
  • Nowości (3)
   • [FV Kosztowe] Dodano możliwość przypisania centrum i rodzaju kosztu do spółki
   • [Ogólne] Dodano możliwość podejrzenia lokalizacji spotkania na mapie Google
   • [Płatności] Dodano możliwość generacji zleceń bankowych dla Dokumentów
  • Poprawki (2)
   • [Kontrahenci] Poprawiono walidację zagranicznego numeru konta bankowego
   • [Ogólne] Usunięto problem kontrolki daty, która w określonych warunkach zamieniała datę na inną
  • Zmiany (1)
   • [Kontrahenci] Wprowadzono możliwość pobierania danych kontrahenta z GUS bez konieczności podawania Captcha
 • 7.2.0 (2016-10-01)
  • Nowości (9)
   • [Administracja] Dodano listę aktywnych grup na detalach rozwijanych każdego użytkownika
   • [Administracja] Dodano możliwość klonowania uprawnień z innego użytkownika
   • [Administracja] Dodano możliwość zmiany języka użytkownika
   • [Aplikacja mobilna] Dodano obsługę nowego API dla aplikacji mobilnej
   • [Aplikacja mobilna] Obsługa webservice dla nowej aplikacji mobilnej
   • [Deale] Dodano możliwość edycji pola "Id zewnętrzne"
   • [Dokumenty] Dodano parametr w zapytaniach "P0" oznaczający Id bieżącego użytkownika
   • [Kontrahenci] Formatka wprowadzania adresu podpowiada listę ulic dla kodów pocztowych
   • [Projekty] Dodano wyświetlanie diagramu procesu dla dokumentu bezpośrednio pod Projektem
  • Poprawki (1)
   • [Deale] Poprawiono widok ulubionych pomiędzy Dealem oraz Leadem
  • Zmiany (3)
   • [Budżety] Pakiet usprawnień do obszaru budżetowania
   • [Dokumenty] Dodano flagę ShowFirst dla ActivityType ustawiającą kolejność podglądu wydruku lub załącznika na bocznym panelu
   • [Raporty] Dodano możliwość ustawiania szerokości pola filtrującego o typie Data
 • 7.1.0 (2016-07-01)
  • Nowości (6)
   • [Deale] Dodano pole Branża i Rodzaj Deala
   • [Deale] Dodano szablony wysyłki wiadomości e-mail spod Deali
   • [Dokumenty] Dodano przycisk edycji pozycji słownikowych na szablonie pola Dokumentu
   • [Ogólne] Dodano geolokalizację adresów i rysowanie punktów na mapie Google
   • [Ogólne] Dodano możliwość wyświetlania Dokumentów na kalendarzu
   • [Poczta e-mail] Dodano możliwość przenoszenia maili do folderów
  • Poprawki (3)
   • [Faktury] Rozwiązano problem podglądu dokumentu korygowanego w oknie pop-up
   • [Kalendarz] Usunięto problem niewłaściwych powiadomień o akceptacji zaproszenia kalendarza
   • [Kalendarz] Usunięto problem różnicy w godzinach rozpoczęcia spotkania dla różnych stref czasowych
  • Zmiany (2)
   • [Faktury] Dodano zabezpieczenie przed rozksięgowaniem korekty, gdy dokument nadrzędny nie został wcześniej rozksięgowany
   • [HR] Zmieniono sposób wyświetlania dni urlopowych na grafikach
 • 7.0.0 (2016-07-01)
  • 7.0.1 (2016-07-01)
   • Nowości (2)
    • [Dokumenty] System podpowiada ostatnio dodany opis rozksięgowania faktur na centra
    • [Ogólne] Dodano możliwość przejścia do strony docelowej po dodaniu elementu określonego typu
   • Poprawki (1)
    • [Poczta e-mail] Poprawiono mechanizm oznaczania zaproszeń kalendarza jako zaakceptowane wraz z notatką od zaproszonego
   • Zmiany (1)
    • [Deale] Rozbudowano algorytm definiowania przejść pomiędzy statusami Deali
  • Nowości (13)
   • [Administracja] Początkowa synchronizacja dla skrzynek IMAP nie będzie uwzględniać historycznych wiadomości
   • [Deale] Dodano możliwość ustawienia domyślnej daty następnego kontaktu podczas tworzenia Deala
   • [Deale] Dodano możliwość wskazania customowego użytkownika przypisanego do Deala przy pomocy funkcji FnGetCustomAssignee
   • [Deale] Dodano możliwość wskazania powodu porażki z listy rozwijanej
   • [Deale] Dodano podgląd aktywnych elementów na formatce przypisania użytkowników
   • [Dokumenty] Dodano obsługę nowego pola o typie Przycisk
   • [Dokumenty] Dodano wyświetlanie diagramu procesu pod szablonem dokumentu
   • [Ogólne] Dodano nowy moduł Budżetowanie
   • [Ogólne] Dodano obsługę tworzenia własnego nagłówka i stopki dla wydruków PDF
   • [Ogólne] Dodano obsługę wielu języków
   • [Ogólne] Wyszukiwanie elementów na listach będzie automatycznie uwzględniało rekordy ukryte ikoną lejka
   • [Raporty] Dodano obsługę zapytań dla wartości domyślnej parametru raportu
   • [Workflow] Po dodaniu komentarza/zdarzenia do Działania będą generowane powiadomienia do uczestników procesu
  • Zmiany (3)
   • [FV Kosztowe] OCR wyświetla komunikat z ilością nieodczytanych pól
   • [Ogólne] Filtrowanie gridów na szczegółach jest ukryte jeżeli ilość rekordów jest mniejsza od 5
   • [Ogólne] Zmiana mechanizmu slidera na ekranie logowania nie powoduje blokowania obrazków przez AdBlock
 • 6.14.0 (2016-07-01)
  • Nowości (7)
   • [Dokumenty] Dodano możliwość wskazania domyślnego szablonu e-mail oraz wybranych printów na formatce wysyłki e-mail dla danego szablonu Dokumentu
   • [Ogólne] Dodano efekt animacji dla elementów z opcją drag & drop
   • [Ogólne] Dodano obsługę listy "Do zrobienia" na dashboardzie
   • [Ogólne] Dodano wyświetlanie miniaturek przeszukiwalnych plików Pdf oraz plików graficznych
   • [Płatności] Dodano obsługę wielospółkowości dla Płatności oraz Zleceń Bankowych
   • [Workflow] Dodano możliwość ukrycia wyświetlanych komentarzy na schemacie Workflow
   • [Workflow] Dodano możliwość wyświetlenia klawiszy na zamkniętym Działaniu
  • Zmiany (2)
   • [Ogólne] System wymusza podanie komentarza przez użytkownika podczas zgłaszania błędu systemowego do Administratora
   • [Ogólne] Zmieniono wyświetlanie załączników wiadomośći e-mail na miniaturki
 • 6.13.0 (2016-07-01)
  • Nowości (12)
   • [Deale] Dodano linię czasu dla każdego elementu na liście Deali
   • [Dokumenty] Dodano wyświetlanie kalendarza pod wnioskiem urlopowym
   • [FV Kosztowe] Dodano możliwość generowania przelewów za faktury i rozrachunki tytułem zwrotów dla pracownika
   • [FV Kosztowe] Dodano możliwość generowania zleceń bankowych dla wybranych spółek
   • [FV Kosztowe] Dodano możliwość rozksięgowania Rozrachunków na Centra kosztów
   • [HR] Dodano możliwość rozksięgowania List płac na Centra kosztów
   • [Ogólne] Dodano możliwość filtrowania załączników pod obiektem
   • [Ogólne] Dodano możliwość oznaczenia powiadomień jako Nieprzeczytane
   • [Ogólne] Dodano nowe pola do formatki logowania czasu pracy: Zgłaszający, Notatki
   • [Poczta e-mail] Dodano możliwość wyłączania grupowania wątków e-mail
   • [Sekretariat] Dodano śledzenie przesyłki PP z poziomu szczegółów oraz rozwijanych elementów na liście Korespondencji
   • [Workflow] Dodano filtrowanie po spółce na liście Działań
  • Poprawki (6)
   • [Dokumenty] #TIC-333 Usunięto problem pojawiania się nieaktywnych pozycji słownikowych podczas edytowania Dokumentu
   • [Dokumenty] Poprawiono sortowanie Dokumentów pod elementem w aplikacji mobilnej
   • [Dokumenty] Usunięto problem z błędną wartością pola Data podczas kasowanie wierszy recordsetu
   • [Ogólne] Poprawiono mechanizm dodawania załączników w postaci linków url
   • [Ogólne] Usunięto problem braku przełączania stron po zgrupowaniu wierszy na gridzie
   • [Ogólne] Usunięto problem z odświeżaniem listy odczytanych powiadomień na prawym panelu
  • Zmiany (11)
   • [Deale] Zmodyfikowano algorytm przejść pomiędzy stanami Deali i Leadów umożliwiając wyświetlanie tych samych statusów na różnych etapach
   • [Faktury] Dodano możliwość zmiany Typu kosztu dla pozycji rozksięgowanej na Centrum kosztu
   • [Faktury] Dodano ostrzeżenie o nierozksięgowanej wpłacie podczas wystawiania Faktury sprzedaży
   • [Faktury] Wystawienie korekty Faktury sprzedaży jest możliwe wyłącznie z poziomu faktury korygowanej
   • [Faktury] Zablokowano możliwość kasowania korygowanych pozycji dla korekty Faktury sprzedaży
   • [FV Kosztowe] Dodano ostrzeżenie w przypadku wykrycia innej spółki na Piśmie Przychodzącym
   • [Intranet] Na liście Artykułów wyświetlany jest folder, w którym znajduje się dany element
   • [Pluginy] Zmiany w pluginie dla Outlook dotyczące eksportu wiadomości e-mail
   • [Poczta e-mail] Zmieniono format wyświetlanej listy wiadomości e-mail
   • [Raporty] Na liście Raportów wyświetlany jest folder, w którym znajduje się dany element
   • [Workflow] Dodano zliczanie czasu pracy pod Dokumentem i Workflow z wszystkich Działań procesu
 • 6.12.0 (2016-07-01)
  • Nowości (21)
   • [Dokumenty] Dodano możliwość szybkiego podglądu szablonów wydruku/e-mail
   • [Dokumenty] Dodano opcję SendBehaviour do tabeli [ActivityType], która określa zachowanie wydruku Pdf podczas wysyłania mailem (0-1-2)
   • [Dokumenty] Dodano opcję tymczasowego zapisania edytowanego Dokumentu
   • [Kalendarz] Dodano możliwość logowania czasu pracy z poziomu formatki potwierdzenia spotkania
   • [Kalendarz] Dodano możliwość wprowadzenia komentarza podczas odrzucania zaproszenia kalendarza
   • [Kalendarz] Dodano powiadomienie o ilości oraz zajętości uczestników spotkania w nagłówku sekcji edycji
   • [Kalendarz] Dodano powiadomienie o odrzuceniu zaproszenia kalendarza przez uczestnika
   • [Kalendarz] Dodano wyświetlanie informacji o konflikcie terminów na szczegółach spotkania
   • [Kalendarz] Dodano wyświetlanie kalendarza na szczegółach spotkania
   • [Kalendarz] Wprowadzono funkcję odbierania zaproszeń z zewnętrznego kalendarza
   • [Kalendarz] Wprowadzono funkcję wysyłania i odbierania propozycji zmiany terminu spotkania
   • [Kalendarz] Wprowadzono funkcję wysyłania powiadomień o uczestnictwie dla zaproszeń z zewnętrznego kalendarza
   • [Ogólne] Dodano opcję umieszczenia znaku wodnego na wydrukach Pdf
   • [Ogólne] Dodano zmiany w silniku mające na celu obsługę wielu języków użytkownika
   • [Poczta e-mail] Wprowadzono funkcję grupowania wiadomości e-mail w wątkach
   • [Raporty] Dodano możliwość pokazania na mapie tylko wybranych lokalizacji z raportu
   • [Sekretariat] Dodano możliwość filtrowania listy Korespondencji po opisie i kontrahencie
   • [Sekretariat] Dodano możliwość rozwinięcia listy Przesyłek dla Korespondencji
   • [Sekretariat] Dodano nowy rozmiar wydruku etykiet adresowych w formacie C6
   • [Workflow] Dodanie komentarza, zdarzenia lub załącznika pod Działaniem generuje powiadomienia do osoby przypisanej
   • [Workflow] Dodano możliwość domyślnego zaznaczenia w Query wybranej osoby z listy, do której przekazywane jest Działanie
  • Poprawki (6)
   • [Intranet] Poprawiono wyświetlanie nieodczytanych wiadomości chatu przy rozłączaniu sieci
   • [Kalendarz] Niektóre zaproszenia nie były automatycznie zamieszczane na kalendarzu uczestnika, który został dodany przy aktualizacji spotkania
   • [Ogólne] Funkcja zliczająca czas pracy nie uwzględniała wszystkich zagnieżdżonych elementów pod obiektem
   • [Ogólne] Wyłączono pojawianie się opisu tooltip podczas autofocusa
   • [Sekretariat] Uwzględniono uprawnienia do Korespondencji dla grup użytkowników i departamentów
   • [Workflow] Poprawiono wyświetlanie długich komentarzy na diagramie workflow
  • Zmiany (10)
   • [Faktury] Funkcja sprawdzająca czy istnieją dokumenty do wyeksportowania zmieniła nazwę na FnCheckCustomExport
   • [Intranet] Ostatni wpis na tablicy uwzględnia oprócz postów również komentarze
   • [Intranet] Przeniesiono pole Treść na pierwszą kartę dodawania Artykułu w Bazie Wiedzy
   • [Kalendarz] Niepotwierdzone spotkania na kalendarzu zostały dodatkowo wyróżnione efektem fading
   • [Ogólne] Rozbudowano wygląd wyników zwracanych przez wyszukiwarkę pełnotekstową
   • [Ogólne] Zalogowany czas pracy na szczegółach jest wyświetlany w ujęciu standardowy/całkowity
   • [Poczta e-mail] Dodano notatkę do przypomnienia o terminach wysyłanego kanałem e-mail
   • [Sekretariat] Zawężono listę dostępnych Korespondencji do spółki z dokumentu, spod którego tworzona jest Przesyłka
   • [Workflow] Obsłużono możliwość uruchomienia workflow po wysłaniu wiadomości e-mail
   • [Zadania] Przypomnienia upływających terminów Zadań będą również wysyłane do autora Zadania
 • 6.11.0 (2016-02-27)
  • 6.11.1 (2016-07-01)
   • Nowości (2)
    • [FV Kosztowe] Dodano możliwość oznaczenia zwrotu dla pracownika
    • [FV Kosztowe] Dodano możliwość wyboru numeru karty dla metody płatności
   • Poprawki (2)
    • [Faktury] #TIC-284 Korekta do rachunku nie ukrywa pola ze stawką VAT oraz wymusza jego uzupełnienie
    • [Ogólne] Przycisk Wstecz powraca do prawidłowego miejsca po dodaniu podelementu
   • Zmiany (8)
    • [Dokumenty] Dodano możliwość tworzenia Przesyłek pod Dokumentem
    • [Dokumenty] Dodano możliwość usunięcia wszystkich wierszy recordsetu na Dokumencie
    • [Intranet] Dodano możliwość przejścia z Artykułu do struktury folderów w Bazie wiedzy
    • [Intranet] Wyszukiwanie w Bazie wiedzy uwzględnia nazwy załączników i precyzuje folder położenia
    • [Kalendarz] Logowanie czasu pracy pod wydarzeniem kalendarza domyślnie podpowiada czas trwania i datę zdarzenia
    • [Kalendarz] Umożliwiono logowanie czasu pracy bezpośrednio pod wydarzeniem kalendarza
    • [Ogólne] Filtrowanie osób wykonujących Zadania, Działania oraz Deale zostało zawężone do użytkowników (bez listy grup)
    • [Zadania] Hierarchia podzadań domyślnie wyświetla tylko aktywne elementy
  • Nowości (4)
   • [Deale] Dodano możliwość geolokalizacji Deali na mapie
   • [Dokumenty] Dodano parametr AutoGroupItems, który umożliwia automatyczne grupowanie pozycji wyświetlanych szczegółów dokumentu
   • [FV Sprzedaży] Dodano automatyczne rozksięgowanie na Centra przychodów podczas klonowania Faktury
   • [HR] Dostosowano uprawnienia rozszerzone HR do obsługi wielu spółek
  • Poprawki (6)
   • [FV Kosztowe] #TIC-245 Poprawiono rozksięgowywanie korekt zerujących na Centra Kosztów
   • [Kalendarz] Poprawiono walidator duplikatów rezerwacji dla wydarzeń cyklicznych
   • [Ogólne] #TIC-245 Usunięto problem po wdrożeniu aktualizacji zabezpieczeń dla frameworka .net 4.6.1
   • [Ogólne] #TIC-264 Usunięto problem zaznaczania tekstu na gridach posiadających możliwość zaznaczania wierszy
   • [Ogólne] Dodano globalne zabezpieczenie przed błędnym przeliczaniem pól gdy użytkownik nie skorzysta z klawisza TAB
   • [Raporty] #TIC-256 Poprawiono formatowanie zalogowanego czasu pracy na 8h dla raportu Rozkład czasu pracy
  • Zmiany (8)
   • [Faktury] Dodano parametr InvoiceExportDateRange określający datę, po której będą eksportowane faktury
   • [FV Sprzedaży] Dodano zabezpieczenie przed edycją Faktury po wysłaniu prośby o akceptację
   • [HR] Zmieniono formę wyświetlania zaplanowanych urlopów na Kalendarzu nieobecności
   • [Kontrahenci] #TIC-247 Dodano możliwość ukrycia pola Opiekun
   • [Kontrahenci] Dodano kolumnę NIP na liście kontrahentów
   • [Ogólne] #TIC-250 Odblokowano możliwość rozszerzania kolumn na gridach
   • [Ogólne] Załączniki, które nie mają poprzednich wersji nie będą wyświetlane z ikoną plusa
   • [Poczta e-mail] Wiadomości e-mail z powiadomieniami do użytkowników są archiwizowane po upływie 12 miesięcy
 • 6.10.0 (2016-02-27)
  • 6.10.1 (2016-02-27)
   • Nowości (2)
    • [Ogólne] Dodano przycisk umożliwiający powrót do widoku dzisiejszego kalendarza
    • [Sekretariat] Rozbudowano widok zeskanowanych plików o miniaturki
   • Poprawki (4)
    • [Ogólne] Poprawiono pozycjonowanie chmurek z opisami w przypadku przeglądarki Chrome
    • [Ogólne] Usunięto problem logowania się do aplikacji www poprzez urządzenie mobilne
    • [Ogólne] Zablokowano możliwość otwierania pdf-ów inline na urządzeniach mobilnych w związku z problemami w ich obsłudze
    • [Sekretariat] Rozwiązano problem "Nie odnaleziono pliku" podczas podglądu skanu z kolejki
   • Zmiany (3)
    • [Intranet] Dodano efekt bounce dla powiadomienia o nieodczytanych wiadomościach chat
    • [Intranet] Dodano możliwość bezpośredniego przeciągania i upuszczania załączników w oknie chatu
    • [Raporty] Odświeżono wygląd raportów graficznych HighCharts
  • Nowości (3)
   • [FV Kosztowe] Dodano wyświetlanie diagramu Działań pod Fakturą kosztową
   • [HR] Rozbudowano uprawnienia dla modułu HR w zakresie wielospółkowości
   • [Ogólne] Dodano kreator wyboru importu definicji szablonu dokumentu, szblonu workflow lub raportu z pliku xml
  • Poprawki (5)
   • [Dokumenty] Poprawiono działanie atrybutu Domyślnie zwinięty na formatce dodawania Dokumentu
   • [FV Sprzedaży] Po zmianie Projektu na fakturze pole Kontrahent będzie uzupełnione automatycznie
   • [HR] Dodano walidator poprawności daty urodzenia na kartach Pracownika i Kandydata
   • [Ogólne] Dodano ikonę automatycznego przypisania siebie podczas zmiany przypisania elementu
   • [Workflow] Usunięto efekt ponownego rozwijania diagramu workflow podczas zmainy stanu Działania
  • Zmiany (7)
   • [Dokumenty] Dokumenty, które są zależne nie będą mogły być dodawane bez kontekstu elementu nadrzędnego
   • [Dokumenty] Rozszerzono do szerokości ekranu grid wyświetlający szczegóły dokumentu oraz diagram procesu
   • [Faktury] Dodano zabezpieczenie przed omyłkową spłatą Faktury która ma już utworzone Zlecenie bankowe
   • [FV Kosztowe] Dodano możliwość wprowadzenia zbiorczej korekty kosztowej
   • [HR] Dodano możliwość ustawienia zastępstwa pracownikom działu przez przełożonego
   • [Ogólne] Okno wyboru użytkowników nie wyświetla już użytkowników niesystemowych
   • [Ogólne] Po zmianie przypisania system będzie powracał na szczegóły elementu w sytuacji gdy użytkownik nadal posiada do niego uprawnienie
 • 6.9.0 (2016-02-27)
  • Nowości (2)
   • [Kontrahenci] #TIC-196 Dodano mechanizm scalania zdublowanych Kontrahentów
   • [Sekretariat] Nowa funkcjonalność - integracja z usługą e-nadawca Poczty Polskiej
  • Poprawki (3)
   • [HR] #TIC-206 Poprawiono algorytm wyliczania urlopów
   • [Ogólne] Poprawiono czyszczenie folderów tymczasowych z podkatalogów podczas uruchamiania serwera
   • [Ogólne] Poprawiono funkcję kopiowania linku do schowka na Safari
  • Zmiany (1)
   • [Ogólne] Ujednolicono nazwy spółek, które wyświetlają się na listach
 • 6.8.0 (2016-01-16)
  • Nowości (25)
   • [Administracja] Dodano możliwość przypisania adresu e-mail do grupy użytkowników
   • [Faktury] Dodano formater eksportu faktur do programu Subiekt GT
   • [Faktury] Dodano możliwość spłacania Faktur dokumentami Proformy
   • [FV Kosztowe] Dodano możliwość podglądu skanu Faktury w wysuwanym oknie
   • [FV Sprzedaży] Dodano możliwość generowania Faktur sprzedaży w różnych językach
   • [FV Sprzedaży] Dodano możliwość grupowego wydruku Faktur sprzedaży
   • [FV Sprzedaży] Dodano możliwość wystawienia i wypełnienia pozycji Faktury sprzedaży z poziomu Dokumentu
   • [FV Sprzedaży] Wysyłka Faktury sprzedaży wiadomością e-mail automatycznie generuje wydruk dokumentu, z którego utworzono Fakturę
   • [HR] Dodano możliwość hurtowej wysyłki List płac do akceptacji
   • [Intranet] #TIC-153 Dodano możliwość eksportu książki adresowej do pliku .csv
   • [Kalendarz] #TIC-185 Na kalendarzu głównym pojawiła się możliwość wyświetlania nieobecności pracownika (urlop, L4)
   • [Kalendarz] Dodano możliwość akceptacji Działań i Zadań z poziomu kalendarza
   • [Ogólne] Dodano możliwość dodatkowego filtrowania gridów na szczegółach elementu
   • [Ogólne] Dodano obsługę Galerii obrazków w edytorze html
   • [Ogólne] Dodano przycisk konfiguracji początkowej Dashboardu
   • [Ogólne] Poprawiono wydajność i szybkość odświeżania ekranów, na których znajduje się duża ilość danych
   • [Ogólne] Prawy panel głównego menu otrzymał możliwość zwinięcia
   • [Ogólne] Wprowadzono nowy tryb wyświetlania głównego interfejsu systemu
   • [Ogólne] Wprowadzono obsługę kolejkowania powiadomień przez co czas zapisywania elementu znacznie się skrócił
   • [Pluginy] Dodano możliwość eksportu zaplanowanych spotkań z poziomu pluginu dla MS Outlook
   • [Poczta e-mail] Dodano możliwość wysłania wielu wydruków Dokumentu w jednej wiadomości e-mail
   • [Projekty] Ujednolicono powiadomienia dla Projektu wedle wskazanego schematu jaki obowiązywał dla Zadań
   • [Sekretariat] Dodano powiadomienie dla użytkownika o nadanej przesyłce
   • [Sekretariat] Skany Pism przychodzących będą zapisywane jako Data wpływu & Rodzaj pisma & Spółka & Nr kolejny
   • [Użytkownicy] #TIC-192 Dodano nowe pole Forma zakończenia współpracy
  • Poprawki (16)
   • [Administracja] #TIC-190 Uwzględniono przelicznik kursów walut zaczytywanych z serwisu NBP
   • [Deale] #TIC-187 Usunięto problem z matchowaniem wiadomości e-mail z Dealem, który ma usunięty kontakt
   • [Dokumenty] #TIC-156 Poprawiono walidowanie pól Dokumentu, które nie zawierają wartości
   • [Dokumenty] #TIC-198 Poprawiono aktualizację pola Kontrahenta na Piśmie przychodzącym, które wykorzystuje zapytanie na polu SENDER
   • [Dokumenty] Import szablonu dokumentu poprawnie podmienia nazwy pozycji w skryptach java
   • [Dokumenty] Podczas importu definicji szablonu dokumentu z pliku xml procedura SQL nie była automatycznie tworzona na bazie danych
   • [Dokumenty] Poprawiono pozycjonowanie listy podpowiadania dla pól autocomplete na recordsecie
   • [Dokumenty] Poprawiono wyświetlanie w recordsecie wartości dla pola autocomplete przy wyłączonej walidacji
   • [Dokumenty] Usunięto problem znikającego okna wyboru godziny na datowniku
   • [Intranet] Poprawiono sygnał dźwiękowy nowej wiadomości, który nie zawsze był odtwarzany podczas otwierania okienka czatu
   • [Kontrahenci] #TIC-200 Poprawiono filtrowanie po polu Rok na liście targetów
   • [Ogólne] #TIC-158 Usunięto problem przesunięcia kolumn grida po wyeksportowaniu do pliku .csv
   • [Ogólne] Poprawiono kilka niedogodności związanych z obsługą kontrolki wyboru daty z kalendarza
   • [Ogólne] Wyeliminowano problem drag&drop podczas klikania na nagłówek kolumny grida
   • [Sekretariat] Podgląd folderów skanów nie wyświetla już plików, które są w trakcie wgrywania na serwer
   • [Workflow] Naprawiono możliwość zmiany stanu elementu po wykonaniu akcji i przejściu do formatki e-mail
  • Zmiany (52)
   • [Administracja] Dodano możliwość zarządzania Produktami z poziomu formatki ustawień użytkownika
   • [Administracja] Dodano obsługę błędów wysyłania plików na ftp
   • [Administracja] Dodano parametr określający początkową datę procesowania dokumentów przez OCR
   • [Administracja] Eksport plików do FTP jest możliwy w oparciu o katalog zdalny wyznaczany z poziomu procedury
   • [Baza wiedzy] Formatka publikacji załączników zapamiętuje zaznaczone pliki podczas zmiany jej parametrów
   • [Dokumenty] #TIC-193 Dodano możliwość przejścia do listy dokumentów z poziomu projektowania szablonu
   • [Dokumenty] Dodano efekt loadera podczas przeliczania danych na formatce edycji Dokumentu
   • [Dokumenty] Dodano komunikat dla użytkownika o próbie wygenerowania pustego podglądu Dokumentu
   • [Dokumenty] Poprawiono pozycjonowanie pola recordsetu o typie Tak/Nie
   • [Dokumenty] Poprawiono szybkość przechodzenia pomiędzy zakładkami na formatce edycji Dokumentu
   • [Dokumenty] Usprawniono formatkę zarządzanie skryptami java oraz sortowania pozycji dla Szablonów dokumentu
   • [Faktury] Dodano datę eksportu Faktury na szczegółach elementu
   • [Faktury] Dodano możliwość zmiany kontrahenta faktury po jej utworzeniu
   • [Faktury] Spłacając Fakturę domyślnie zaznaczają się wszystkie dokumenty Kontrahenta
   • [FV Kosztowe] Dodano automatyczne przejście do rejestracji Faktury kosztowej po dodaniu Pisma przychodzącego o typie Paragon
   • [FV Kosztowe] Dodano możliwość zablokowania rozksięgowania na wybrane Centra kosztów i przychodów
   • [FV Kosztowe] Dodano nowy stan faktury Wstępnie zaakceptowany
   • [FV Sprzedaży] Akceptacja ostatniego elementu w paczce (Faktury, Listy płac) będzie automatycznie akceptować Zadanie
   • [FV Sprzedaży] Dodano możliwość wysyłania prośby o akceptację Faktury dla grupy użytkowników
   • [FV Sprzedaży] Dodano możliwość zmiany adresu wystawienia Faktury Sprzedaży
   • [FV Sprzedaży] Zablokowano możliwość usunięcia Faktury w sytuacji gdy istnieje już faktura wystawiona z późniejszą datą w tym samym miesiącu
   • [HR] Dni wolne od pracy są prezentowane również w widoku kalendarza
   • [HR] Dodano filtrowanie po spółkach na kalendarzu nieobecności
   • [HR] Dodano możliwość wysyłki zleceń bankowych do ZUS i US
   • [HR] Rozbudowano widok formularza dni wolnych od pracy
   • [Intranet] System automatycznie resetuje status użytkownika czatu po 24 godzinach od zmiany na Zajęty
   • [Kalendarz] Pojawiła się możliwość bezpośredniego utworzenia Deala z poziomu wprowadzania ustaleń ze spotkania na kalendarzu
   • [Kontrahenci] Dodano możliwość wprowadzenia na karcie Kontrahenta rekomendacji od kontaktu
   • [Kontrahenci] Dodano zabezpieczenie przed usunięciem kontrahenta funkcjonującego jako aktywna spółka w systemie
   • [Ogólne] Dodano listę ostatnio przeglądanych elementów na formatce przenoszenia oraz scalania
   • [Ogólne] Dodano obsługę tabel w edytorze Html
   • [Ogólne] Dodano opis w dymku dla każdego elementu wyszukiwania na bocznym panelu
   • [Ogólne] Dodano zabezpieczenie przed edycją elementów podrzędnych gdy obiekt nadrzędny jest zamknięty
   • [Ogólne] Poprawiono szybkość wyświetlania dokumentów w komponencie DAC
   • [Ogólne] Przewijanie podglądu załączników w prawym oknie uwzględnia już wiele wydruków PDF
   • [Ogólne] Uproszczono sposób kopiowania linku elementu do schowka
   • [Ogólne] Zmieniono sposób wyboru czasu na polach z datą
   • [Ogólne] Zmieniono styl wyświetlania tekstu w chmurkach opisujących element
   • [Ogólne] Zmieniono wygląd pola multiwybór służącego do wyboru załączników do skopiowania
   • [Ogólne] Zwiększono do 50 maksymalną ilość plików załączanych do systemu jednorazowo
   • [Ogólne] Zwiększono rozmiar pola Opis na formatkach edycji Zadań, Deali, Projektów
   • [Pluginy] Dodano pole NIP do formatki dodawania Deala z poziomu pluginu MS Outlook
   • [Poczta e-mail] Dodano możliwość wskazania tylko wybranych skrzynek e-mail do konwersji na Dokument
   • [Projekty] Dodano możliwość wprowadzenia Id lub linku Projektu/Zadania z zewnętrznego systemu
   • [Sekretariat] Dodano możliwość rejestracji Przesyłek przez użytkowników nie posiadających uprawnień rozszerzonych
   • [Sekretariat] Dodano możliwość wyszukania Przesyłki w głównej wyszukiwarce
   • [Sekretariat] Rozbudowano widok kolejki skanowania faktur
   • [Sekretariat] Zmieniono nazwy zeskanowanych plików na bardziej przyjazne
   • [Sprawy] #TIC-150 Dodano możliwość przypisania Dokumentów do wielu Spraw
   • [Sprawy] Dodano możliwość dołączania Przesyłek do Spraw
   • [Workflow] Dodano dodatkowy opis procesu w tytule powiadomienia e-mail o Działaniu
   • [Zadania] #TIC-171 Dodano możliwość ponownego wysłania odrzuconego Zadania do akceptacji
 • 6.7.0 (2016-01-16)
  • 6.7.1 (2016-01-16)
   • Nowości (2)
    • [Dokumenty] #TIC-116 Dodano obsługę przypisywania własnych szablonów e-mail oraz szablonów wydruku do Dokumentów
    • [Ogólne] Wdrożono komercyjnie komponent DAC (Document Access Control)
   • Poprawki (5)
    • [Aplikacja mobilna] #TIC-138 Poprawiono wyświetlanie zakończonych wydarzeń kalendarza na liście
    • [Deale] #TIC-136 Usunięto niepotrzebne pole Data zamknięcia na formatce edycji Deala
    • [Kalendarz] #TIC-135 Zakładanie spotkania w czyimś imieniu zostało skonwertowane na listę
    • [Ogólne] #TIC-151 Poprawa błędu związanego z anulowaniem żądania zmiany hasła
    • [Workflow] #TIC-139 Poprawiono wyświetlanie znaków "<" i ">" w komentarzach diagramu przejść
   • Zmiany (7)
    • [Administracja] #TIC-144 Dodano możliwość użycia znaków "." oraz "_" w loginie użytkownika
    • [Aplikacja mobilna] #TIC-140 Ujednolicono opis dla elementów na liście wyszukiwania
    • [FV Kosztowe] Eksport faktur do systemu księgowego nie będzie możliwy dla wykluczonych spółek
    • [Ogólne] #TIC-141 Rozszerzono ilość wyświetlanych powiadomień pop-up do 99
    • [Ogólne] Ukryto ikonę edycji na liście elementów, które są nieedytowalne
    • [Płatności] Dodano pole filtrujące Spółka oraz numer rachunku bankowego na liście Płatności
    • [Sprawy] #TIC-133 Dodano możliwość odlinkowania Sprawy od Dokumentu
  • Nowości (4)
   • [Faktury] Dodano możliwość wystawiania korekty do korekty faktury
   • [FV Sprzedaży] Dodano możliwość hurtowej wysyłki Faktur sprzedażowych do akceptacji
   • [FV Sprzedaży] Dodano obsługę Centr przychodów dla Faktur sprzedażowych
   • [Ogólne] Użytkownicy po zalogowaniu otrzymają informację o wdrożeniu nowej wersji systemu
  • Poprawki (1)
   • [Ogólne] Usunięto błąd, który pojawiał się sporadycznie podczas wyszukiwania specyficznych fraz tekstu
  • Zmiany (6)
   • [Administracja] Obsłużono możliwość systemowej generacji kodu QR dla indywidualnych certyfikatów w aplikacji mobilnej
   • [Dokumenty] Dodano opcję ukrywania pozycji dokumentu na liście
   • [Ogólne] Nowe rekordy na listach wyświetlania zostały wyróżnione specjalną etykietą
   • [Ogólne] Ukryte pola formularzy nie będą już wyświetlane na listach
   • [Projekty] Aby rozpocząć pracę na Projekcie należy wybrać opcję Rozpocznij
   • [Zadania] Aby rozpocząć pracę na Zadaniu należy wybrać opcję Rozpocznij
 • 6.6.0 (2016-01-16)
  • 6.6.2 (2016-01-16)
   • Nowości (2)
    • [Administracja] Dodano wymuszenie zmiany hasła użytkownika przy pierwszym logowaniu
    • [Projekty] Dodawanie kontaktów pod Projektem jest usprawnione poprzed podpowiadanie już istniejących pod Kontrahentem
   • Poprawki (3)
    • [Baza wiedzy] Usunięto problem z wysyłaniem powiadomień dla akceptujących publikowane pliki
    • [Ogólne] Poprawiono wyświetlanie na bocznym panelu nieodczytanych zadań przypisanych do grupy
    • [Workflow] Notatka do powiadomienia e-mail jest już poprawnie generowana dla pierwszego Działania po utworzeniu Dokumentu
   • Zmiany (1)
    • [Projekty] Zmieniono nazwę przycisku z Anuluj na Zakończ podczas dodawania uczestnika Projektu
  • 6.6.1 (2016-01-16)
   • Nowości (10)
    • [Administracja] Pełna integracja z LDAP/Active Directory
    • [Deale] Dodano możliwość przypisywania uczestników Deala
    • [Dokumenty] Dodano możliwość wyboru zachowania Dokumentu po jego utworzeniu
    • [FV Kosztowe] Dodano obsługę rozksięgowania faktury na centra kosztów ze wskazaniem na konto rodzajowe i pozycję dokumentu
    • [Kontrahenci] Dodano mapowanie różnych akronimów kontrahentów pomiędzy spółkami
    • [Ogólne] Dodano możliwość personalizowania górnego menu modułów
    • [Poczta e-mail] Dodano obsługę szyfrowania komunikacji z serwerem pocztowym po TLS
    • [Projekty] Dodano diagram prezentujący historię etapów Projektu
    • [Projekty] Dodano nowe pola dla Projektu: źródło i cel finansowy
    • [Projekty] Dodano obsługę własnych statusów Projektów
   • Poprawki (4)
    • [Dokumenty] Użytkownicy, którzy utworzyli dokumenty będą mogli je usuwać
    • [Kalendarz] Poprawiono algorytm wyliczania godziny końcowej spotkania podczas zmiany godziny początkowej
    • [Ogólne] Poprawiono efekt migania dni tygodnia na formatce edycji cyklu
    • [Poczta e-mail] Dostosowano wysokość nagłówka z logotypem w powiadomieniu e-mail
  • Nowości (5)
   • [Administracja] Dodano możliwość przypisywania grupy użytkowników do roli
   • [Administracja] Dodano możliwość przypisywania grupy użytkowników do uprawnień spółek
   • [Dokumenty] Dodano możliwość wyszukiwania pełnotekstowego w pozycjach dokumentu
   • [FV Kosztowe] Dodano obsługę wysyłania plików eksportu faktur na ftp
   • [Ogólne] Dodano możliwość ustawienia uprawnień nie pozwalających na ściągnięcie lub wydrukowanie załącznika
  • Poprawki (10)
   • [Deale] Na szczegółach leada jest już wyświetlana właściwa ikona wraz z prefixem LID
   • [Dokumenty] Poprawiono wyliczanie pozycji dokumentu, dla którego źródłem było kilka pozycji (w tym pozycja w recordsecie)
   • [Dokumenty] Poprawiono zapisywanie pozycji dokumentu o typie autocomplete, gdy źródłem danych było zapytanie z możliwością wybrania wielu wartości
   • [Intranet] Drobne poprawki związane z obsługą czatu wewnętrznego
   • [Kontrahenci] Poprawiono dublowanie się kontaktów pod Kontrahentem podczas konwersji z Deala
   • [Ogólne] Poprawiono wyświetlanie plików .csv w bocznym oknie podglądu
   • [Ogólne] Poprawiono zapamiętywanie wielkości wyświetlanej strony tabel przy rozgrupowaniu kolumn
   • [Ogólne] Użytkownicy z prawem rozszerzonym mogą już widzieć elementy utworzone przez osoby bez przypisanej spółki
   • [Workflow] Poprawiono i ujednolicono wyświetlanie listy poprzedników podczas odrzucania Działań w aplikacji mobilnej
   • [Workflow] Poprawiono zamykanie Workflow w sytuacji gdy nie ma już aktywnego Działania
  • Zmiany (7)
   • [FV Kosztowe] Dodano skrót MD5 do generowanej paczki zleceń bankowych
   • [FV Kosztowe] Niektóre wartości formatki faktury są automatycznie uzupełniane na bazie historii wprowadzania
   • [Intranet] Publikujący załączniki mogą już dodać opcjonalną notatkę załączoną do publikacji
   • [Listy płac] Dodano podsumy dla pozycji Listy płac
   • [Ogólne] Dodano znak wodny zabezpieczający przed kopiowaniem na komponencie wyśwetlającym pliki specjalne
   • [Raporty] Dodano możliwość grupowego usuwania rekordów raportu
   • [Sprawy] Dodano obsługę rozszerzonego wyszukiwania Spraw w oparciu o uprawnienia spółek
 • 6.5.0 (2015-10-30)
  • Nowości (6)
   • [Administracja] Poprawiono bezpieczeństwo zarządzania kodami QR
   • [Administracja] Wbudowano do aplikacji możliwość bezpośredniej instalacji dodatków
   • [Deale] Dodano pole NIP oraz wyszukiwarkę GUS dla Deala
   • [Dokumenty] Dodano widok umożliwiający podgląd historii przekazywania i odbierania dokumentów
   • [Ogólne] Dodano na niektórych widokach przyciski powrotu do poprzedniej strony
   • [Poczta e-mail] Ulepszono graficzną postać powiadomień e-mail
  • Poprawki (6)
   • [Dokumenty] Poprawiono problem błędnego działania recordsetu podczas usuwania wierszy oraz wklejania z Excela
   • [Dokumenty] Poprawiono problem błędnego ustawiania kursora po wykonaniu postback do serwera
   • [Dokumenty] Usunięto problem wyłączenia z klonowania wybranych pól recordsetu
   • [Intranet] Drobne poprawki do działania komunikatora chat
   • [Ogólne] Usunięto problem przekierowania zwrotnego na błędną stronę w Internet Explorer
   • [Poczta e-mail] Poprawiono problem wyciągania prefixu wiadomości e-mail, który zawierał style css
  • Zmiany (12)
   • [Administracja] Dodano parametr AllowGroupAssignment umożliwiający definiowanie, które typy obiektów będą przypisywane do grupy użytkowników
   • [Administracja] Dodano parametr RunWizardAfterItemCreation umożliwiający wybór kreatora dodawania dodatkowych elementów
   • [Administracja] Grupowanie kolumn na gridach powoduje domyślne zwinięcie wszystkich grup
   • [Administracja] Użytkownicy zalogowani po LDAP nie będą mogli zmieniać standardowego hasła logowania
   • [FV Kosztowe] Dodano obsługę trzeciego poziomu w hierarchii Centr kosztów
   • [HR] Dodano opis i stanowisko na liście kandydatów
   • [Intranet] Dodano możliwość usuwania załączników dodanych przy tworzeniu z tablicy ogłoszeniowej
   • [Intranet] Dodano możliwość zamieszczenia komentarza dla publikowanych załączników
   • [Ogólne] Dodano blokadę ściągania i wydruku załączników dla określonej roli uprawnień
   • [Ogólne] Dodano powiadomienia dla osoby, która otrzymuje zastępstwo w systemie
   • [Ogólne] Załączniki w nieobsługiwanym formacie nie będą już otwierane w oknie szybkiego podglądu
   • [Sprawy] Dodano obsługę powiadomień dla Spraw
 • 6.4.0 (2015-10-30)
  • 6.4.2 (2015-10-30)
   • Poprawki (8)
    • [Administracja] Opiekunowie grup użytkowników mogą już edytować jej członków
    • [Kampanie] Poprawiono wyświetlanie niektórych pól na formatce edycji Kampanii
    • [Kontrahenci] Poprawiono walidację daty następnego kontaktu, która nie uwzględniała ustawień godzinowych
    • [Kontrahenci] Usunięto problem zmiany stanu zablokowanych Kontrahentów na Zamknięty
    • [Ogólne] Poprawiono funkcję autologowania do systemu przy zaznaczonej opcji "Zapamiętaj"
    • [Ogólne] Poprawiono wyświetlanie zbyt dużej ilości ikonek akcji dla szczegółów elementu
    • [Ogólne] Usunięto efekt braku zmiany stanu kursora podczas grupowania kolumn w zestawieniach
    • [Ogólne] Usunięto przypadki pobierania błędnego Url skrótu do szczegółów elementu systemu
   • Zmiany (11)
    • [Administracja] Dodano możliwość wyłączenia wyświetlania danej pozycji listy słownikowej
    • [Administracja] Dodano wymuszenie zmiany hasła po zmianie przez Administratora
    • [Deale] Dodano wyświetlanie listy Deali pod Kampanią
    • [Deale] Zgoda na przetwarzanie danych przenosi się podczas konwersji na Kontrahenta
    • [Dokumenty] Dodano możliwość określania długości prefixu podpowiadania dla pól utocomplete
    • [Dokumenty] Dodano możliwość wyszukiwania po polu dokumentu z poziomu głównej wyszukiwarki
    • [Dokumenty] Kwoty na formularzu edycji dokumentu są wszędzie formatowane poprzez grupowaniem cyfr w tysięczne
    • [Kalendarz] Dodano możliwość usunięcia pojedynczego wystąpienia dla cyklicznego wydarzenia kalendarza
    • [Kalendarz] Rodzaj elementu nadrzędnego na ekranie dodawania wydarzenia kalendarza nie jest już domyślnie ustawiany
    • [Kontrahenci] Dodano możliwość wyszukiwania po kontakcie z poziomu głównej wyszukiwarki
    • [Ogólne] Odblokowanie statusu elementu powraca do stanu sprzed blokady
  • 6.4.1 (2015-10-30)
   • Nowości (2)
    • [Dokumenty] Dodano obsługe wielospółkowości dla modułu Dokumentów
    • [Ogólne] Pozycje na lewym, bocznym panelu mogą być już modyfikowane
   • Poprawki (4)
    • [Dokumenty] Poprawiono uprawnienia do pól podczas klonowania dokumentu
    • [HR] Poprawiono wyświetlanie kandydatów podczas linkowania z innym elementem systemu
    • [Leady] Poprawiono wyświetlanie listy statusów na ekranie zmiany stanu elementu
    • [Zadania] Usunięto błąd przypisywania zadania samemu sobie dla kategorii "Zlecenie wykonania"
   • Zmiany (17)
    • [Deale] Dane kontaktowe na szczegółach Deala są wyświetlane na liście wszystkich kontaktów
    • [Deale] Dodając nowego Deala z poziomu Kontrahenta, osoby kontaktowe z listy będą automatycznie podpowiadane
    • [Deale] Dodano możliwość wskazania jednostki nadrzędnej dla Deala
    • [Deale] Dodano możliwość wskazania rekomendacji od innego kontaktu
    • [Dokumenty] Dodano informację o elemencie nadrzędnym na formatce dodawania dokumentu
    • [Dokumenty] Dodano możliwość kopiowania załączników podczas tworzenia dokumentu spod innego dokumentu
    • [Intranet] Zoptymalizowano szybkość poruszania się w strukturze folderów Bazy Wiedzy
    • [Kalendarz] Dodając nowe wydarzenie kalendarza, lista adresów będzie automatycznie podpowiadana
    • [Kalendarz] Dodano możliwość szybkiego tworzenia wydarzeń przez dwukrotne kliknięcie kalendarza podręcznego
    • [Kalendarz] Dodano możliwość szybkiego utworzenia wydarzenia kalendarza określonego typu
    • [Kalendarz] Dodano ostrzeżenie przed zapisaniem wydarzenia, które jest z przeszłości
    • [Kontrahenci] Pod kontrahentem będą wyświetlane również kontakty przypisane do Deali
    • [Ogólne] Dodano obsługę pamiętania ostatnich ustawień grupowania kolumn na gridach
    • [Ogólne] Filtr Spółka nie będzie już wyświetlany na listach wyszukiwania jeżeli posiada tylko jedną wartość
    • [Ogólne] Powiadomienia będą usuwane z listy notyfikacji dopiero po zmianie stanu elementu którego dotyczą
    • [Ogólne] Uzupełniono piktogramy dla rozszerzeń załączonych plików
    • [Ogólne] Zwiększono szerokość paska przewijania ekranu dla przeglądarki Chrome/Safari
  • Nowości (3)
   • [Deale] Dodano możliwość oddzielenia Leadów od Deali
   • [FV Sprzedaży] Dodano możliwość klonowania wystawionych Faktur Sprzedaży
   • [Ogólne] Udostępniono plugin Baseline™ dla klienta poczty Thunderbird
  • Poprawki (10)
   • [Dokumenty] Poprawiono importowanie wartości domyślnej jako zapytania dla pola szablonu dokumentu
   • [Dokumenty] Walidator uruchamiany jest już dla pól bez wartości
   • [FV Sprzedaży] Poprawiono błąd wynikający z użycia niewłaściwych znaków w nazwie pozycji
   • [Kalendarz] Oznaczenie zdarzeń na kalendarzu podręcznym nie znika już po kliknięciu w dany dzień
   • [Ogólne] Poprawiono skalowanie okna z podglądem plików MS Office oraz usunięto problem z polskimi znakami w nazwie
   • [Ogólne] Rozwiązano problem pojawiania się nieaktualnych powiadomień pop-up na bocznym menu
   • [Workflow] Dodano do wiadomości e-mail notatkę od osoby przekazującej Działanie
   • [Workflow] Podczas odrzucania Działania będą brane pod uwagę tylko kroki poprzedzające z tej samej linii
   • [Workflow] Poprawiono wyliczanie liczby dni po terminie Działania
   • [Zadania] Poprawiono wyliczanie skali dla graficznego paska postępu
  • Zmiany (14)
   • [FV Kosztowe] Dodano możliwość zarządzania Centrami kosztów dla użytkownika z uprawnieniami specjalnymi do słowników
   • [FV Kosztowe] Dodano obsługę nowego trybu generacji zleceń bankowych dla dokumentów zaakceptowanych
   • [FV Kosztowe] Dodano wymagalność podania konta bankowego przy dodawaniu faktury
   • [Kalendarz] Poprawiono sposób wyświetlania na kalendarzu dziennym i tygodniowym elementów innych niż spotkania
   • [Kontrahenci] Dodano automatyczne zaczytywanie numeru KRS z bazy GUS
   • [Kontrahenci] Ustawiono możliwość wprowadzenia tego samego numeru NIP tylko w stosunku do elementu nadrzędnego
   • [Ogólne] Dodano kilka poprawek do mechanizmu OCR
   • [Ogólne] Dodano obsługę pamiętania ostatnich ustawień sortowania kolumn na gridach
   • [Ogólne] Dodano obsługę podglądu dodatkowych rodzajów plików
   • [Ogólne] Poprawiono widoczność komunikaów wyświetlanych u góry ekranu
   • [Ogólne] Zaktualizowano wygląd kontekstowego pliku pomocy
   • [Poczta e-mail] Zoptymalizowano szybkość działania funkcji matchującej wiadomości e-mail z odbiorcami
   • [Produkty] Dodano alternatywną nazwę do katalogu produktów
   • [Workflow] Dodano możliwość wskazania terminu wykonania Działania na formatce przekazania
 • 6.3.0 (2015-08-30)
  • 6.3.1 (2015-08-30)
   • Nowości (1)
    • [Administracja] Dodano mechanizm importu Deali, Kontrahentów oraz Produktów z pliku csv
   • Poprawki (3)
    • [Dokumenty] Poprawiono problem odświeżania strony po zmianie pola z datą na dokumencie
    • [Dokumenty] Usunięto błąd, który pojawiał się podczas próby usunięcia dokumentu posiadającego workflow
    • [FV Kosztowe] Poprawiono wyświetlanie raportu drzewa faktur rozksięgowanych na centra kosztów
   • Zmiany (9)
    • [Administracja] Dodano zabezpieczenie przed omyłkowym usunięciem roli Administratora
    • [Dokumenty] Dodano nowy token UserCompanyId do listy wartości domyślnych
    • [Intranet] Zoptymalizowano szybkość otwierania okna z użytkownikami chatu
    • [Kalendarz] Poprawiono przełączanie się widoków głównego kalendarza
    • [Ogólne] Dodano podgląd PDF w oknie prawego panelu dla pozostałych typów obiektów systemowych
    • [Ogólne] Rozbudowano paletę kolorów dla wskaźnika postępu realizacji Zadań, Projektów i Deali
    • [Sekretariat] Rozbudowano raport oraz powiadomienie o niepodpiętych skanach
    • [Workflow] Dodano edycję zapisanych odbiorców na szablonie kroku workflow
    • [Workflow] Dodano możliwość automatycznego zamykania workflow dla niektórych kryteriów przejść
  • Nowości (4)
   • [Intranet] Nowa funkcjonalność: podgląd plików MS Office w oknie przeglądarki
   • [Intranet] Nowa funkcjonalność: publikowanie załączników dla grup użytkowników
   • [Intranet] Nowa funkcjonalność: wersjonowanie plików MS Office w systemie
   • [Ogólne] Nowa funkcjonalność: plugin Baseline™ dla MS Office
  • Poprawki (1)
   • [Ogólne] Poprawiono ukrywanie ikony usuwania powiadomień na bocznym menu systemu
  • Zmiany (6)
   • [Intranet] Dodano awatar rozmówcy jako tło okna czatu
   • [Intranet] Dodano oznaczanie nieprzeczytanych wpisów na tablicy
   • [Intranet] Możliwość ustawienia na tablicy opcji ukrywania usuniętych wpisów
   • [Intranet] Wprowadzono dynamiczne ładowanie zdjęć na tablicy
   • [Ogólne] Dodano informację o dniu wystąpienia zdarzenia w powiadomieniach e-mail
   • [Ogólne] Dodano możliwość blokowania pobierania i zapisywania plików z systemu
 • 6.2.0 (2015-08-30)
  • 6.2.2 (2015-08-30)
   • Poprawki (12)
    • [Administracja] #TIC4 Usunięto problem zapisywania zbyt długiego zapytania SQL do słownika
    • [Administracja] Poprawiono wyświetlanie powiązanego elementu na liście procedur SQL
    • [Dokumenty] #TIC6 Poprawiono czułość mechanizmu usuwającego puste strony z zeskanowanych dokumentów
    • [Dokumenty] Błędy i ostrzeżenia na formatce edycji Dokumentu będą już wyświetlane w wyskakującym oknie
    • [Dokumenty] Poprawiono działanie walidatora na formatce edycji pola dokumentu
    • [Dokumenty] Rozwiązano problem zawieszania się procesu wczytywania skanów dokumentów na serwer
    • [Listy płac] Usunięto problem z ukrywaniem pola Opis podczas edycji Listy płac
    • [Ogólne] #TIC7 Drobne poprawki wyświetlania interfejsu systemu
    • [Ogólne] Usunięto problem z brakiem możliwości ręcznego usunięcia daty z pola filtrującego na listach
    • [Raporty] Dodano obsługę błędu wmogącego występować na niektórych raportach związanego z funkcją grupowania kolumn
    • [Workflow] Poprawiono kolejność sortowania na liście kroków szablonu workflow
    • [Workflow] Wyeliminowano przypadek nadpisywania komentarza po ponownym otwarciu i przesłaniu Działania
   • Zmiany (6)
    • [Dokumenty] Zoptymalizowano szybkość działania systemu w obszarze Dokumentów
    • [Dokumenty] Zoptymalizowano szybkość wyświetlania recordsetów na dokumentach
    • [Dokumenty] Zoptymalizowano szybkość wyświetlania szczegółów dokumentów dla rozbudowanych szablonów
    • [Faktury] Dodano informację o ilości oczekujących faktur na bocznym panelu systemu
    • [Kalendarz] Oznaczono innm kolorem nieaktualne wydarzenia z agendy kalendarza podręcznego
    • [Kalendarz] Poprawiono wyświetlanie dzisiejszego dnia na kalendarzu
  • 6.2.1 (2015-08-30)
   • Nowości (2)
    • [Administracja] Dodano możliwość importu danych z zewnętrznego pliku
    • [Poczta e-mail] Powiadomienia dla wybranych skrzynek e-mail są wyświetlane na bocznym panelu
   • Poprawki (5)
    • [Dokumenty] Poprawiono wyjątek konwertowania niektórych skanów Pdf do bitmapy
    • [Ogólne] Poprawiono zapisywanie załączników sieciowych
    • [Poczta e-mail] Poprawiono odczyt potwierdzeń odbioru wiadomości e-mail
    • [Poczta e-mail] Poprawiono zapisywanie niektórych załączników pdf wysyłanych z poczty MacOSX
    • [Workflow] Poprawiono przypisywanie działania do grupy przy wyborze na formatce rejestracji dokumentu
   • Zmiany (7)
    • [Administracja] Zmieniono układ formatki do zarządzania ustawieniami użytkownika
    • [Dokumenty] Dodano obsługę stanu dokumentu Oczekujący
    • [Dokumenty] Pliki błędnie przetworzone przez OCR zostały oznaczone w kolejce skanowania osobną ikoną
    • [Kalendarz] Dodano możliwość utworzenia kolejnego wydarzenia kalendarza po zatwierdzeniu poprzedniego
    • [Koszyk zamówień] Rozbudowano obsługę Koszyka zamówień dla dokumentów
    • [Ogólne] Moduły oznaczone jako niewidoczne nie będą wyświetlane w głównym menu systemu
    • [Poczta e-mail] Dodano komunikaty o ilości ręcznie odebranych wiadomości e-mail
  • Nowości (1)
   • [Deale] Dodano obsługę zmiany stanów Deali z poziomu szczegółów elementu
  • Poprawki (9)
   • [Aplikacja mobilna] Dodano wyświetlanie komentarzy przed wykonaniem akcji na elemencie
   • [Aplikacja mobilna] Poprawiono edycję niektórych szablonów dokumentów
   • [Dokumenty] Poprawiono odświeżanie i przeliczanie pól dokumentu po wciśnięciu przycisku Zapisz bez użycia tabulatora
   • [Dokumenty] Poprawiono problem znikających wartości dla pól nieedytowalnych
   • [Dokumenty] Poprawiono sumowanie wartości w stopce zestawu rekordów podczas importu z Excela
   • [FV Sprzedaży] Adres oraz nazwa nabywcy/sprzedającego są już poprawnie zapisywane podczas wystawiania Faktury
   • [Ogólne] Internet Explorer powraca już na właściwą stronę po edycji elementu z widoku szczegółów
   • [Workflow] Poprawiono import definicji z szablonu xml
   • [Workflow] Poprawiono wyświetlanie diagramu Workflow dla stanu Rozpoczęty
  • Zmiany (12)
   • [Deale] Dodano nowe pola na formatce edycji Deala: Zgoda na przetwarzanie oraz Mailing
   • [Dokumenty] Zoptymalizowano szybkość działania formatki edycji dokumentu dla recordsetu
   • [FV Kosztowe] Dodano możliwość ukrycia rodzaju kosztu na formatce dodawania faktury
   • [FV Kosztowe] Dodano możliwość zastępstw dla obszaru finansowego
   • [Poczta e-mail] Dodano filtrowanie wiadomości e-mail po adresacie/nadawcy
   • [Raporty] Rozbudowano raport Rozkład czasu pracy o filtrowanie po Projekcie i podsumowanie godzin
   • [Workflow] Dodano możliwość ustawiania wymagalności komentarza dla akcji na Działaniu
   • [Workflow] Dodano możliwość wysłania wiadomości e-mail z poziomu akcji Workflow
   • [Workflow] Dodano parametr wyłączający możliwość cofania do danego kroku Workflow
   • [Workflow] Dodano widoczność załączników dołączonych do Działania lub Dokumentu na każdym kroku Workflow
   • [Workflow] Przyciski Prześlij dalej oraz Odrzuć nie będą wyświetlane gdy nie ma osoby do przekazania
   • [Workflow] Zmieniono formę wyświetlania opóźnień na graficznym diagramie Workflow
 • 6.1.0 (2015-08-30)
  • Nowości (9)
   • [Administracja] Dodano weryfikację ostatnio wykorzystanych haseł podczas zmiany hasła logowania
   • [Dokumenty] Dodano możliwość załadowania wierszy recordsetu po otwarciu formatki nowego dokumentu
   • [Dokumenty] Dodano obsługę koszyka zamówień
   • [Dokumenty] Zoptymalizowano szybkość odbierania obrazów dokumentów z urządzeń skanujących
   • [FV Sprzedaży] Dodano możliwość wystawiania rachunku
   • [Intranet] Dodano funkcję zabezpieczania podglądu artykułu w Bazie Wiedzy
   • [Poczta e-mail] Dodano funkcjonalność autokonwersji wiadomości e-mail na obiekt systemowy
   • [Poczta e-mail] Dodano kompresję wiadomości e-mail
   • [Poczta e-mail] Dodano obsługę protokołu IMAP
  • Poprawki (23)
   • [Administracja] Usunięto problem zawieszania się niektórych jobów systemu
   • [Aplikacja mobilna] Poprawiono obsługę odczytywania pozycji GPS dla ankiet mobilnych
   • [Aplikacja mobilna] Rozwiązano problem z brakiem powiadomień push na platformie iOS
   • [Dokumenty] Dodano zabezpieczenie przed edycją pola daty jeżeli jest oznaczone jako nieedytowalne
   • [Dokumenty] Poprawiono odświeżanie pól wierszy na dokumencie po kliknięciu przycisku dodawania rekordu
   • [Dokumenty] Rozwiązano problem znikającej etykiety separatora po odświeżeniu pól aktualizujących
   • [Dokumenty] Usunięto błąd, który występował przy szybkim usuwaniu wierszy zestawu rekordów
   • [Faktury] Usunięto problem błędnego wyliczenia nagłówka korekty w przypadku kilku korekt do tego samego dokumentu
   • [FV Kosztowe] Poprawiono rozksięgowywanie korekt na Centra kosztów oraz Projekty
   • [FV Kosztowe] Poprawiono uzupełnianie pola Kontrahent oraz Opis na dokumencie po ponownym wprowadzeniu lub aktualizacji faktury zakupowej
   • [FV Kosztowe] Poprawiono wyświetlanie hierarchii Centr kosztów
   • [FV Kosztowe] Skorygowano zapisywanie zerowej kwoty VAT dla rachunku
   • [Intranet] Poprawiono formatowanie bardzo długich ciągów znaków w oknie chatu oraz na tablicy ogłoszeniowej
   • [Kalendarz] Poprawiono weryfikację zajętości zasobów kalendarza dla wydarzeń cyklicznych
   • [Ogólne] Dodano wyświetlanie notatki wpisywanej podczas zmiany przypisania elementu
   • [Ogólne] Poprawiono działanie drag&drop dla paneli przesuwnych
   • [Ogólne] Poprawiono obsługę parametru dynamicznego o typie Autocomplete
   • [Ogólne] Poprawiono problem z linkowaniem niektórych elementów
   • [Ogólne] Usunięto problem z domyślnym zachowaniem klawisza Enter na niektórych formatkach
   • [Ogólne] Wyeliminowano efekt przenoszenia kursora na górę okna wyboru użytkownika z listy
   • [Projekty] Usunięto problem z dodawaniem załącznika do Projektu z pozycji formatki dodawania
   • [Raporty] Poprawiono sortowanie kolumn raportu Rozkład czasu pracy
   • [Workflow] Poprawiono obsługę walidatorów dla akcji
  • Zmiany (31)
   • [Administracja] Dodano możliwość wymuszenia zatrzymania wykonywania zaplanowanego działania
   • [Administracja] Zoptymalizowano szybkość działania Monitora systemu
   • [Aktywa] Poprawiono wyświetlanie protokołów dla Środków Trwałych
   • [Deale] Dodano możliwość przypisywania targetów przez Administratora systemu
   • [Dokumenty] Dodano nowe stany dokumentów: Wykonany, Rozwiązany i Potwierdzony
   • [Dokumenty] Dodano właściwą nazwę dokumentu dla zapisywanego wydruku PDF
   • [Dokumenty] Dodano zabezpieczenie przed omyłkowym wyjściem z edycji dokumentu po wciśnięciu klawisza Backspace
   • [Dokumenty] Dodano zabezpieczenie przed wprowadzeniem odległej daty
   • [Dokumenty] Poprawiono skuteczność i wydajność OCR
   • [Faktury] Dodano podgląd dokumentu korygowanego na formatce korekty
   • [FV Kosztowe] Dodano informację o walucie na formatkach rozksięgowania faktury
   • [FV Kosztowe] Dodano możliwość rozksięgowania zerowej faktury na Centra kosztów i Projekty
   • [FV Kosztowe] Dodano podgląd skanu faktury na formatce edycji
   • [FV Sprzedaży] Zablokowano możliwość zmiany spółki po wystawieniu faktury sprzedaży
   • [HR] Dodano możliwość wprowadzenia ekwiwalentu urlopowego
   • [HR] Zmieniono wyświetlanie elementów planera na postać kalendarza
   • [HR] Zoptymalizowano szybkość wyświetlania zestawienia nieobecności
   • [Intranet] Dodano możliwość edycji oraz usuwania postów na tablicy ogłoszeń
   • [Intranet] Dodano obsługę wyświetlania linków Intranetu w zewnętrznej karcie przeglądarki
   • [Intranet] Dodano wyświetlanie obrazków z linków na tablicach ogłoszeniowych
   • [Kalendarz] Możliwość zmiany elementu nadrzędnego podczas edycji kalendarza
   • [Koszyk zamówień] Dodano obsługę PINu dla koszyka zamówień
   • [Ogólne] Po usunięciu kryteriów filtrowania na listach kursor automatycznie ustawi się na pierwszym polu
   • [Ogólne] Prośba o dostęp wysyłana do Admina, podczas gdy opiekun zasobu jest niekatywny lub niesystemowy
   • [Ogólne] Rozbudowano plik pomocy kontekstowej
   • [Poczta e-mail] Dodano notkę o certyfikacie do powiadomienia o zmianie hasła w systemie
   • [Poczta e-mail] Dodano treść wiadomości e-mail wyświetlaną w nagłówku
   • [Projekty] Automatyczne dodawanie uczestników projektu podczas zakładania zadania w projekcie
   • [Raporty] Zoptymalizowano i rozbudowano raport Czasu pracy w projektach
   • [Sekretariat] Dodano informację na bocznym panelu o problemach z przetwarzaniem skanów z urządzenia
   • [Workflow] Dodano podgląd wszystkich załączników dodawanych spod Działań pod elementem Workflow
 • 6.0.0 (2015-05-18)
  • Nowości (10)
   • [Aplikacja mobilna] Dodano Książkę adresową do aplikacji mobilnej
   • [Dokumenty] Dodano obsługę tokena {Url:Params}
   • [FV Kosztowe] Dodano podgląd faktury na formatce rozksięgowania
   • [HR] Dodano pole słownikowe Oddział na formatce użytkownika
   • [Intranet] Dodano obsługę Bazy Wiedzy w aplikacji mobilnej
   • [Intranet] Nowy moduł: Intranet (Chat wewnętrzny, Tablice ogłoszeniowe, Baza wiedzy, Książka adresowa)
   • [Poczta e-mail] Dodano flagę dla skrzynki e-mail wyłączającą automatyczne linkowanie wiadomości
   • [Raporty] Dodano procedurę wysyłania przypomnień o niezalogowaniu czasu pracy
   • [Workflow] Dodano grid Rozksięgowane centra oraz Rozksięgowane projekty pod obiektem WKI
   • [Zadania] Dodano nowy typ Zadania Zlecenie umożliwiający wydawanie dyspozycji za potwierdzeniem zwrotnym wykonania
  • Poprawki (8)
   • [Faktury] Poprawiono wyświetlanie pola Powód korekty dla FVZ,FVS,SAL w przypadku domyślnego ukrycia pola
   • [HR] Poprawiono wyświetlanie Grafików pracy w trybie zablokowanej edycji
   • [Kalendarz] Poprawiono weryfikację istnienia cyklicznych rezerwacji zasobów na kalendarzu
   • [Ogólne] Poprawiono eksport do Excel dla tabeli czasu pracy
   • [Ogólne] Poprawiono mechanizm wybierania użytkowników z okna dialogowego
   • [Ogólne] Poprawiono wyświetlanie zachodzących na siebie przycisków akcji na szczegółach elementu
   • [Raporty] Poprawiono działanie procedury przypomnień o zaległych fakturach
   • [Workflow] Poprawiono błąd związany z wyświetlaniem powiadomień dla usuniętych Działań
  • Zmiany (19)
   • [Administracja] Możliwość ustawienia grupy jako opiekuna grupy użytkowników
   • [Administracja] Możliwość wyboru modułu z listy podczas dodawania pozycji słownika
   • [Aplikacja mobilna] Możliwość dodawania komentarzy do akcji takich jak zamknięcie, potwierdzenie itp.
   • [FV Kosztowe] Dodano numer rachunku bankowego na szczegółach faktury kosztowej
   • [FV Kosztowe] Dodano pole Konto Centrum kosztu do wydruku fiszki dokumentu
   • [FV Kosztowe] Możliwość ustawienia grupy jako opiekuna centrum kosztu
   • [Kalendarz] Dodano informację o obiekcie nadrzędnym w widoku elementu kalendarza
   • [Kalendarz] Dodano wyświetlanie osoby do której przypisana jest rezerwacja w przypadku konfliktu zasobów na kalendarzu
   • [Kalendarz] Dodano zapamiętywanie wybranej skrzynki pocztowej podczas przechodzenia między wiadomościami wysłanymi i odebranymi
   • [Kalendarz] Możliwość szybkiego potwierdzania spotkań z poziomu głównego kalendarza
   • [Kalendarz] Możliwość wyboru grupy użytkowników podczas tworzenia wydarzenia kalendarza
   • [Ogólne] Dodano zabezpieczenie przed zapisywaniem formularzy w trakcie wgrywania załącznika
   • [Ogólne] Rozbudowano mechanizm przewijania załączników oraz wydruków w bocznym oknie podglądu
   • [Raporty] Poprawiono wyświetlanie raportu Rozkład czasu pracy
   • [Sekretariat] Możliwość wykonywania OCR na plikach bitmapy
   • [Słowniki] Dodano zależność typu załącznika od grupy załączników
   • [Workflow] Dodano opcję domyślnego zaznaczania odbiorców dla danego przejścia workflow
   • [Zadania] Dodano zabezpieczenie przed edycją Zadania przez wykonującego
   • [Zadania] Zamknięcie zadania w projekcie przed lub po terminie powoduje przesunięcie harmonogramu zadań zależnych