• 10.8.0 (2021-12-23)
  • 10.8.2 (2022-03-05)
   • Nowości (3)
    • Dokumenty
     Dodano możliwość dynamicznego budowania parametru dla Widoku lookup
     Jeżeli pole Dokumentu posiada Widok lookup, wówczas istnieje możliwość określenia dla niego wyrażenia parametru na Szablonie Dokumentu. Wyrażenie parametru będzie dołączane do adresu Url raportu w następujący sposób &param=wartośćparametru. Z kolei w Raporcie wartość jest pobierana do parametru raportu, dla którego należy ustawić wartość domyślną {Url:param}. Zobacz screen
    • FV Kosztowe
     Dodano filtr na liście eksportów umożliwiający wyszukiwanie pojedynczych faktur
     Dodano filtr Szukana fraza, który umożliwia wyszukiwanie elementów wyeksportowanych po Numerze faktury, Id faktury, Id zewn. oraz nazwie kontrahenta.
    • Intranet
     Dodano możliwość filtrowania Książki Adresowej po oddziale pracownika
     Dodano filtr Oddział, który umożliwia filtrowanie użytkowników wyświetlanych w widoku Książki Adresowej w Intranecie.
   • Poprawki (1)
    • Kalendarz
     Usunięcie pojedynczego wystąpienia spotkania cyklicznego nie przenosiło się do kalendarza uczestników
     Jeżeli organizator spotkania cyklicznego usunął dane wystąpienie tego wydarzenia, wówczas na zewnętrznych kalendarzach uczestników to wystapienie nadal widniało jako obowiązujące.
  • 10.8.1 (2022-03-05)
   • Nowości (1)
    • Dokumenty
     Dodano obsługę nowego pola Dokumentu o kodzie BANKREQUESTDESC przechowującego tekst, który zostanie pobrany do pliku Zleceń bankowych
     Jeżeli Dokument posiada takie pole i zostało ono uzupełnione, wówczas w tytule Zlecenia bankowego pojawi się jego wartość zamiast nazwy wyświetlanej Dokumentu.
   • Poprawki (8)
    • FV Kosztowe
     Podczas przywracania usuniętej Faktury kosztowej system nie weryfikował istnienia dokumentu faktury o takim samym numerze
     To z kolei powodowało potencjalną możliwość istnienia dwóch aktywnych Faktur kosztowych o takim samym numerze wewnętrznym.
    • FV Sprzedaży
     Edytor szablonu Faktury sprzedażowej źle sugerował datę pierwszego wystawienia faktury jeżeli ustawiono pierwszy dzień tygodnia/miesiąca/roku wraz z zaznaczeniem, iż musi to być dzień roboczy
     W określonej sytuacji system niepoprawnie walidował wprowadzoną datę początkową okresu fakturowania. Zobacz screen
    • Intranet
     Na widoku Książki Adresowej filtr Departament wyświetlał wszystkie departamenty w obrębie wszystkich spółek jeśli pole filtrujące Spółka nie było widoczne dla użytkownika
     Wprowadzona poprawka powoduje, iż w polu Departament będą pojawiać się wyłącznie departamenty, które użytkownik widzi zgodnie z systemową matrycą uprawnień.
    • Kalendarz
     Osoba zastępująca organizatora wydarzenia nie mogła oznaczyć na kalendarzu czy spotkanie się odbyło
     Zastępujący będzie mógł potwierdzać odbycie spotkania w imieniu osoby którą obecnie zastępuje.
    • Kalendarz
     Widżet Upływające terminy na dashboardzie wyświetlał wydarzenia kalendarza, które zostały oznaczone jako zakończone
     Zakończone wydarzenia nie będą się już wyświetlać użytkownikowi na dashboardzie.
    • Pluginy
     Baseline Outlook Plugin źle przypisywał organizatora spotkania
     Po wyeksportowaniu wydarzenia kalendarza z Outlook do Baseline™ organizator spotkania nie był właściwie rozpoznawany spośród wszystkich uczestników wydarzenia. Poprawka została naniesiona w wersji 1.3.6 pluginu Outlook.
    • Ogólne
     Formularz dodawania Parametru dynamicznego pod elementem nie zawsze wyświetlał zakres dat
     Jeżeli pod danym elementem można było dodać więcej niż tylko jeden Parametr dynamiczny, wówczas system nie wyświetlał zakresu dat podczas dodawania Parametru.
    • Ogólne
     Podczas edycji nazwy załącznika pojawiał się komunikat Brak licencji
     Błąd pojawił się w jednej z ostatnich wersji i wyświetlał się u klientów nie posiadających komponentu MS Office.
   • Zmiany (3)
    • Kalendarz
     Wyłączono cykliczne odświeżanie w tle kalendarza znajdującego się na lewym bocznym panelu
     Automatyczne odświeżanie kalendarza bocznego bardzo często mogło powodować wrażenie wolniejszego działania całego systemu.
    • Poczta e-mail
     Jeżeli użytkownik nie posiada podstawowego dostępu do skrzynki e-mail, nie będzie mógł widzieć poczty z tej skrzynki
     Aby przełożony mógł zobaczyć wiadomości e-mail widzoczne dla swoich pracowników, musi on mieć dostęp co najmniej do podglądu danej skrzynki e-mail.
    • Ogólne
     Każdy zgrupowany wiersz na gridzie będzie opatrzony informacją o ilości rekordów w grupie
     Taka informacja pojawiała się wyłącznie gdy dana grupa była rozdzielona pomiędzy różne strony wyświetlane na gridzie. Zobacz screen
  • Nowości (1)
   • Workflow
    Dodano w dymku na diagramie przepływu informację o dacie zamknięcia wykonanego Działania
    Data zamknięcia Działania pojawia się po najechaniu wskaźnikiem myszy na wybrany, zamknięty kafelek diagramu. Zobacz screen
  • Poprawki (6)
   • Administracja
    Data ostatniego uruchomienia Zaplanowanego zadania nie była wyświetlana poprawnie
    Na szczegółach Zaplanowanego zadania data ostatniego uruchomienia nie była wyświetlana poprawnie przy użyciu algorytmu zmieniającego datę na postać słowną.
   • Administracja
    Funkcjonalność przygotowywania wydruków (mergowania) załączników pdf zawieszała się w przypadku próby odczytu błędnie sformatowanego pliku
    Błąd był spowodowany zawieszaniem sie zewnętrznej biblioteki dll odpowiedzialnej za odczyt i renderowanie plików pdf. Nowa wersja biblioteki rozwiązała ten problem.
   • Aplikacja mobilna
    Powiadomienia iOS nie wyświetlały poprawnie polskich znaków
    Problem wynikał z niepoprawnie użytego formatu danych pobieranych w odpowiedzi z serwisu odpowiedzialnego za wysyłkę powiadomień push iOS.
   • Dokumenty
    Zbiorczy wydruk pdf w pewnych okolicznościach nie zachowywał oryginalnej orientacji poziomej łączonych dokumentów
    Starsza wersja biblioteki renderującej dokumenty pdf nie radziła sobie z zachowaniem orientacji łączonych dokumentów. Jeżeli łączone dokumenty miały różną orientację wówczas końcowy dokument obcinał boczne marginesy stron, które posiadały orientację poziomą.
   • Raporty
    Eksport definicji Raportu do xml nie uwzględniał wyrażeń JavaScript
    Mechanizm eksportujący definicję Raportu do xml pomijał wyrażenia JavaScript, które zostały przypisane do Raportu.
   • Workflow
    Grid Dokumenty procesu źle formatował i nie zawijał dłuższych nazw pól Dokumentu
    Jeżeli nazwa pola Dokumentu była zbyt długa wówczas zachodziła na kolumnę z wartością tego pola. Zobacz screen
  • Zmiany (4)
   • Deale
    Dodano możliwość ponownego otwarcia zamkniętego Deala
    Na szczegółach Deala został dodany przycisk ponownego otwarcia elementu. Po otwarciu Deal otrzymuje taki stan jaki występował bezpośrednio przed jego zamknięciem. Zobacz screen
   • FV Kosztowe
    Wybór karty płatniczej podczas wprowadzania Faktury kosztowej będzie uzależniony od wskazanej na formularzu spółki
    Jest to przydatne w sytuacji, gdy w systemie widnieje wiele kart płatniczych przy jednocześnie występującej wielospółkowości. Po wyborze spółki lista kart zostaje zawężona tylko do tych, które są do danej spółki przyporządkowane. Zobacz screen
   • Raporty
    Edytor wyrażeń JavaScript dla Raportów został rozbudowany o możliwość wybrania z listy filtrów Raportu
    Kreator wyrazeń js został rozbudowany o wyświetlanie i wstawianie do edytora nazw własnych parametrów Raportu. Zobacz screen
   • Ogólne
    Widok historii zmian wersji systemu został rozbudowany o dodatkowy opis wyjaśniający, w bardziej szczegółowy sposób, na czym polegała zmiana
    Dodatkowe objaśnienia pozwolą użytkownikom na lepsze zrozumienie usprawnień i poprawek wprowadzanych do systemu Baseline™.
 • 10.7.0 (2021-12-06)
  • Nowości (7)
   • Aplikacja mobilna
    Obsłużono możliwość dodawania adresu z poziomu Aplikacji mobilnej
    Nowa funkcjonalność została uruchomiona w Aplikacji mobilnej. Dodawanie adresu może następować z poziomu Kontrahenta, Deala itp. Zobacz screen
   • Dokumenty
    Dodano możliwość filtrowania listy szablonów e-mail w zależności od wybranej akcji na Działaniu
    Jeżeli dla danego szablonu dokumentu utworzono wiele szablonów wysyłki e-mail, wówczas może okazać się pomocne przypisanie wybranych szablonów do przycisków na Działaniu, tak aby użytkownik wybierając daną opcję mógł na formatce wysyłki e-mail wskazać szablon z zawężonej listy. W tym celu na szablonie e-mail należy wskazać w polu Argument konkretne WorkflowTemplateActivityId czyli Id przycisku akcji. Zobacz screen
   • Pluginy
    Podpisanie pliku podpisem kwalifikowanym będzie tworzyć kolejną wersję pliku w przypadku gdy system posiada wgrany komponent MS Office
    Domyślnie po podpisaniu pliku podpisem kwalifikowanym system podmienia załącznik na nowy zawierający w sobie podpis.Kłóciło się to z numeracją kolejnych wersji plików w przypadku wersjonowania za pomocą pluginu MS Office. Jeżeli taki plugin jest aktywny wówczas system będzie zapisywał podpisany załącznik jako nowy plik w sekwencji wersjonowania.
   • Projekty
    Dodano możliwość wskazania domyślnej roli uczestnika projektu
    Domyślna rola używana jest podczas ręcznego dodawania uczestnika Projektu lub przypisywania użytkownika do Zadania projektowego. Przypisanie użytkownika do Zadania wyzwala automatyczną funkcję przypisania go do Projektu jako uczestnika o roli wskazanej jako domyślna.
   • Workflow
    Dodano możliwość podglądu schematu procesu z poziomu diagramu workflow
    Schemat procesu był możliwy do podejrzenia tylko z poziomu ikony lupki, co nie było na tyle wyeksponowane, aby użytkownicy mogli z tej opcji łatwo skorzystać. Dlatego też link przedstawiający schemat procesu został umieszczony w lewym górnym rogu diagramu działąń. Zobacz screen
   • Ogólne
    Dodano funkcjonalność masowego kopiowania plików na zewnętrzny zasób FTP
    Za pomocą nowego zaplanowanego zadania CopyFilesJob można masowo wyeksportować wybrane pliki na serwer FTP. W tym celu należy zasilić tabelę [FileCopyRequest] numerami Id plików istniejących w tabeli [File]. Dla każdego pliku wskazujemy odpowiednio ChannelType=4, EndpointId=Id serwera FTP, State=1.
   • Ogólne
    Dodano możliwość oznaczania zalogowanego czasu pracy przez przełożonego lub Administratora jako korekta timesheet
    Nowe pole pojawia się na formularzu edycji czasu pracy tylko w trybie jego edycji przez przełożonego osoby, która ten czas pracy zalogowałą. Aby pole było widoczne należy je odkryć w panelu Administratora. Pole Korekta może mieć zastosowanie np. w celu zliczania ilości wykonanych korekt timesheetów przez przełożonego. Zobacz screen
  • Poprawki (11)
   • Administracja
    Formularz nadawania uprawnień dla użytkowników do obszarów spółki nie wyświetlał istniejących uprawnień po wpisaniu grupy użytkowników
    Wpisując grupę użytkowników na formularzu nadawania uprawnień do obszarów danej spółki system nie zaznaczał ponownie tych obszarów nawet jeżeli grupa wcześniej otrzymała te uprawnienia. Zobacz screen
   • Aktywa
    Próba dodania podtypu Aktywa kończyła się błędem
    Podczas próby dodania do słownika nowej wartości dla podtypu Aktywa pojawiał się błąd, który uniemożliwiał użytkownikowi wykonanie tej akcji.
   • Dokumenty
    Ikona kłódki nie zmieniała koloru jeżeli Dokument miał przydzielone uprawnienia indywidualne
    Ikona kłódki na szczegółach elementu zmienia się w zależności od tego czy dany element systemowy posiada przypisane uprawnienia indywidualne czy nie. Omyłkowo, dla Dokumentu ikona nie zmieniała się na wypełnioną pomimo istnienia nadanych uprawnień.
   • Dokumenty
    Linkowanie elementów systemowych z maskowanym Dokumentem nie działało poprawnie
    Dokumenty maskowane, używane w celu emulacji nowego modułu, nie wyświetlały się na formatce linkowania elementów systemowych.
   • FV Kosztowe
    Lista Centr kosztów na formatce rozksięgowania nie wyszukiwała elementów za pomocą obustronnego wyrażenia LIKE
    Użytkownik chcąc wyszukać Centrum kosztu na formatce rozksięgowania Faktury kosztowej nie mógł użyć dowolnej frazy zawierającej część nazwy Centrum. System zezwalał jedynie na wyszukiwanie Centrów, których nazwa zaczynała się od danej frazy.
   • FV Kosztowe
    OCR błędnie interpretował odległe daty co powodowało problem z dodaniem do systemu Faktury kosztowej
    W bardzo nielicznych przypadkach mogło dochodzić do odczytania niewłaściwej daty na fakturze przez mechanizm OCR. Dla przykładu data 1500-01-01 mogła zostać uznana za datę poprawną, ale w praktyce nie jest to możliwe z biznesowego punktu widzenia.
   • FV Sprzedaży
    W niektórych przypadkach system generował numery Faktur w ramach jednej sekwencji numerowania, ale dla różnych typów
    Problem dotyczył sytuacji, gdy różne typy Faktur sprzedaży posiadały podobne prefixy, gdzie jeden zawierał się w drugim np. FV i FVZ. W takiej sytuacji system mógł omyłkowo uznać to za jedną sekwencję.
   • Kalendarz
    Zmiana godziny rozpoczęcia wydarzenia kalendarza nie aktualizowała godziny jego zakończenia jeżeli użytkownik wpisał wartość ręcznie
    Podczas tworzenia wydarzenia kalendarza użytkownik mógł zmienić godzinę rozpoczęcia poprzez wybranie jej z listy lub poprzez ręczne wpisanie w polu z godziną. Ta druga metoda nie aktualizowała poprawnie pola z godziną zakończenia.
   • Poczta e-mail
    W określonych przypadkach system nie grupował wiadomości w wątkach przez co niektóre wiadomości nie były wyświetlane na liście
    Szczególny przypadek powodował, że dany wątek wiadomości e-mail nie pojawiał się na liście. Problem spowodowany był brakiem zachowania numeracji wątku przez niektóre serwery pocztowe.
   • Ogólne
    Przyciski menu akcji na szczegółach elementu były częściowo zasłoniete jeżeli ich ilość nie mieściła się w jednym rzędzie
    W zależności od rozdzielczości ekranu, duża ilość przycisków na szczegółach Działania mogła się zawijać co powodowało częściowe nakładanie się przycisków jeden na drugi.
   • Ogólne
    Weryfikacja wykorzystanych licencji użytkowników nie uwzględniała stanu Zablokowany
    Jeżeli konto użytkownika zostało zablokowane, wówczas algorytm zliczający aktywne licencje nie uwzględniał takiego konta jako konta aktywnego. W rezultacie Administrator mógł przydzielić licencję innemu użytkownikowi co powodowało, że zablokowanego konta nie można było już odblokować z uwagi na brak wolnych licencji dostępowych.
  • Zmiany (3)
   • Płatności
    Umożliwoiono generację zleceń w formacie SWIFT również dla tzw. kont IBAN
    Do tej pory generacji pliku zleceń bankowych w formacie SWIFT dotyczyłą wyłącznie kont o typie non-IBAN. Dodano możliwość, aby format SWIFT uwzględniał również konta IBAN.
   • Ogólne
    Rozbudowano medodę API PostCustomData o możliwość przesyłania plików w żądaniu Request
    Dodano obsługę nowej metody API PostCustomDataAttachment . Metoda nie posiada parametrów wejściowych tak jak metoda PostCustomData, ale może odbierać te wartości za pomocą pól formularzy POST. Dodatkowo istnieje możliwość załączania plików do żądania REQUEST tej metody. Zobacz screen
   • Ogólne
    Zoptymalizowano szybkość wykonywania się procedur systemowych SQL głównie w obszarze modułu Dokumentów oraz Workflow
    Niektóre listy systemowe wyświetlające elementy takie jak DOkumenty czy Działania zostały zoptymalizowane pod kątem szybkości działania.
 • 10.6.0 (2021-12-06)
  • Nowości (5)
   • Administracja
    Dodano możliwość tworzenia i edytowania Spółek z poziomu Panelu Admina
   • Administracja
    Dodano skrót do listy zastępstw z poziomu Panelu Admina
   • Dokumenty
    Dodano możliwość nadania uprawnień do konkretnego Dokumentu poprzez użycie ikony kłódki
   • Dokumenty
    Dodano obsługę tzw. LookupGrid, czyli możliwości wskazania Raportu, który będzie stanowił wyszukiwarkę dla danego pola Dokumentu
   • Ogólne
    Dodano obsługę tzw. Checklist wyświetlanych pod obiektem danego typu
  • Poprawki (12)
   • Aplikacja mobilna
    Pliki MS Office pobierane z aplikacji mobilnej nie otwierały się w domyślnym programie na urządzeniu mobilnym
   • Budżety
    Użytkownik, który utworzył Budżet nie miał uprawnień do jego usunięcia
   • Dokumenty
    Atrybut Pokaż na liście nie ukrywał kolumn Recordsetu na widoku szczegółów Dokumentu
   • Dokumenty
    Po usunięciu pozycji Recordsetu wyświetlał się w określonym scenariuszu błąd Argument Index nie ma prawidłowej wartości
   • Dokumenty
    Użytkownik nie mógł podejrzeć Dokumentu jeżeli otrzymał uprawnienia do konkretnej Sprawy przy pomocy kłódki
   • Dokumenty
    Użytkownik, który otrzymał uprawnienia specjalne do pojedynczego Dokumentu nie mógł zarządzać jego uprawnieniami
   • FV Sprzedaży
    Przed zapisem Faktury Sprzedaży system w określonej sytuacji mógł pobrać identyfikator Produktu przypisanego do innej spółki
   • Kontrahenci
    Lista kont bankowych pod Kontrahentem była ukryta, jeżeli istniały tylko konta nieaktywne
   • Połączenia
    Okno z notatką po zakończeniu rozmowy (plugin Voip) nie otwierało się, a użytkownikowi wyświetlał się błąd
   • Sekretariat
    Po dodaniu odbiorcy Przesyłki spoza bazy Kontrahentów, wprowadzenie kodu pocztowego czyściło całkowicie formularz adresowy
   • Ogólne
    Pole użytkownik nie zawsze było poprawnie uzupełniane na formularzu zmiany hasła
   • Ogólne
    Zabezpieczenie captcha nie zawsze odświeżało obrazek na formularzu zmiany hasła
  • Zmiany (7)
   • Dokumenty
    Jeżeli pole Dokumentu spoza recordsetu odnosi się w parametrze zapytania do wartości pola na recordsecie to system pobierze i złączy wartości tego pola dla wszystkich wierszy recordsetu
   • Dokumenty
    Użytkownik posiadający uprawnienia specjalne na Szablonie Dokumentu będzie w stanie wykonywać te same akcje na Dokumencie co Administrator
   • Intranet
    Dodano możliwość wyłączania dźwięków czatu w ustawieniach użytkownika
   • Intranet
    Zmieniono sortowanie użytkowników w oknie chatu wewnętrznego
   • Poczta e-mail
    Wymuszono obsługę TLS1.2 dla skrzynek pocztowych dla, których wskazano protokół TLS
   • Sekretariat
    W przypadku zwrotu Przesyłki do nadawcy jej status będzie ustawiany na Zwrócony
   • Sekretariat
    Wprowadzenie nowego kodu pocztowego na formularzu edycji Przesyłki nie będzie nadpisywać już wprowadzonych pozostałych danych adresowych
 • 10.5.0 (2021-08-25)
  • Nowości (8)
   • Kalendarz
    Dodano na formularzu dodawania Wydarzenia kalendarza znacznik informujący o zajętości zasobu we wskazanym terminie
   • Kontrahenci
    Dodano możliwość weryfikacji podmiotu w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych dostępnym z poziomu szczegółów karty Kontrahenta
   • Korespondencja
    Dodano obsługę generowania nowego pola Nazwa dla Przesyłki
   • Korespondencja
    Dodano w tabeli Przesyłek numerację dla kolejnych elementów w zakresie całej bazy, miesiąca oraz roku
   • Sekretariat
    Dodano obsługę Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru dla przesyłek e-Nadawcy
   • Ogólne
    Dodano możliwość wydruku customowego tekstu pod kodem QR za pomocą funkcji FnGetCustomTextForObject
   • Ogólne
    Dodano na widoku szczegółów możliwość ustawienia indywidualnego przypomnienia dotyczącego bieżącego elementu
   • Ogólne
    Zmiana statusu elementu na szczegółach będzie powodowała automatyczne odświeżenie lewego panelu
  • Poprawki (2)
   • Aplikacja mobilna
    Zestawy rekordów na Dokumencie nie zawsze były wyświetlane we właściwej kolejności
   • Dokumenty
    Zestaw rekordów z atrybutem "Pole obowiązkowe", który nie ma w szablonie żadnego elementu podrzędnego powodował brak możliwości zapisania Dokumentu
  • Zmiany (4)
   • HR
    Rozbudowano algorytm wyliczania dni urlopowych w oparciu o niestandardowy czas pracy przypisywany do stanowiska
   • Korespondencja
    Dodano możliwość wskazania grupy użytkowników na formularzu dodawania Przesyłki
   • Workflow
    Dodano Administratorowi możliwość wykonywania akcji na Działaniu przypisanym do innego użytkownika
   • Ogólne
    Zmieniono zachowanie pola z wyborem czasu w taki sposób, aby użytkownik mógł je edytować ręcznie
 • 10.4.0 (2021-08-25)
  • Nowości (5)
   • Dokumenty
    Odwołanie w parametrze do pola, które wyświetla się w Recordsecie będzie zwracało ciąg wartości pól w kolumnie tego Recordsetu
   • Płatności
    Dodano możliwość generacji Zleceń bankowych w oparciu o filtr terminu płatności
   • Płatności
    Lista płatności pod Fakturą będzie wyświetlała notatkę wpłaty/spłaty
   • Poczta e-mail
    Dodano ustawienie systemowe StoreOriginalEmlFile, które umożliwia zachowanie w systemie oryginalnej wiadomości e-mail w formacie .eml
   • Projekty
    Dodano możliwość przypisania Projektu do grupy użytkowników
  • Poprawki (10)
   • Administracja
    Dodawanie kolejnych po sobie pozycji słownika powodowało automatyczne pojawianie się rekordów tabeli tłumaczeń językowych
   • Dokumenty
    Kliknięcie w link zewnętrzny, który przenosił użytkownika do podglądu wydruku Dokumentu, powodowało błąd jeżeli użytkownik nie był aktualnie zalogowany
   • Dokumenty
    Wartości pola Dokumentu o typie Obraz nie były poprawnie zapisywane do bazy danych
   • FV Kosztowe
    Drzewo kosztów pod Centrum kosztu źle wyliczało podsumy dla faktur kosztowych, dla których istniała rozksięgowana proforma
   • FV Kosztowe
    Opis pozycji Faktury kosztowej przyjmował znaki specjalne, które powodowały błąd zapisu rekordów do bazy
   • FV Kosztowe
    Weryfikacja konta bankowego na białej liście podstawiała dla zwrotów numer Nip kontrahenta zamiast użytkownika
   • Kalendarz
    Poprawiono działanie pluginu Outlook w zakresie synchronizacji wydarzeń kalendarza
   • Kontrahenci
    Formatka dodawania konta bankowego w określonych przypadkach wyświetlała niepoprawny opis banku dla kont zagranicznych
   • Workflow
    Grid Akceptacje na Dashboardzie nie uwzględniał walidatorów przy wykonywaniu akcji akceptacji/odrzucenia
   • Ogólne
    Wyszukiwarka pełnotekstowa nie pozwalała na użycie niektórych znaków istotnych dla danego języka
  • Zmiany (2)
   • Faktury
    Pole Szukana fraza na liście Faktur będzie wyszukiwać dodatkowo po pełnej nazwie i nipie kontrahenta
   • Kalendarz
    Obszerna treść maila pod obiektem powodowała, że grid z wydarzeniami kalendarza wydłużał się w pionie i był nieczytelny
 • 10.3.0 (2021-05-07)
  • Nowości (4)
   • Administracja
    Dodano w Monitorze systemu wykres statystyk dla nieudanych żądań logowania w sytuacji przekroczenia ilości licencji jednoczesnych
   • Dokumenty
    Dodano możliwość automatycznego przejścia do pierwszego kroku procesu zaraz po utworzeniu Dokumentu
   • FV Kosztowe
    Dodano datę wpłynięcia Faktury na liście wyeksportowanych elementów
   • Kontrahenci
    Dodano informację o aktualnej kwocie zaległości brutto na liście Kontrahentów zadłużonych
  • Poprawki (4)
   • Aplikacja mobilna
    Aplikacja mobilna Android nie obsługiwała certyfikatów z kluczem prywatnym o długości 4096 bitów lub więcej
   • Dokumenty
    Dodanie na formularzu edycji dwóch załączników o tej samej nazwie i usunięcie jednego z nich powodowało błąd zapisu Dokumentu
   • Dokumenty
    Pole Autocomplete o typie Słownik nie zawsze zapisywało do bazy właściwego Id pozycji słownikowej jeżeli występowała w tabeli inna pozycja o takiej samej nazwie
   • Sekretariat
    Lista Korespondencji nie wyświetlała pozycji, dla których nie wprowadzono żadnej Przesyłki
  • Zmiany (3)
   • Budżety
    Faktury od kontrahentów specjalnych będą anonimizowane na widoku wykonania Budżetu klasycznego oraz projektowego
   • Dokumenty
    Lista Dokumentów pod dowolnym obiektem została poszerzona o kolumnę Opis
   • HR
    Użytkownik z uprawnieniami rozszerzonymi do HR będzie widział tylko zastępstwa pracowników tych spółek, do których posiada dostęp
 • 10.2.0 (2021-03-06)
  • 10.2.2 (2021-03-07)
   • Nowości (2)
    • FV Kosztowe
     Dodano wyświetlanie nazwy alternatywnej na liście wyboru Produktów
    • FV Kosztowe
     Dodano wyświetlanie numerów wierszy na formatce dodawania Faktury kosztowej
   • Poprawki (9)
    • Aplikacja mobilna
     Użytkownik z uprawnieniami specjalnymi HR nie miał podglądu szczegółów pracownika z poziomu Książki adresowej
    • Deale
     Podsumowanie zalogowanego czasu pracy na Dealu uwzględniał niesłusznie czas pracy spod zlinkowanego Kontrahenta
    • Deale
     Zmiana stanu Deala z poziomu menu akcji (Zmień status elementu) nie uwzględniała wszystkich możliwych statusów
    • Dokumenty
     Pod Dokumentem nie były wyświetlane załączniki dodane wprost z poziomu Faktury kosztowej
    • FV Kosztowe
     Lista wyboru produktów na pozycjach Faktury wyświetlała produkty nieaktywne
    • FV Kosztowe
     Lista wyboru produktów nie działała poprawnie jeżeli w nazwie produktu był znak plusa
    • FV Kosztowe
     OCR nie obsługiwał zaszyfrowanych dokumentów Pdf
    • FV Sprzedaży
     Mechanizm spłaty proform nie działał właściwie dla Faktur zaliczkowych
    • Workflow
     Dla komputerów MacOS nie działał klawisz zaznaczenia CTRL na liście osób do przekazania Działania. Dodano zamiennie obsługę klawisza ALT
   • Zmiany (10)
    • Aplikacja mobilna
     Dostosowano mechanizm wysyłki wiadomości push iOS do obsługi HTTP/2
    • Aplikacja mobilna
     Wdrożono obsługę HTTP/2 dla API obsługującego wysyłkę powiadomień push na platformę iOS
    • Dokumenty
     Przeniesiono niżej wyświetlanie przycisków na oknie bocznego podglądu skanu z uwagi na zasłanianie przycisków systemowych pdf viewera
    • FV Kosztowe
     Dodano możliwość spłaty Faktury kosztowej będącej w stanie Nowy
    • FV Kosztowe
     Użytkownik z uprawnieniami rozszerzonymi lub właściciel Centrum kosztu będzie widział wszystkie rozksięgowane faktury pod tym centrum
    • Intranet
     W Książce Adresowej pracownicy innych spółek będą widoczni tylko dla Administratora lub użytkowników, którzy posiadają uprawnienia do tej spółki
    • Sekretariat
     Formatka rejestracji Przesyłki będzie podpowiadać ostatnio wybrany przez użytkownika rodzaj Przesyłki
    • Sekretariat
     Lista adresów Odbiorcy na formatce dodawania Przesyłki będzie zawierała informację o typie adresu (główny, korespondencyjny, ...)
    • Sekretariat
     Zaktualizowano obsługę nowego WebAPI dla e-Nadawcy (domyślna wartość dla parametru zawartości przesyłki zagranicznej - Korespondencja)
    • Ogólne
     Dodano dodatkową informację o zalogowanym czasie pracy w opisie na widoku timesheet elementu
  • 10.2.1 (2021-03-06)
   • Poprawki (1)
    • Sekretariat
     Skany .jpg procesowane poprzez FTP były zapisywane do systemu z rozszerzeniem .pdf
   • Zmiany (1)
    • Poczta e-mail
     Dodano wymuszenie obsługi protokołu TLS 1.2 dla poczty e-mail
  • Nowości (2)
   • Administracja
    Dodano obsługę autoryzacji dla wielu serwerów LDAP
   • FV Kosztowe
    Dodano przełącznik zmiany trybu obliczenia podsumowania na formatce dodawania Faktury
  • Poprawki (3)
   • FV Kosztowe
    Znak plusa nie był dozwolony w numerze Faktury kosztowej
   • FV Sprzedaży
    Zaokrąglenia pozycji na formularzu edycji szablonu Faktury nie zawsze były wyliczane poprawnie
   • Ogólne
    Zabezpieczono możliwość linkowania elementów do samych siebie
  • Zmiany (4)
   • Aplikacja mobilna
    Lista Działań Przypisanych do mnie będzie wyświetlała również Działania przypisane do grupy
   • FV Sprzedaży
    Cena jednostkowa na pozycjach Faktury Sprzedażowej będzie zaokrąglana do 4 miejsc po przecinku
   • FV Sprzedaży
    Zablokowano możliwość edycji Faktury w trybie SellInvoiceMode=import
   • Intranet
    Informacja dźwiękowa przychodzącej wiadomości chat nie będzie generowana jeżeli użytkownik ustawił swój status na Nie przeszkadzać
 • 10.1.0 (2020-11-04)
  • Nowości (4)
   • Aplikacja mobilna
    Dodano możliwość definiowania własnych kafelków z Dokumentami maskowanymi na głównym ekranie aplikacji mobilnej
   • Deale
    Dodano obsługę nowego pola PESEL na Dealu
   • FV Sprzedaży
    Dodano możliwość wyliczenia kwoty netto z kwoty brutto pozycji Faktury
   • Projekty
    Dodano możliwość rozksięgowania List płac na Projekty
  • Poprawki (3)
   • Aplikacja mobilna
    Lista Działań nie była odpowiednio sortowana przez co niektóre elementy nie były w ogóle wyświetlane
   • Dokumenty
    System nie mógł zapisać pola Autocomplete z wybraną Sprawą
   • Faktury
    Podsumowanie na liście Faktur nie uwzględniało Faktury Proforma
  • Zmiany (1)
   • Faktury
    Dodano możliwość oznaczenia domyślnych kodów JPK na Fakturze
 • 10.0.0 (2020-10-15)
  • Nowości (9)
   • Budżety
    Dodano możliwość załączenia notatki do rewizji budżetowej
   • Dokumenty
    Dodano możliwość generacji Zlecenia bankowego z poziomu akcji grupowej na liście Dokumentów
   • Faktury
    Dodano nową kolumnę Typ na liście Faktur określającą rodzaj dokumentu
   • Faktury
    Dodano obsługę dodatkowych kodów Faktury na potrzeby pliku JPK
   • FV Kosztowe
    System będzie wyświetlał ostrzeżenie o zablokowanym Kontrahencie podczas rejestracji Faktury kosztowej
   • FV Sprzedaży
    Dodano możliwość importu pozycji Faktury Sprzedaży z Excela
   • Kontrahenci
    Zintegrowano system Baseline™ z usługą pobierania danych rejestrowych z KRS (Rejestr.io)
   • Pluginy
    Dodano integrację z platformą Autenti.com służącą do podpisywania dokumentów online
   • Ogólne
    Dodano dla posiadaczy pluginu Ms Office możliwość ręcznego wersjonowania plików innych formatów
  • Poprawki (8)
   • Administracja
    Dodano zabezpieczenie przed próbą dodania konta użytkownika bez wystarczającej ilości licencji, co skutkowało blokadą systemu
   • Faktury
    Dodano zabezpieczenie nie pozwalające na usunięcie jedynego wiersza pozycji Faktury
   • FV Kosztowe
    Dodano obsługę odczytywania pozycji Faktury kosztowej poprzez mechanizm OCR
   • FV Kosztowe
    Drzewo kosztowe pod Centrum kosztów nie wyświetlało poprawnie statystyk faktur
   • FV Sprzedaży
    Raport Prognoza należności nie uwzględniał Faktury Proforma
   • Kalendarz
    Nawigowanie pomiędzy ekranami kalendarza nie wyświetlało/ukrywało przycisku Bieżący okres
   • Poczta e-mail
    Niektóre wiadomości e-mail będące częścią wątku nie wyświetlały się pod obiektem
   • Ogólne
    Boczne okno podglądu skanu dokumentu nie zawsze skalowało się do rozmiarów okna przeglądarki
  • Zmiany (6)
   • Deale
    Deale opóżnione w realizacji o 3 dni będą oznaczane na żółto w widoku Pipeline
   • FV Kosztowe
    Pole Netto i Vat zostały odblokowane do edycji jeżeli na formularzu Faktury odkryje się pole Cena jednostkowa
   • HR
    Po wyborze departamentu na kalendarzu nieobecności będą prezentowani użytkownicy, którzy należą do wszystkich departamentów podległych w strukturze spółek
   • HR
    Zmieniono mechanizm integracji z podpisem kwalifikowanym Szafir rozwiązując problem ograniczenia łącznej wielkości podpisywanych załączników
   • Płatności
    Faktury zablokowanego lub nieaktywnego Kontrahenta nie będą wchodziły do Zleceń bankowych
   • Poczta e-mail
    Wycofano możliwość pobrania dodatku do klienta poczty Thunderbird
 • 9.8.0 (2020-10-15)
  • Nowości (3)
   • Dokumenty
    Dodano możliwość pobrania pliku Excel lub Word z bazy szablonów, podmianę wartości w treści pliku, a następnie zapisanie go pod danym obiektem w systemie
   • FV Sprzedaży
    Dodano możliwość wyboru Produktu z listy za pomocą wyskakującego okienka
   • Sekretariat
    Dodano dodatkowe pola na formularzu rejestracji Przesyłki (MPK, Email, Nr telefonu kom., Koperta firmowa)
  • Poprawki (1)
   • FV Sprzedaży
    Lista produktów na pozycji Faktury nie była zawężana do wybranej spółki
  • Zmiany (2)
   • Aktywa
    Aktywo będzie można przypisać również do użytkownika niesystemowego
   • Poczta e-mail
    Użytkownik bedący opiekunem Deala lub Kontrahenta (dotyczy ustawienia EnableObjectForContractorOwner) nie zobaczy poczty e-mail przypisanej do skrzynek, do których nie ma uprawnień
 • 9.7.0 (2020-06-01)
  • 9.7.5 (2020-08-27)
   • Nowości (2)
    • HR
     Dodano możliwość wyszukiwania Kandydatów w oparciu o filtr Branża
    • Płatności
     Dodano nowy parametr systemowy BankRequestSplitPaymentMode, który określa, czy Zlecenie bankowe o typie SplitPayment będzie kompensowało tylko faktury z korektami (split), czy wszystkie możliwe dokumenty (compensate)
   • Poprawki (2)
    • Dokumenty
     Pole recordsetu o typie Data nie przechowywało wartości po zapisaniu Dokumentu jeżeli na danym Działaniu było ono niewidoczne
    • Workflow
     Jeżeli na formatce przekazania występowało kilka ścieżek wyboru, przy czym jedna z nich była obowiązkowa z zaznaczonym domyślnie adresatem, wówczas przy oznaczeniu innych osób, adresat ten był niepotrzebnie odznaczany
  • 9.7.4 (2020-08-27)
   • Nowości (1)
    • Płatności
     Dodano obsługę generacji zagranicznych Zleceń bankowych do formatu SEPA
   • Poprawki (4)
    • Administracja
     Poprawiono błąd związany z połączeniem z LDAP w trybie syncdomain
    • Dokumenty
     Rozksięgowanie centr kosztów na Dokument nie było kalkulowane poprawnie na niektórych widokach
    • Sekretariat
     Ręczne utworzenia Kontrahenta z poziomu Przesyłki nie odświeżało pola z nowo dodanym adresem
    • Workflow
     Grid z rozksięgowaniem Dokumentu na Projekt lub Centrum kosztu nie był wyświetlany pod Działaniem
   • Zmiany (2)
    • FV Kosztowe
     Rozdzielono pola Produkt i Opis pozycji dla wierszy Faktury kosztowej
    • Ogólne
     Wyróżniono kolorem menu wyboru akcji grupowej z poziomu listy elementów
  • 9.7.3 (2020-07-02)
   • Nowości (1)
    • Workflow
     Dodano możliwość wskazania wartości słownikowej dla powodu zmiany stanu Działania lub Dokumentu
   • Poprawki (3)
    • Budżety
     Przycisk Edytuj Budżet wyświetlał się na Działaniu workflow nawet wtedy, gdy status Budżetu nie zezwalał na edycję
    • Budżety
     Struktura budżetowa wyświetlała odnośniki Url na elementach drzewa, które nie miały określonego budżetu
    • Płatności
     Wartość pola VAT w pliku Elixir dla przelewu Split Payment nie była wyliczana prawidłowo w przypadku spłat częściowych
   • Zmiany (1)
    • FV Kosztowe
     Użytkownik z uprawnieniami rozszerzonymi będzie mógł domyślnie akceptować Rozrachunki i Faktury kosztowe przy ustawieniu systemowym DefaultAcceptance
  • 9.7.2 (2020-06-23)
   • Poprawki (7)
    • Aplikacja mobilna
     Parametry Raportu w Aplikacji mobilnej nie były wyświetlane w poprawnej kolejności
    • Dokumenty
     Podczas klonowania Dokumentu token {DocumentTemplateId} nie był uzupełniany
    • FV Kosztowe
     System nie pozwalał na linkowanie różnych obiektów z Rozrachunkami
    • Intranet
     System nie wysyłał załącznika w wiadmości chat, jeżeli w poprzedniej wiadomości wklejono grafikę
    • Kalendarz
     Niepoprawny format daty na serwerze powodował dublowanie się niektórych zdarzeń Kalendarza
    • Kalendarz
     Wydarzenie Kalendarza trwające kilka dni wyświetlało błędną datę zakończenia na jego szczegółach
    • Płatności
     Poprawiono funkcję formatującą plik Elixir dla płatności zagranicznych
   • Zmiany (6)
    • Administracja
     Dodano nowy parametr systemowy LDAPFilter, który umożliwia definiowanie własnych filtrów służących do autentykacji użytkownika w bazie LDAP
    • Intranet
     Użytkownik zablokowany lub nieobecny w danym dniu będzie specjalnie wyróżniony w widoku Książki adresowej
    • Projekty
     Projekty otwarte będą sortowane domyślnie jako pierwsze na liście
    • Sekretariat
     Mechanizm importu Przesyłek usuwał niepotrzebnie wszystkie znaki, które nie były literą lub cyfrą
    • Zadania
     Wyszukiwarka Zadań będzie przeszukiwała również pole Opis oraz komentarze w historii Zadania
    • Zadania
     Zadania otwarte będą sortowane domyślnie jako pierwsze na liście
  • 9.7.1 (2020-06-01)
   • Nowości (3)
    • Faktury
     Dodano obsługę nowego trybu BookingMode, w którym rozksięgowanie Faktury jest kalkulowane w oparciu o pozostałą, łączną kwotę dla Centr i Projektów
    • Przesyłki
     Dodano nowe pole Rodzaj pisma na formularzu rejestrowania Przesyłki
    • Sekretariat
     Dodano przycisk Dodaj przesyłkę bezpośrednio na szczegółach Korespondencji
   • Poprawki (7)
    • Dokumenty
     Etykieta zestawu rekordów nie ukrywała się pomimo jej odznaczenia na Szablonie Dokumentu
    • Dokumenty
     Lista Dokumentów nie wyświetlała pola umożliwiającego zaznaczenie wiersza dla Dokumentów nieedytowalnych
    • Dokumenty
     W przypadku dodawania Dokumentu z poziomu Sprawy nie pokazywał się grid dla tej relacji
    • Kontrahenci
     Aplikacja zawieszała okno przeglądarki w przypadku braku dostępności usługi wyszukiwania GUS
    • Płatności
     Formater Zlecenia bankowego nie uwzględniał korekt minusowych przez co kwota Vat do przelewu nie była poprawnie wyliczana
    • Projekty
     Wyświetlanie wykonania budżetu projektowego w niektórych sytuacjach kończyło się błędem dzielenia przez zero
    • Workflow
     Lista powiadomień nie pokazywała wierszy dotyczących niektórych notyfikacji w procesie, podczas gdy pojawiały się one na bocznym wskaźniku ilości powiadomień
   • Zmiany (1)
    • FV Kosztowe
     Dodano możliwość zakładania kartoteki nowego Produktu z poziomu okna wyboru Produktu na formularzu Faktury kosztowej
  • Nowości (3)
   • Pluginy
    Dodano nowy widok wyboru załączników do opatrzenia podpisem kwalifikowanym
   • Projekty
    Dodano możliwość wpisania zaplanowanego czasu pracy bezpośrednio na poziomie Projektu
   • Raporty
    Filtry Raportów mogą referować do siebie w oparciu o parametry zapytania SQL
  • Poprawki (21)
   • Administracja
    Dodano weryfikację stanu licencji podczas edycji parametrów użytkownika
   • Aplikacja mobilna
    Android v.3.2.3: Dodano brakujące ikony na linii czasu
   • Aplikacja mobilna
    Android v.3.2.3: Poprawiono działanie linków na raportach html
   • Aplikacja mobilna
    Android v.3.2.3: Poprawiono obsługę planera tras
   • Aplikacja mobilna
    Android v.3.2.3: Usunięto efekt migania elementów html (recordset) na widoku szczegółów
   • Aplikacja mobilna
    Android v.3.2.3: Wykresy nie scrollowały się jeżeli ich wielkość przewyższała szerokość ekranu
   • Aplikacja mobilna
    iOS v.3.1.4: Dodano brakujące ikony i formanty
   • Aplikacja mobilna
    iOS v.3.1.4: Lewy panel z listą nie aktualizował statusu elementu po wykonaniu akcji na tym elemencie (iPad)
   • Aplikacja mobilna
    iOS v.3.1.4: Poprawiono obsługę czcionek dla nowych modeli iPhone
   • Aplikacja mobilna
    iOS v.3.1.4: Poprawiono obsługę trybu Demo
   • Aplikacja mobilna
    iOS v.3.1.4: Poprawiono skuteczność odczytów kodów QR przez wbudowany skaner
   • Aplikacja mobilna
    Kolumny sformatowane jako linki do elementu nie wyświetlały się poprawnie na Aplikacji mobilnej
   • FV Kosztowe
    Formatka z Produktami nie zamykała się automatycznie po wyborze danej pozycji
   • FV Kosztowe
    Podczas dodawania Faktury, weryfikacja konta na Białej Liście nie wykonywała się jeżeli w numerze konta były spacje
   • FV Sprzedaży
    Kliknięcie ikony dodawania nowego wiersza Faktury Sprzedaży nie zawsze przeliczało kwoty netto, vat, brutto w wierszu
   • FV Sprzedaży
    Podczas edycji Faktury system nie zawsze pozwalał na dodanie nowej pozycji
   • FV Sprzedaży
    System nie wyświetlał pola Ilość z wartościami do czterech miejsc po przecinku na szczegółach Faktury oraz na formularzu edycji
   • HR
    Algorytm kalkulacji urlopów nie zawsze uwzględniał datę rozpoczęcia współpracy
   • Pluginy
    Plugin MS Office oraz MS Outlook v.1.3.5: Pluginy nie łączyły się poprawnie z serwerem, w przypadku kiedy użytkownik miał zainstalowany certyfikat podpisu kwalifikowanego
   • Raporty
    Filtr o typie Multiwybór duplikował listę wyboru po wybraniu wartości
   • Raporty
    Lista rozwijana pola autocomplete pozostawiała niewidoczny element, który uniemożliwiał kliknięcie w to miejsce na raporcie html
  • Zmiany (9)
   • Aplikacja mobilna
    Android v.3.2.3: Dodano mechanizm odświeżania szczegółów poprzez gest scroll down
   • Aplikacja mobilna
    Android v.3.2.3: Dodano miniaturki do listy wyboru załącznika z pamięci masowej urządzenia
   • Aplikacja mobilna
    Android v.3.2.3: Dodano możliwość ukrywania lewego sidebaru - tablet
   • Aplikacja mobilna
    iOS v.3.1.4: Dodano aktywne linki pod kontaktem służące do wybierania numeru telefonu
   • Aplikacja mobilna
    iOS v.3.1.4: Wprowadzono obsługę dynamicznego ApiKey dla usług Google Maps
   • Aplikacja mobilna
    iOS v.3.1.4: Wyłączono obsługę trybu Dark mode
   • Faktury
    Dodano dodatkowy rekord sumujący wszystkie wartości na podsumowaniu Faktur
   • HR
    Użytkownik o uprawnieniach rozszerzonych nie będzie domyślnie widział nieobecności pracowników innych spółek
   • Workflow
    Formatka Przekaż dalej automatycznie pozycjonuje widok ekranu do pierwszego zaznaczonego użytkownika
 • 9.6.0 (2020-03-29)
  • 9.6.1 (2020-04-15)
   • Nowości (2)
    • Administracja
     Dodano awatary na systemowej liście użytkowników oraz na czacie
    • Administracja
     Dodano możliwość wgrania pliku licencji z poziomu widoku Monitora systemu
   • Poprawki (3)
    • Dokumenty
     Styl css ustawiany dla formularza nie obejmował wszystkich elementów html występujących na formularzu
    • FV Sprzedaży
     Algorytm automatycznego wystawiania Faktur sprzedaży nie obejmował cyklu kwartalnego
    • Pluginy
     Rozwiązano problem keszowania przez przeglądarkę listy plików wysyłanej do komponentu podpisu kwalifikowanego
   • Zmiany (3)
    • Aplikacja mobilna
     Zwiększono ilość wyświetlanych elementów listy do 200
    • FV Sprzedaży
     Podczas wystawiania Faktury zniesiono ograniczenie wyboru tylko Projektów przypisanych do wskazanego kontrahenta
    • FV Sprzedaży
     Usunięto w procedurze obliczającej nagłówek Korekty warunek, gdzie data wystawienia Korekty powinna być wcześniejsza niż Faktury
  • Nowości (8)
   • Deale
    Dodano możliwość filtrowania listy Deali po kraju
   • FV Kosztowe
    Dodano nowy widok Prognoza wydatków służący do analizy terminów płatności za zobowiązania
   • FV Kosztowe
    Dodano wyskakujące okno wyboru produktu na pozycjach Faktury kosztowej
   • HR
    Dodano możliwość edycji Grafików pracy przez użytkowników spoza hierarchii
   • HR
    Dodano na karcie Pracownika możliwość ustawienia dostępnego urlopu lub ekwiwalentu urlopowego w godzinach
   • Kontrahenci
    Dodano możliwość filtrowania listy Kontrahentów po kraju
   • Pluginy
    Dodano wsparcie podpisu kwalifikowanego dla kart Sigillum Dark
   • Raporty
    Dodano możliwość wykonywania kodu JavaScript na Raportach (w tym tabularycznych)
  • Poprawki (16)
   • Dokumenty
    Przycisk Testuj dokument nie otwierał poprawnie formularza w nowej zakładce lub oknie przeglądarki
   • Dokumenty
    Użytkownik posiadający customowe uprawnienia do konkretnego Dokumentu nie widział pozycji jeżeli Dokument posiadał obieg
   • FV Kosztowe
    Aktualizacja Centrum kosztu spod Działania kończyła się komunikatem Odmowa dostępu
   • FV Kosztowe
    Dodano zabezpieczenie przed zapisaniem Faktury z kontem bankowym nie należącym do wskazanego podmiotu
   • FV Kosztowe
    Rozwiązano problem błędu certyfikatu SSL podczas wykonywania joba do pobierania kursów walut
   • FV Kosztowe
    Zmiana typu faktury z korekty na Faktura oraz kwoty z ujemnej na dodatnią powodowało błąd zapisu dokumentu po odczycie OCR-a
   • FV Sprzedaży
    Korekta noty sprzedażowej wyświetlała kwoty netto, vat, brutto zamiast jednego pola wartości
   • FV Sprzedaży
    Kwoty netto na pozycjach były zaokrąglane do dołu zamiat do góry
   • FV Sprzedaży
    Widoki Prognoza nazleżności i Wiekowanie należności nie uwzględniały w odpowiednich okresach ujemnych korekt Faktur Sprzedaży
   • HR
    Grafik pracy nie odświeżał się automatycznie po zmianie filtra departamentu i użytkownika
   • Kalendarz
    Cykliczne wydarzenie kalendarza nie wysyłało powiadomień dla pierwszego wystąpienia w przypadku wskazania konkretnych dni tygodnia
   • Poczta e-mail
    Osadzone obrazy z galerii edytora HTML w szablonie wiadomości e-mail nie wyświetlały się poprawnie w skrzynce odbiorczej
   • Raporty
    Lista z grupowymi akcjami na Raporcie powielała wpisy przy powrocie ze szczegółów elementu
   • Raporty
    Raport w pewnych sytuacjach nie zapamiętywał położenia filtra TOP pozycji przy powrocie ze szczegółów elementu
   • Ogólne
    Poprawki dotyczące bezpieczeństwa aplikacji
   • Ogólne
    Wdrożono poprawki dotyczące bezpieczeństwa aplikacji
  • Zmiany (9)
   • Administracja
    Wydłużono Timeout wykonywania Zaplanowanych zadań do 1 godziny
   • Deale
    Dodano możliwość ustawienia celu sprzedażowego dla samego siebie
   • FV Kosztowe
    Dodano możliwość definiowania własnych tablic Kontrahentów i kont bankowych do sprawdzenia pod kątem statusu na Białej liście
   • FV Kosztowe
    Poprawiono ergonomię formatki rozksięgowania na Centra kosztów i Projekty
   • FV Kosztowe
    Wdrożono obsługę nowego API do pobierania aktualnych kursów walut NBP
   • FV Sprzedaży
    Zmieniono kolejność wyświetlania kont bankowych spółki w taki sposób, aby jako pierwsze pojawiło się konto domyślne
   • Kalendarz
    Oznaczono dodatkowym kolorem dni bocznego kalendarza, które posiadają zaplanowane wydarzenia
   • Pluginy
    Zaktualizowano komponenty podpisu kwalifikowanego do najnowszej wersji
   • Płatności
    Wprowadzono mozliwość kompensaty Zleceń bankowych dla dokumentów opłacanych w modelu Split Payment
 • 9.5.0 (2020-02-18)
  • Nowości (3)
   • HR
    Dodano możliwość filtrowania Kandydatów po statusie
   • HR
    Dodano na liście Kandydatów ikonę informującą o skonwertowaniu Kandydata na Pracownika
   • Workflow
    Administrator będzie mógł w łatwy sposób przypisać otwarte Działanie do siebie korzystając z dedykowanego przycisku na szczegółach elementu
  • Poprawki (16)
   • Administracja
    Po restarcie serwera IIS, system nie wykonywał ponowień dla Zaplanowanych zadań, które zakończyły się błędem
   • Faktury
    Kwoty na pozycjach Faktury Sprzedażowej i Kosztowej nie były automatycznie zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku
   • FV Kosztowe
    Lista Faktur wyświetlana pod eksportem zawierała maksymalnie 100 pozycji
   • FV Kosztowe
    Po dodaniu Faktury o typie Rachunek/Paragon w modelu Gotówka system źle obliczał pozycję Vat i Brutto dodając spłatę powiększoną o podatek
   • FV Kosztowe
    Poprawiono mechanizm autouzupełniania pozycji korekty odczytanych przez OCR
   • FV Kosztowe
    Zmiana typu kosztu na rozksięgowaniu Faktury pod Centrum kosztu wyświetlała listę wartości bez zawężenia do spółek
   • HR
    Po wystawieniu wniosku urlopowego na dzień niepracujący system wyświetlał pod wnioskiem kalendarz z datą 1900-01-01
   • HR
    Poprawiono mechanizm wyliczania dostępnych dni urlopowych w przypadku wystąpienia zaległego urlopu godzinowego
   • Kalendarz
    Logowanie czasu pod Wydarzeniem kalendarza źle podpowiadało jednostki jeżeli spotkanie było spotkaniem całodziennym
   • Poczta e-mail
    Parametr EnableObjectForContractorOwner nie był uwzględniany przy wyświetlaniu poczty e-mail pod obiektem
   • Poczta e-mail
    System nie akceptował adresów e-mail ze znakiem - w nazwie
   • Projekty
    Poprawiono błąd związany z nadawaniem uprawnień podczas tworzenia uczestnika Projektu
   • Workflow
    Dodano zabezpieczenie przed możliwością usunięcia Działania, od którego zależy inne Działanie
   • Workflow
    Po anulowaniu przekazania Działania użytkownik nadal posiadał dostęp do tego usuniętego elementu
   • Zadania
    Informacja o przeterminowanych Zadaniach nie była wyświetlana prawidłowo na bocznym panelu użytkownika
   • Zadania
    System podpowiadał datę z przeszłości jako datę rozpoczęcia nowego Zadania pod Projektem
  • Zmiany (1)
   • FV Kosztowe
    Schemat rozksięgowania Faktury będzie dostępny nawet wówczas, gdy nie pokrywają się kwoty samego rozksięgowania
 • 9.4.0 (2020-01-22)
  • 9.4.1 (2020-01-22)
   • Nowości (5)
    • Dokumenty
     Dodano możliwość rozksięgowania Dokumentu na Centra kosztów
    • Dokumenty
     Dodano możliwość rozksięgowania Dokumentu na Projekty
    • Dokumenty
     Dodano możliwość zaszyfrowania generowanych wydruków Pdf własnym hasłem
    • FV Sprzedaży
     Dodano możliwość zaznaczenia modelu Split Payment podczas wystawiania Faktury sprzedaży
    • Intranet
     Dodano w Intranecie bezpośredni link do Portalu Baseline™
   • Poprawki (8)
    • Aplikacja mobilna
     Poprawiono czytelność wyświetlania kodu QR do konfigurowania Aplikacji mobilnej
    • Dokumenty
     Niektóre słowniki takie jak Lista pracowników nie pojawiały się na formatce edycji po zdezaktywowaniu danej pozycji
    • Dokumenty
     Pole autocomplete nie podpowiadało pozycji, jeżeli jako obiekt było wskazane Centrum kosztu
    • Dokumenty
     Sygnatury Dokumentu i Workflow nie były aktualizowane w przypadku zmiany samej wielkości liter w wyrażeniu nazwy
    • FV Kosztowe
     Po ręcznym wprowadzeniu kontrahenta na formularzu Faktury kosztowej system nie sprawdzał automatycznie statusu konta bankowego
    • FV Sprzedaży
     Podczas wysyłania Faktury sprzedażowej tytuł wiadomości e-mail oraz załącznik nie były poprawnie tłumaczone na język dokumentu
    • HR
     Przełożony nie widział i nie mógł edytować zastępstwa swojego pracownika jeżeli nie posiadał prawa specjalnego do modułu HR
    • Płatności
     Proces generacji Zleceń banowych uwzględniał zerowe Dokumenty w polu tytułem płatności
   • Zmiany (2)
    • Administracja
     Dodano tłumaczenie opisów parametrów systemowych Panelu Admina
    • HR
     Odebrano możliwość blokowania użytkowników systemowych dla uprawnień rozszerzonych HR bez posiadania konta administracyjnego
  • Nowości (3)
   • Aplikacja mobilna
    Dodano dynamiczne wyświetlanie wybranych pozycji dokumentu na jego szczegółach analogicznie jak w przeglądarce www
   • FV Kosztowe
    Dodano możliwość filtrowania listy Faktur kosztowych po kategorii
   • FV Sprzedaży
    Pod Fakturą będą wyświetlane Zadania akceptacji
  • Poprawki (17)
   • Administracja
    Po dodaniu pozycji słownikowej pole z tłumaczeniami nie resetowało się
   • FV Kosztowe
    Nieaktywne podrzędne Centra kosztów nadal pojawiały się na liście do rozksięgowania
   • FV Kosztowe
    Po wskazaniu kontrahenta na formularzu Faktury kosztowej system źle wyświetlał dane szczegółowe w pozycji Id zewnętrzne
   • FV Kosztowe
    Poprawiono mechanizm weryfikacji kont bankowych na Białej liście, który w pewnych sytuacjach przetwarzał nadmiarowe zapytania, a w innych przypadkach ich nie realizował poprawnie
   • FV Kosztowe
    System zapisywał błędne Id dla produktu wskazanego na pozycji Faktury, który posiada taką samą nazwę jak produkt w innej spółce
   • FV Kosztowe
    Weryfikacja konta na Białej liście nie działała jeżeli NIP kontrahenta był w niewłaściwym formacie
   • FV Kosztowe
    Weryfikacja statusu podatnika VAT nie uruchamiała się automatycznie dla płatności nieprzelewowych
   • FV Sprzedaży
    Wybór pozycji Faktury jako produktu powodował nadpisywanie ceny wartością oryginalną z karty produktu pomimo ręcznej zmiany ceny na inną
   • HR
    Dodano zabezpieczenie, aby użytkownik nie został obciążony podwójnym urlopem jeżeli przez pomyłkę wystawił wniosek urlopowy na ten sam dzień
   • Kalendarz
    Podczas udostępniania swojego kalendarza system nie pozwalał na zapisywanie uprawnienia, gdy było zaznaczone prawo Spec
   • Kontrahenci
    Mechanizm pobierania danych z GUS wskazywał w pierwszej kolejności działalność rolniczą podmiotu jeżeli występowała ona w rejestrze REGON
   • Raporty
    Filtr o typie multiwybór powodował problem z wyświetlaniem Raportu, w przypadku gdy posiadał wartość domyślną
   • Workflow
    Akcja grupowa mogła być wykonana na Działaniu, które posiadało akcję Zamknij z ustawioną formatką Przekaż dalej skutkiem czego mogło być wykonanie przekazania do niewłaściwego odbiorcy
   • Workflow
    Formatka przekazania nie umożliwiała ręcznego zaznaczenia kilku osób jeżeli istniały równoległe przejścia gdzie jeden z nich posiadał opcję Przekazuj gdy jeden
   • Workflow
    Opóźnienie związane z realizacją Działania nie zawsze było poprawnie wyliczane
   • Ogólne
    Metoda uwierzytelnienia w oparciu o protokół LDAP nie autoryzowała poprawnie użytkownika pomimo tego, że jego konto nie było zablokowane w domenie
   • Ogólne
    Zaktualizowano braki w słownikach tłumaczeń dla języka angielskiego
  • Zmiany (4)
   • Deale
    Powiadomienia o następnym kontakcie będzie również otrzymywał użytkownik, który aktualizował Deala lub go utworzył
   • Faktury
    Podczas edycji Faktury system nie będzie automatycznie dodawał nowego wiersza po zmianie wartości pozycji
   • FV Kosztowe
    Po wskazaniu kontrahenta na formularzu Faktury kosztowej system będzie wyświetlał również pełną nazwę podmiotu
   • Płatności
    Uwzględniono mikrorachunek dla płatności podatkowych generowanych Zleceniem bankowym
 • 9.3.0 (2019-11-01)
  • 9.3.1 (2019-11-17)
   • Nowości (1)
    • Ogólne
     Dodano możliwość wysyłania prośby o dostęp w kontekście prawa rozszerzonego do elementu
   • Poprawki (7)
    • Aplikacja mobilna
     Niektóre gridy z dokumentami nie wyświetlały sie w Aplikacji mobilnej pomimo podpięcia na szczegółach danego typu obiektu
    • Dokumenty
     Funkcja generująca nazwę wyświetlaną Dokumentu i Workflow nie ujmowała nowych pól dla starszych dokumentów pozostawiając w nazwie tokeny {...}
    • FV Kosztowe
     Centrum kosztu nie pojawiało się na liście jeżeli użytkownik nie miał uprawnień do centrum nadrzędnego
    • FV Kosztowe
     Pole SplitPayment nie pozwalało zapisać Faktury w przypadku kwoty zerowej podatku Vat
    • FV Sprzedaży
     Centrum przychodu nie pojawiało się na liście jeżeli użytkownik nie miał uprawnień do centrum nadrzędnego
    • Kalendarz
     Cykliczność spotkań nie była poprawnie przenoszona do kalendarzy użytkowników przy pierwszym założeniu spotkania w Baseline™
    • Płatności
     Poprawiono mechanizm generowania Zleceń bankowych dla kompensaty korekt, gdy dokument korygowany jest już spłacony
   • Zmiany (2)
    • Administracja
     Zmieniono wygląd kafelków na formularzu wyboru importu szablonu z pliku xml
    • FV Kosztowe
     Weryfikacja konta wirtualnego na Białej liście została rozbudowana o dodatkowe odpytanie serwera
  • Nowości (4)
   • FV Kosztowe
    Dodano automatyczną obsługę weryfikacji kont bankowych na tzw. Białej Liście
   • FV Kosztowe
    Pod każdym eksportem zostanie wyświetlona lista Faktur, które zostały zapisane do pliku
   • Poczta e-mail
    Dodano łatwiej dostępny klawisz Konwertuj na dokument na szczegółach wiadomości e-mail
   • Sekretariat
    Dodano obsługę Przesyłki firmowej nierejestrowanej w pluginie e-Nadawca
  • Poprawki (3)
   • Budżety
    Struktura budżetowa nie umożliwiała przejścia do podglądu wykonania budżetu w przypadku ustawienia trybu none
   • Dokumenty
    Po zapisaniu niewidocznego na formularzu Zestawu rekordów niektóre pozycje autocomplete nie wyświetlały poprawnie wartości
   • Ogólne
    System wymuszał podanie hasła na formularzu edycji użytkownika logującego się domenowo
 • 9.2.0 (2019-11-01)
  • 9.2.3 (2019-11-01)
   • Nowości (3)
    • Administracja
     Dodano możliwość filtrowania listy użytkowników po typie (systemowy, niesystemowy)
    • Administracja
     Dodano możliwość testowania połączenia z drukarką kodów z poziomu formularza dodawania urządzenia
    • Dokumenty
     Dodano nową zmienną {DocumentObjectId} do kreatora budowania wyrażeń nazwy i łącza www
   • Poprawki (4)
    • Dokumenty
     Na szczegółach Pisma przychodzącego będzie wyświetlany termin płatności jeżeli pismo dotyczy Faktury kosztowej
    • FV Kosztowe
     Lista produktów na pozycjach Faktury nie była zawężana do wybranej spółki
    • Poczta e-mail
     Dodano obsługę wyjątków logowania się do niektórych serwerów pocztowych
    • Ogólne
     Plik pobierany z przeglądarki InternetExplorer, posiadający w nazwie znaki specjalne nie zapisywał się z poprawną nazwą
  • 9.2.2 (2019-11-01)
   • Nowości (4)
    • Dokumenty
     Dodano obsługę nowego tokenu {CurrentMonthNumber} zwracającego kolejny numer w ramach miesiąca w mechanizmie budowania nazwy wyświetlanej Dokumentu oraz Workflow
    • FV Sprzedaży
     Dodano customową funkcję FnGenerateCustomInvoiceNumber generującą numery Faktur sprzedaży wg własnej numeracji
    • FV Sprzedaży
     Dodano obsługę rozliczania kwot Faktur zaliczkowych na pozycji Faktury sprzedaży
    • HR
     Dodano możliwość składania wniosków urlopowych w oparciu o godziny
   • Poprawki (4)
    • Dokumenty
     Poprawiono funkcję wyliczającą podsumowanie kwotowe kolumn na recordsetach
    • Dokumenty
     Użytkownik, dla którego uprawnienia do Dokumentu zostały nadane poprzez FnCheckCustomPermissions nie widział pozycji tego Dokumentu
    • Dokumenty
     Walidatory na polach Dokumentu nie uruchamiały się w kolejności wynikającej z rozmieszczenia zakładek i pól na formularzu
    • Zadania
     Przełożony nie widział Zadania swojego pracownika jeżeli było ono przypisane do grupy
   • Zmiany (2)
    • Administracja
     Przeniesiono miejsce wskazywania klucza Google Cloud z pliku web.connfig do ustawień systemowych
    • Administracja
     Wyróżniono innym kolorem sekcję instalacji dodatków na panelu ustawień użytkownika
  • 9.2.1 (2019-11-01)
   • Nowości (1)
    • Intranet
     Po wklejeniu w oknie czatu zewnętrznego linku www do grafiki, zostanie od razu wyświetlona miniaturka tego obrazka
   • Poprawki (2)
    • Dokumenty
     System zapisywał niepoprawną wartość pola Dokumentu (sklejał z wartością parametru) jeżeli pole było listą z zapytaniem SQL zapisywanym jako tekst
    • Raporty
     Usunięto problem z brakiem możliwości ustawienia uprawnień rozszerzonych dla Raportu
   • Zmiany (2)
    • FV Kosztowe
     Dodano możliwość rozdzielenia Typów kosztu na typy przypisane do Centr kosztów oraz do Projektów (kolumna [Kind] w [CostType] 1=CTC, 2=PRO, NULL=all)
    • Kalendarz
     Na udostępnionym kalendarzu innego użytkownika będą dodatkowo wyświetlane elementy dodane przez osobę która przegląda kalendarz
  • Nowości (6)
   • Dokumenty
    Dodano możliwość podpisywania Dokumentów w procesie podpisem kwalifikowanym
   • Dokumenty
    Dodano możliwość, aby po zapisaniu Dokumentu przejść do strony dodawania adresu, a następnie kontaktu
   • Dokumenty
    Pole chronione z nadanym uprawnieniem rozszerzonym umożliwia edycję tego pola nawet jeśli Recordset jest w trybie Edytuj tylko swoje wiersze
   • Dokumenty
    Recordset w trybie Edytuj tylko swoje wiersze może w pełni edytować ten użytkownik, który posiada prawo rozszerzone do tego pola
   • Płatności
    Dodano informację o użyciu trybu Split payment na liście i szczegółach Zleceń bankowych
   • Workflow
    Dodano nowy status Potwierdzony dla Działań w obiegu
  • Poprawki (7)
   • Administracja
    Edytor Zapytań SQL nie scrollował się w pionie w trybie pełnego ekranu (F11)
   • Aplikacja mobilna
    Poprawiono wyświetlanie formularza edycji dokumentów w przypadku kiedy wartość domyślna pola jest wyliczana zapytaniem SQL
   • Dokumenty
    Poprawiono zapamiętywanie wartości danego pola w Recordsecie dzięki czemu wyeliminowano problemy z edytowaniem różnych wierszy przez różne osoby
   • Dokumenty
    Suma wartości w kolumnie recordsetu nie wyświetlała dwóch miejsc po przecinku ,00 dla wartości nieułamkowych
   • Dokumenty
    Szablony dokumentu dodane do ulubionych nie były wyświetlane na bocznym sidebarze
   • FV Sprzedaży
    System nie umożliwiał wprowadzenia wartości większej niż 1 000 000 dla pola Ilość na pozycji Faktury
   • Ogólne
    Poprawiono łamanie wierszy na szczegółach nagłówka elementu w przeglądarce Internet Explorer
  • Zmiany (9)
   • Dokumenty
    Edytor wyrażeń Javascript nie będzie resetowany po każdym zapisaniu edytowanej wersji skryptów
   • Dokumenty
    Klawisz usuwania wszystkich wierszy recordsetu zostanie ukryty dla użytkownika jeżeli zachowanie recordsetu jest ustawione na Edycja tylko własnych wierszy
   • Dokumenty
    Klonowanie rekordu zablokowanego do edycji na tabeli Recordset nie będzie już możliwe
   • Dokumenty
    Po zapisaniu Dokumentu jego status samoczynnie zmieni się na Realizowany jeżeli był w stanie Nowy, a maszyna stanów na szablonie uwzględnia stan Realizowany
   • Dokumenty
    Podczas edycji Dokumentu dla pola opartego na zapytaniu SQL, w parametrze @P4 zostanie przekazana wartość bieżąca tego pola
   • Dokumenty
    Ustawienie Pokazuj pierwszy wiersz dla recordsetu będzie również wyświetlało wiersz podczas edycji Dokumentu
   • FV Kosztowe
    Dodanie nowego konta bankowego nie było możliwe w trybie edycji Faktury kosztowej
   • Projekty
    Dodanie uczestnika do Projektu nie będzie tworzyć wpisu na liście uprawnień jeżeli użytkownik ten już posiada uprawnienia z ramienia członkowstwa w grupie
   • Ogólne
    Wyniki wyszukiwania z poziomu głównej wyszukiwarki systemu będą sortowane po rodzaju elementu oraz dacie utworzenia malejąco
 • 9.1.0 (2019-08-22)
  • Nowości (7)
   • Aplikacja mobilna
    Dodano w Aplikacji Mobilnej graficzne wyświetlanie kafelków Procesu sprzedażowego oraz Linii czasu dla Projektów
   • Dokumenty
    Dodano opcję szablonu dokumentu dzięki której po utworzeniu nowego dokumentu system przejdzie od razu do formularza edycji
   • FV Sprzedaży
    Dodano możliwość rozksięgowywania Faktur sprzedaży na Etapy projektów w ramach rozwoju budżetowania projektowego
   • Płatności
    Dodano możliwość częściowej spłaty Faktury za pomocą mechanizmu Zleceń bankowych
   • Płatności
    Dodano możliwość wskazania domyślnego numeru konta bankowego dla Spółki
   • Płatności
    Dodano możliwość wskazania numeru rachunku bankowego spółki na Zleceniu bankowym
   • Workflow
    Dodano kwotę brutto w nagłówku Działania dla obiegu Faktury kosztowej
  • Poprawki (7)
   • Administracja
    Wybierając element nadrzędny na formularzu edycji Departamentu nie wyświetlała się dodatkowa informacja o spółce, do której ten departament należy
   • Administracja
    Zmiana przypisania elementu do innej osoby nie była logowana w Dzienniku zmian z uwzględnieniem komentarza i pełnej nazwy użytkownika
   • Intranet
    Nieodczytane wiadomości wysłane na czacie nie były wyświetlane po ponownym zalogowaniu się do systemu jeżeli data ich wysłania była starsza niż 1 dzień
   • Korespondencja
    Wiadomości do użytkowników z potwierdzeniem nadania przesyłki nie były wysyłane dla właściwego elementu w paczce
   • Workflow
    Komunikat o zmianie przypisania wyświetlał przycisk powrotu do poprzedniego elementu dla użytkownika który już nie posiadał do niego uprawnień
   • Workflow
    Podczas przekazywania Działania wyświetlał sie komunikat o możliwości zaznaczania wielu osób nawet jeśli fizycznie nie było to możliwe
   • Ogólne
    Po kliknięciu na szczegóły elementu i powrót do listy system nie zawsze zapamiętywał bieżący indeks strony na liście
  • Zmiany (2)
   • Administracja
    Wydłużono timeout wykonania procedury dla Jobów backupujących dane do 2 godzin
   • FV Kosztowe
    Wskazanie dokumentu nadrzędnego dla korekty nie przeładuje pozycji Faktury jeżeli wcześniej OCR odczytał pozycje z korekty
 • 9.0.0 (2019-07-14)
  • Nowości (6)
   • FV Kosztowe
    Dodano nowy model dla płatności podzielonej, który zakłada dla wybranych branż obowiązek płatności w trybie Split Payment transakcji powyżej 15 tys. złotych
   • HR
    Na szczegółach Delegacji będzie wyświetlany kalendarz z zaznaczonymi datami podróży
   • Intranet
    Zdjęcia przesyłane chatem będą się wyświetlały w postaci miniaturek
   • Projekty
    Wprowadzono funkcjonalność budżetowania na Projekty
   • Raporty
    Dodano ikonę zmiany uprawnień na liście Raportów
   • Ogólne
    Każdy filtr listy posiadający jakąś wartość będzie oznaczany kolorem, aby użytkownik mógł łatwiej się zorientować o aktywnych filtrach
  • Poprawki (10)
   • Administracja
    Poprawiono walidację numerów VAT ID dla obszaru Francji
   • Administracja
    Poprawiono zapisywanie zdarzeń do dziennika systemowego w obszarze zarządzania szablonami workflow oraz rolami i uprawnieniami
   • Dokumenty
    Poprawiono mechanizm OCR - w niektórych przypadkach nie wyszukiwał słów kluczy
   • Dokumenty
    Poprawiono sortowanie wierszy recordsetu podczas klonowania Dokumentu
   • Intranet
    Po usunięciu dowolnej Tablicy system nie wracał do strony z listą Tablic
   • Intranet
    Przy próbie załączenia na czacie dużej ilości plików, zasłaniały one cały widok wraz z przyciskiem potwierdzenia
   • Ogólne
    Funkcja autouzupełniania Chrome blokowała możliwość zaznaczenia pola Użytkownik na ekranie logowania
   • Ogólne
    Niewłaściwe kliknięcie na link umieszczony na lewym panelu nie otwierało strony, ale powodowało pojawianie się ikony kręcącego kółka
   • Ogólne
    Niewłaściwe kliknięcie na rozwijane menu pod obiektem nie ładowało strony docelowej
   • Ogólne
    Przeglądarka Edge źle formatowała polskie znaki w nazwie pliku podczas pobierania załącznika
  • Zmiany (8)
   • Administracja
    Poprawiono sortowanie pól Szablonu dokumentu na formatce budowania wyrażenia nazwy
   • Aplikacja mobilna
    Domyślnie na liście Deali będzie wyświetlany filtr Realizowane, Wszystkie
   • Deale
    Rozbudowano Pipeline o możliwość zmiany stanu Deala poprzez przeciągnięcie i upuszczenie (Drag & Drop)
   • FV Sprzedaży
    Poprawiono chronologiczne sortowanie Faktur dla grupowego wydruku
   • Raporty
    Po kliknięciu w Raport na bocznym panelu jego filtry wyszukiwania zostaną celowo zresetowane i ustawione na wartości domyślne
   • Ogólne
    Drobne zmiany w interfejsie systemu
   • Ogólne
    Usunięto zbędne, zbyt krótkie dymki podpowiedzi na elementach prawego menu
   • Ogólne
    Zmieniono wygląd dymka podpowiedzi na bardziej czytelny
 • 8.11.0 (2019-07-14)
  • 8.11.1 (2019-07-14)
   • Poprawki (7)
    • Administracja
     Rozbudowano Zaplanowane zadania o mechanizm zabezpieczający przed wprowadzeniem niedozwolonych znaków w nazwie pliku wysyłanego na FTP
    • Administracja
     Usunięto problem z funkcją domyślnego autouzupełniania przez przeglądarkę niektórych pól na formularzu Użytkownika
    • Deale
     Raz wskazany Kontrahent na formatce Deala nie mógł być już usunięty z formularza
    • Deale
     Usunięto problem z aktualizowaniem danych kontaktu pod Dealem po zaktualizowaniu osoby kontaktowej na formularzu Deala
    • Kontrahenci
     Numery VatId, które posiadały znaki specjalne nie były poprawnie walidowane w bazie VIES
    • Poczta e-mail
     Data rozpoczęcia zaimportowanego wydarzenia kalendarza była zapisywana bez konwersji z UTC do czasu lokalnego co skutkowało przesunięciem godziny wydarzenia
    • Zadania
     Usunięto problem z wyświetlaniem pełnej hierarchii Zadań pod niektórymi elementami
   • Zmiany (3)
    • Administracja
     System automatycznie doda do słownika (Rok) kolejną pozycję (rok bieżący + 1) jeżeli wykryje brak takiego wpisu
    • Intranet
     Dodano zabezpieczenie przed wklejeniem zbyt dużej zawartości obrazu w oknie chatu
    • Workflow
     Dodano weryfikację istnienia Faktury oraz Dokumentu podczas usuwania Workflow lub ostatniego Działania w procesie
  • Nowości (2)
   • Administracja
    Dodano funkcjonalność definiowania triggerów wyzwalających akcję na serwerze
   • Administracja
    Dodano funkcjonalność odczytywania w triggerze zawartości pliku Excel podczas dodawania/wersjonowania załącznika
  • Poprawki (4)
   • Dokumenty
    Pole o typie Tabela (recordset) nie zapisywało wartości domyślnej, jeżeli na pierwszym kroku Workflow pole to było ukryte
   • FV Kosztowe
    System tworzył puste Zlecenia bankowe jeżeli numer konta nie był typem IBAN i nie było uzupełnionego kodu Swift
   • Poczta e-mail
    Zabezpieczono mechanizm pobierania przed wiadomościami e-mail bez wskazanego nadawcy
   • Projekty
    Poprawiono filtrowanie i rysowanie wykresu sumarycznego czasu pracy pod Projektem
  • Zmiany (11)
   • Aplikacja mobilna
    Zmigrowano obsługę mechanizmu wysyłania powiadomień push dla Android do usługi chmurowej FCM
   • Deale
    Dodano możliwość definiowania i przeglądania Celów sprzedażowych dla użytkownika z uprawnieniami do modułu Deale
   • Dokumenty
    Dodano funkcję FnGetCustomObjectDisplayName umożliwiającą tworzenie customowych sygnatur dla Dokumentów i Workflow
   • Dokumenty
    Kod QR wydrukowany dla dokumentu maskowanego będzie zawierał tekst pod piktogramem w formacie maskowanym zamiast DOC-123
   • FV Kosztowe
    Waluta odczytana przez OCR nie będzie nadpisywana walutą domyslną podczas wyboru innej spółki z listy
   • FV Sprzedaży
    Przy wystawianiu Faktury Sprzedaży do Proformy nie będzie kopiowała się automatycznie Data sprzedaży z Proformy
   • HR
    Dodano informację o dostępnym urlopie pozostałym do końca bieżącego miesiąca
   • Płatności
    Dodano funkcje FnFormatCustomBankElixir oraz FnFormatCustomBankSwift umożliwiające tworzenie customowych formatów plików zleceń bankowych
   • Sekretariat
    Zmieniono wydruk etykiet ZPO na format A6 (C6), aby umożliwić wydruk na oryginalnym druku Poczty Polskiej
   • Ogólne
    Formatka zmiany przypisania będzie sugerowała użytkownika (np. autora zadania), do którego przypisać dany element
   • Ogólne
    Udostępniono możliwość zmiany uprawnień na szczegółach elementu który został już zamknięty
 • 8.10.0 (2019-07-14)
  • 8.10.3 (2019-07-14)
   • Nowości (2)
    • FV Sprzedaży
     Dodano możliwość wystawiania Faktur Sprzedażowych z numeracją Number/Company/Month/Year
    • HR
     Dodano możliwość wklejania pozycji Listy płac z Excela
   • Poprawki (1)
    • Faktury
     Zablokowano możliwość zmiany spółki na Fakturze po jej rozksięgowaniu na centra
   • Zmiany (2)
    • Dokumenty
     Wyświetlanie podglądu Dokumentu w bocznym oknie zostało opatrzone animacją ładowania obrazu
    • Faktury
     Dodano zabezpieczenie uniemożliwiające wskazanie dokumentu korygowanego jako samego siebie
  • 8.10.2 (2019-07-14)
   • Poprawki (2)
    • Administracja
     Po dodaniu użytkownika systemowego uruchomi się kreator dodawania do grupy
    • FV Kosztowe
     Po zarejestrowaniu Faktury kosztowej powiadomienia w workflow nie były wysyłane natychmiastowo
   • Zmiany (1)
    • FV Sprzedaży
     Zwiększono szerokość pola Opis pozycji i dodano numerację wierszy
  • 8.10.1 (2019-07-14)
   • Nowości (6)
    • Działania
     Dodano możliwość grupowego przypisania do siebie Działań grupy
    • Działania
     Dodano możliwość grupowego wydruku metryk Dokumentów z poziomu listy Działań i Dokumentów
    • FV Sprzedaży
     Dodano widok Prognoza należności umożliwiający estymowanie wpływów z faktur w czasie
    • Projekty
     Dodano opcjonalne pole Spółka na formularzu dodawania Projektu
    • Zadania
     Dodano możliwość grupowego przypisania do siebie Zadań grupy
    • Ogólne
     Dodano możliwość wyszukiwania treści pomocy kontekstowej za pomocą frazy
   • Poprawki (6)
    • Baza wiedzy
     Przy publikowaniu załączników w Bazie Wiedzy zaznaczone rekordy ulegały odznaczeniu przy zmianie adresatów
    • FV Kosztowe
     OCR nie podpowiadał numeru konta bankowego jeśli ten posiadał opis lub zostało wykrytych kilka kont na fakturze
    • FV Sprzedaży
     Poprawiono ładowanie domyślnych ustawień kontrahenta podczas wystawiania Faktury
    • Ogólne
     Dymek z podpowiedzią czasami zasłaniał możliwość kliknięcia powiadomienia na menu bocznym z prawej strony
    • Ogólne
     Prośba o nadanie uprawnień nie pokazywała się w przypadku komunikatu odmowy dostępu
    • Ogólne
     Usunięto problem braku polskich znaków po wgraniu załącznika na MacOSX
   • Zmiany (19)
    • Administracja
     Dodano nowe parametry synchronizacji kont LDAP: stanowisko i telefon komórkowy
    • Administracja
     Umożliwiono deaktywację wybranego Departamentu z poziomu interfejsu programu
    • Administracja
     W przypadku niewłaściwego uruchomienia serwera system będzie próbował wykonać automatyczny restart co 1 minutę
    • Dokumenty
     Dodano obsługę ignorowania błędnych plików .pdf w funkcji przygotowującej zbiorczy wydruk
    • Faktury
     Formularz edycji zaakceptowanych Faktur będzie dostępny wyłącznie po jawnym otwarciu Faktury przez uprawnionego użytkownika
    • Faktury
     Podsumowanie finansowe na liście Faktur zostało domyślnie ukryte - poprawa wydajności ładowania listy
    • FV Kosztowe
     Na liście kursów walut obok daty został dodany dzień tygodnia
    • Intranet
     Artykuły Bazy wiedzy będą posiadały w kłódce również uprawnienia nadane na wyższych poziomach
    • Kontrahenci
     Dostęp do Kontrahenta specjalnego będzie posiadał użytkownik z rolą Spec lub taki, który otrzymał uprawnienia indywidualne dla tego Kontrahenta
    • Płatności
     Usunięto autoukrywanie parametrów generacji Zleceń bankowych - poprawa intuicyjności
    • Projekty
     Lista Projektów będzie uwzględniać wyszukiwanie po polu Id zewnętrzne
    • Ogólne
     Dodano możliwość edycji plików zwersjonowanych
    • Ogólne
     Dodano możliwość wyboru czy usunąć plik wersjonowany z całą historią poprzednich plików
    • Ogólne
     Dodano odczyt i zapis do bazy skrótu MD5 dla plików importowanych hurtowo
    • Ogólne
     Fakt istnienia uprawnień nadanych w kłódce będzie sygnalizowany inną ikoną kłódki
    • Ogólne
     Poprawiono pozycję wyświetlania okna modalnego podglądu załączników
    • Ogólne
     System fizycznie skasuje usunięte pliki po upływie 1 miesiąca od daty onaczenia jako usunięte. Status pliku zmieni się na Wymazany.
    • Ogólne
     Wskaźnik oczekiwania będzie dodatkowo wyświetlany przy filtrowaniu listy
    • Ogólne
     Zoptymalizowano szybkość działania systemu w niektórych obszarach
  • Nowości (2)
   • FV Kosztowe
    Dodano ostrzeżenie na liście Faktur oraz pod Zleceniem bankowym dla nieaktywnego podatnika Vat
   • Intranet
    Dodano możliwość anulowania publikacji załączników w Bazie wiedzy
  • Poprawki (12)
   • Aplikacja mobilna
    Poprawiono wyświetlanie niektórych treści html w tabelach
   • Deale
    Dodając klienta z GUS niepotrzebnie obowiązywało ograniczenie nazwy podmiotu do 30 znaków
   • Dokumenty
    Po zapisaniu Dokumentu bez zmiany wartości pól, dla niektórych pozycji zapisywała się niepotrzebnie historia zmian
   • Dokumenty
    Usunięto problem umieszczania znaków Unicode na wydrukach (znak wodny)
   • FV Kosztowe
    Przy edycji Faktury i zmianie typu na Korekta system zapisywał dodatkowy wiersz pozycji
   • FV Sprzedaży
    Zmiana kwot na Fakturze sprzedaży będzie wymuszała ponowną akceptację Faktury
   • HR
    Edycja Grafiku pracy nie przenosiła do właściwego miejsca w systemie
   • Intranet
    Po usunięciu Artykułu w Bazie wiedzy nie były usuwane oczekujące akceptacje opublikowanych załączników
   • Kontrahenci
    Podmioty spoza PL nie zawsze były odnajdowane w bazie VIES
   • Przesyłki
    Nie było możliwości usunięcia Przesyłki w stanie Błędny
   • Sekretariat
    Mechanizm śledzenia przesyłek e-Nadawca nie aktualizował statusów w przypadkach awizowania
   • Ogólne
    Pobieranie plików pakietu Office nie zawsze wskazywało na właściwy program w przeglądarce Firefox
  • Zmiany (3)
   • Intranet
    W przypadku wygaśnięcia sesji użytkownika, próba otwarcia okna chatu będzie wyświetlała ikonę offline
   • Sekretariat
    Dostosowano plugin E-Nadawca do obsługi nowej wersji API
   • Ogólne
    Zmieniono sposób wyświetlania linii czasu na poszczególnych listach systemowych
 • 8.9.0 (2019-07-14)
  • 8.9.1 (2019-07-14)
   • Nowości (2)
    • FV Kosztowe
     Dodano możliwość rozksięgowania Faktur kosztowych na etapy Projektu
    • Projekty
     Dodano możliwość przypisywania wag dla Zadań w Projekcie
   • Poprawki (1)
    • HR
     Poprawiono zabezpieczenie uprawnień podczas edycji Grafików pracy
   • Zmiany (1)
    • HR
     Podgląd wydruku Grafiku pracy w pdf będzie realizowany w nowym oknie
  • Nowości (10)
   • FV Kosztowe
    Dodano możliwość ręcznego wprowadzania Jednoski, Ilości i Ceny dla pozycji Faktury kosztowej
   • FV Kosztowe
    Dodano możliwość wskazywania typów kosztów poprzez metodę autouzupełniania wartości
   • FV Sprzedaży
    Dodano możliwość generowania własnych sekwencji numerów Faktur sprzedaży
   • Intranet
    Dodano informację o czasie ostatniej aktywności użytkownika chatu
   • Kalendarz
    Dodano możliwość zmiany domyślnego czasu przypomnienia dla wydarzenia kalendarza
   • Kontrahenci
    Dodano możliwość oznaczenia kontaktu jako Nieaktywny
   • Sekretariat
    Dodano możliwość generowania własnych znaków Spraw
   • Ogólne
    Dodano możliwość uzupełniania dodatkowego pola opisowego dla parametru dynamicznego
   • Ogólne
    Dodano obsługę podpisu kwalifikowanego PAdES-BES
   • Ogólne
    Wprowadzono kolorystykę dla niektórych przycisków uruchamiania akcji na elemencie
  • Poprawki (9)
   • Aplikacja mobilna
    Dostosowano wyświetlanie planera trasy do zmian w polityce Google Maps
   • Budżety
    Rozwiązano problem losowego braku wyświetlania niektórych pozycji dla wykonania budżetu
   • Dokumenty
    Aktualizacja Zestawu rekordów nie będzie nadpisywać daty utworzenia rekordu w bazie danych
   • Dokumenty
    Walidator pola o typie autocomplete nie był wyzwalany jeżeli wartość pola była pusta
   • Dokumenty
    Walidator pola radiobutton oraz multichoice nie uruchamiał się gdy nie wybrano żadnej wartości
   • FV Sprzedaży
    Po usunięciu Faktury system odepnie wszystkie Faktury zaliczkowe, które do niej referują
   • HR
    System nie zapamiętywał wyboru Pracownika podczas zmiany miesięcy na Grafiku pracy
   • Ogólne
    Lista Zadań, Projektów, Deali nie umożliwiała wykonania akcji grupowego usunięcia dla rekordów zamkniętych
   • Ogólne
    Odświeżenie grida po pierwszym zwersjonowaniu pliku powodowało przemieszczenie ikon edycji i usuwania rekordu
  • Zmiany (15)
   • Aplikacja mobilna
    Pobieranie inicjalnej konfiguracji Aplikacji mobilnej będzie realizowane za pomocą kanału FTPS
   • FV Kosztowe
    Po wybraniu spółki system podpowie automatycznie domyślną walutę zapisaną dla tego podmiotu
   • HR
    Dodano możliwość wskazania Spółki na Grafiku zmianowym pracy
   • Intranet
    Pliki graficzne oraz pdf-y przesyłane chatem wewnętrznym będą otwierane domyślnie w oknie podglądu zamiast zapisywane na dysku
   • Intranet
    Zmieniono kolejność wyświetlania wpisów na Tablicach informacyjnych od ostatnio dodanego do najstarszego
   • Kalendarz
    Opcja Fre/Busy nie będzie uwzględniać do czasu zajętego wydarzeń o oznaczonym typie np. Przypomnienie
   • Płatności
    Jeżeli w tym samym Zleceniu znajduje się faktura wraz z ujemną korektą wówczas termin płatności korekty zostanie przyjęty taki jak termin faktury korygowanej celem kompensaty
   • Płatności
    Zabezpieczono edycję kwoty Faktury, Rozrachunku i Listy płac jeżeli istnieje już Zlecenie Bankowe dla tego dokumentu
   • Projekty
    Usunięcie Projektu będzie skutkowało usunięciem wszystkich Zadań przypisanych do tego Projektu
   • Sekretariat
    Dodano zabezpieczenie przed błędnym wpisaniem wartości w polu Kraj
   • Sekretariat
    Nazwa departamentu na formularzu dodawania Sprawy została poszerzona o kod spółki
   • Workflow
    Krok oznaczony na formularzu Przekazania dalej jako obowiązkowy został wyróżniony kolorem czerwonym
   • Ogólne
    Dodano możliwość zapisania departamentu bez wskazania spółki do której przynależy
   • Ogólne
    Po usunięciu rekordu na szczegółach elementu, jego nagłówek zostanie automatycznie odświeżony
   • Ogólne
    Usunięto problem z zaznaczaniem tekstu do skopiowania na szczegółach elementu
 • 8.8.0 (2019-07-14)
  • Nowości (5)
   • Płatności
    Wprowadzając korektę zerującą Fakturę kosztową system automatycznie spłaci kompensatą obydwa dokumenty
   • Projekty
    Dodano kreator tworzenia Zadań w Projekcie
   • Workflow
    Dodano bezpośredni link do listy Faktur kosztowych kontrahenta z poziomu szczegółów Działania procesu obiegu Faktury
   • Ogólne
    Dodano możliwość nadawania uprawnień do elementu z poziomu widoku szczegółów
   • Ogólne
    W przypadku wykrycia podmiany zawartości pliku na serwerze system wyświetli ostrzeżenie dla użytkownika
  • Poprawki (7)
   • Dokumenty
    Zoptymalizowano szybkośc ładowania dużych recordsetów, które posiadają pola z wartością domyślną ustawioną jako zapytanie SQL
   • Kalendarz
    Udostępniony kalendarz nie wyświetlał sie użytkownikom przy wyborze filtru Departament
   • Płatności
    Generator Zleceń bankowych nie będzie uwzględniał Faktur, dla których istnieje korekta ujemna która nie znalazła się w tym samym Zleceniu
   • Płatności
    Generator Zleceń bankowych nie będzie uwzględniał korekt ujemnych, dla których faktura korygowana nie znalazła się w tym samym Zleceniu
   • Poczta e-mail
    Wyłączono wątkowanie wiadomości e-mail jeżeli wiadomości pochądzą z różnych serwerów e-mail
   • Raporty
    Po wprowadzeniu niepoprawnych danych filtrujących do Raportu, kolejne próby jego uruchomienia kończyły się tym samym błędem
   • Sekretariat
    Rozwiązano problem braku wsparcia OCR dla niektórych formatów pdf
  • Zmiany (5)
   • Deale
    Dostosowano usługę geolokalizacji adresów do zmian w API GoogleMaps
   • Faktury
    Zmieniono wyszukiwanie faktur po numerze dokumentu uwzględniając % na początku wyszukiwanej frazy
   • Kontrahenci
    Zmniejszono domyślny zoom na mapie podglądu lokalizacji firmy
   • Raporty
    Grid z Raportem o typie Drzewko nie będzie wyświetlany, jeżeli źródło danych nie zwróci żadnych rekordów
   • Workflow
    Dodano dodatkowe informacje o Dokumencie na formatce Przekaż dalej oraz Przekaż wstecz
 • 8.7.0 (2018-12-28)
  • Nowości (7)
   • Deale
    Dodano ikonę skrótu do wyszukiwarki Google na szczegółach Deala
   • Dokumenty
    Dodano etykietę wyróżniającą status Dokumentu na liście
   • Dokumenty
    Dodano możliwość ostylowania pól Dokumentu o typie checkbox
   • FV Kosztowe
    Oznaczono symbolem (1) uzupełnioną sekcję zwrotów na formularzu edycji Faktury
   • Płatności
    Dodano możliwość generacji Zleceń bankowych dla wskazanych Faktur kosztowych
   • Raporty
    Dodano informację o dacie ostatniego uruchomienia Raportu
   • Ogólne
    Wprowadzono kolorystykę statusów na widoku listy elementu
  • Poprawki (2)
   • Workflow
    Poprawiono działanie mechanizmu Oczekiwanie na skan w przypadku, gdy Działanie zostanie odrzucone przez użytkownika
   • Ogólne
    Poprawiono wyświetlanie polskich liter w oknie podglądu zawartości plików txt
  • Zmiany (5)
   • Aplikacja mobilna
    Rozbudowano filtrowanie listy Działań w Aplikacji mobilnej o wartości: Przypisane do mnie i Wszystkie
   • HR
    Uproszczono tworzenie List płac do jednej formatki
   • Poczta e-mail
    Oznaczenie o nowej wiadomości e-mail już się nie pokazuje na górze hierarchii jeżeli inna wiadomość w wątku nie została odczytana
   • Sekretariat
    Rozbudowano wyszukiwarkę przesyłek o pole Id
   • Ogólne
    Dostosowano kolorystykę ikon dla statusów na widoku szczegółów elementu
 • 8.6.0 (2018-12-28)
  • 8.6.2 (2018-12-28)
   • Nowości (2)
    • Raporty
     Dodano możliwość wskazywania Akcji grupowych z poziomu formularza tworzenia Raportu
    • Sekretariat
     Dodano dodatkowe pole Kontrahent na formularzu tworzenia Przesyłki wskazujące na podmiot którego dotyczy dana Przesyłka
   • Poprawki (1)
    • Intranet
     Usunięto problem przekazywania obrazków i plików poprzez chat wewnętrzny za pomocą CTRL+V
   • Zmiany (3)
    • Dokumenty
     Użytkownik może dodać nowy Dokument spod innego elementu bez konieczności wybierania konkretnego szablonu w menu dodawania
    • Ogólne
     Ostylowano i ujednolicono wygląd pól o typie checkbox
    • Ogólne
     Zmieniono formatowanie na widoku historii wersji systemu
  • 8.6.1 (2018-12-28)
   • Nowości (5)
    • Deale
     Dodano możliwość filtrowania Deali po podpiętych Produktach
    • Projekty
     Dodano możliwość filtrowania Projektów po wybranych Produktach
    • Raporty
     Dodano możliwość drukowania kodów QR dla wskazanych wierszy Raportu (multiwybór)
    • Raporty
     Dodano możliwość edytowania Procedury SQL z poziomu nagłówka szczegółów Raportu
    • Ogólne
     Dodano możliwość OCR-owania faktur w formacie xml
   • Poprawki (4)
    • FV Sprzedaży
     Faktury zaliczkowe nie były dostępne do wybrania po usunięciu Faktury końcowej
    • FV Sprzedaży
     Usunięto problem braku referencji Faktur zaliczkowych z Proformą
    • Poczta e-mail
     Rozwiązano problem z zapętlaniem się powiadomień o akceptacji zaproszeń kalendarzy
    • Projekty
     Poprawiono wyświetlanie dat na Wykresie Gantta
   • Zmiany (1)
    • FV Sprzedaży
     Faktura z Proformy będzie przenosić klauzulę z oryginalnej Faktury
  • Poprawki (2)
   • FV Kosztowe
    Dodano możliwość rejestracji Pisma przychodzącego z poziomu Faktury Sprzedażowej
   • HR
    Poprawiono kalkulację dni urlopowych w przypadku przekroczenia dni dostepnych w poprzednim roku
  • Zmiany (2)
   • FV Sprzedaży
    Faktura sprzedaży wystawiana na podstawie Proformy nie będzie ustawiać domyślnej daty sprzedaży
   • Pudła
    Umożliwiono skanowanie kodu kreskowego segregatora podczas rejestracji Pudła
 • 8.5.0 (2018-12-28)
  • 8.5.3 (2018-12-28)
   • Nowości (2)
    • Ogólne
     Dodano możliwość przygotowywania wydruków w postaci zbiorczego pliku Pdf
    • Ogólne
     Dodano możliwość tworzenia numerów Hash dla załączników
  • 8.5.2 (2018-12-28)
   • Nowości (1)
    • Workflow
     Dodano możliwość ograniczenia przekazania Działania w danym kroku Workflow tylko do jednego odbiorcy
   • Poprawki (2)
    • FV Sprzedaży
     Poprawiono błąd związany z wysyłką faktury e-mailem gdy nie uzupełniono języka na fakturze
    • Ogólne
     Ręczna zmiana wartości pola filtrującego z datą nie przeładowywała listy wyświetlanej
   • Zmiany (4)
    • Administracja
     Poprawiono sortowanie pozycji słownikowych po numerze Id oraz dodano możliwośc filtrowania na gridzie
    • FV Kosztowe
     Wybór Płatności podzielonej zostanie ukryty w zależności od wyboru typu płatności, typu Faktury oraz ustawienia flagi Odwrotne obciążenie
    • Ogólne
     Dodano do nazwy odczytanego pliku pdf indywidualny numer paczki skanowania
    • Ogólne
     Odblokowano możliwość linkowania dla zamkniętych elementów
  • 8.5.1 (2018-12-28)
   • Nowości (4)
    • Dokumenty
     Dodano możliwość automatycznego przejścia do widoku Przekaż dalej po utworzeniu Dokumentu
    • Dokumenty
     Dodano możliwość sterowania ilością podpowiadanych pozycji na polu autocomplete
    • Płatności
     Dodano obsługę generowania plików zagranicznych zleceń bankowych w formacie Swift (MT103)
    • Sekretariat
     Dodano możliwość śledzenia Przesyłki pocztowej oraz kurierskiej z poziomu systemu
   • Poprawki (4)
    • Dokumenty
     Ikony zmiany wartości pól Dokumentu nie pokazywały się gdy obiektem nadrzędnym było Działanie lub Workflow
    • Dokumenty
     Poprawiono szybkość wyświetlania listy pozycji Dokumentu, w przypadku występowania dużych recordsetów
    • Ogólne
     Rozwiązano problem z zawieszaniem się skryptów js w przeglądarce Chrome
    • Ogólne
     Ujednolicono liczniki na bocznym panelu z ilością wyświetlonych rekordów na liście
   • Zmiany (3)
    • FV Kosztowe
     Dodając Fakturę z Proformy lista Faktur kosztowych będzie zawężona tylko do Proform
    • Korespondencja
     Zmieniono listę Korespondencji, aby domyślnie wyświetlały się wszystkie rekordy z oznaczeniem elementów otwartych
    • Workflow
     Istniejące notyfikacje członków grupy zostaną usunięte po zamknięciu Działania przez innego użytkownika
  • Nowości (7)
   • Administracja
    Dodanie o dziennika zdarzeń akcji ręcznego wylogowania z systemu
   • Administracja
    Dodano parametr systemowy ShowScanFolders, który określa widoczność folderów skanowania
   • Administracja
    Przy wgrywaniu pliku licencji system automatycznie utworzy kopię istniejącego pliku licencyjnego
   • Budżety
    Rozbudowano budżetowanie o możliwość pobierania danych z modułu Dokumenty
   • Faktury
    Dodano możliwość usunięcia fakturę sprzedaży w sytuacji gdy istnieją dokumenty z późniejszą datą wystawienia
   • Faktury
    Dodano nową stawkę VAT 4%
   • FV Sprzedaży
    Dodano możliwość wskazania Odbiorcy Faktury
  • Poprawki (2)
   • FV Kosztowe
    Poprawiono algorytm spłaty w przypadku wprowadzenia kilku faktur do jednej proformy
   • FV Kosztowe
    Poprawiono wyświetlanie drzewa statystyk pod Centrum Kosztów w zakresie dublowania sie kosztu faktury z proformy
  • Zmiany (5)
   • Administracja
    Dodano konieczność wskazania obecnego hasła podczas zmiany hasła logowania
   • Dokumenty
    Rozbudowano mechanizm przekazywania/odbierania dokumentów o Lokalizację
   • Sekretariat
    Poprawiono szybkość ładowania zakładki Foldery skanowania
   • Ogólne
    Usunięte elementy nie będą się pojawiać w panelu Ulubione
   • Ogólne
    Zmieniono ikonę pobierania kolejnego obrazu oraz dodano opisy ikon na panelu szybkiego podglądu dokumentu
 • 8.4.0 (2018-12-28)
  • Nowości (6)
   • Administracja
    Rozbudowano API systemu do obsługi żądań POST
   • Dokumenty
    Dodano możliwość dodawania Dokumentów do Koszyka z poziomu listy systemowej
   • Dokumenty
    Dodano możliwość rozwinięcia pozycji Szablonu dokumentu z poziomu listy szablonów
   • Kontrahenci
    Dodano obsługę pobierania danych zagranicznych podmiotów przy pomocy usługi VIES
   • Pudła
    Wprowadzono obsługę archiwizacji Pudeł oraz Dokumentów
   • Workflow
    Dodano możliwość rozwinięcia pozycji Szablonu workflow z poziomu listy szablonów
  • Poprawki (4)
   • Administracja
    System nie pozwalał na dodanie do słownika banku o tej samej nazwie z innym prefixem
   • Dokumenty
    Poprawiono błędy wyświetlania wartości na podglądzie historii zmian Dokumentu
   • Płatności
    Poprawiono mechanizm generacji przelewów w modelu Split payment
   • Ogólne
    Usunieto problem byt szybko znikających komunikatów w formacie dymku
  • Zmiany (2)
   • FV Kosztowe
    Tworząc Fakturę z poziomu Pisma Przychodzącego pole Przekaż do będzie automatycznie kopiowane na formatkę FVZ
   • FV Sprzedaży
    Podczas wystawiania Faktury lista projektów będzie zawężana w pierwszej kolejności do projektów wskazanego Kontrahenta
 • 8.3.0 (2018-08-29)
  • Nowości (4)
   • Administracja
    Dodano możliwość edycji schematu Workflow z poziomu konkretnego Działania
   • Administracja
    Dodano wyświetlanie Zaplanowanych zadań dodanych do ulubionych
   • FV Sprzedaży
    Dodano do bocznego panelu statystyki wiekowania należności
   • HR
    Dodano obsługę nowych pól Kandydata: Umiejętności oraz Data zgody
  • Poprawki (5)
   • Administracja
    Poprawiono mechanizm importu użytkowników z AD w kontekście określenia właściwej spółki
   • Administracja
    Poprawiono procedurę importu szablonów Workflow z formatu XML
   • Administracja
    Wdrożono autorestart Aplikacji w przypadku napotkania problemu w silniku .net
   • Dokumenty
    Dostosowano wydruk fiszki dokumentu do obsługi języków
   • Workflow
    Poprawiono działanie mechanizmu wyboru użytkowników z listy w celu przekazania Działania
  • Zmiany (3)
   • Administracja
    Edycja zapytań SQL na szablonie kroku workflow oraz parametrze raportu wyzwoli okno edytora SQL bez dodatkowego kliknięcia
   • Kontrahenci
    Dodano możliwość ukrycia akcji Zablokowania oraz Deaktywacji Kontrahenta
   • Kontrahenci
    Weryfikacja numeru NIP przy zapisywaniu będzie uwzględniać relacje Kontrahentów na głębszym poziomie
 • 8.2.0 (2018-08-29)
  • Nowości (1)
   • FV Kosztowe
    Dodano obsługę tzw. Odwrotnego obciążenia
  • Poprawki (1)
   • FV Kosztowe
    Nieaktywna kategoria Faktury wyświetlała się wciąż na liście wyboru
  • Zmiany (1)
   • FV Sprzedaży
    Szablon e-mail dla wysyłki Faktury uwzględnia język wiadomości wskazany na Fakturze
 • 8.1.0 (2018-08-29)
  • Nowości (2)
   • Dokumenty
    Rozbudowano edytor wyrażeń Szablonu dokumentów
   • Kontrahenci
    Dodawanie adresu rozpoznaje automatycznie kraj Kontrahenta po prefixie identyfikatora VAT
  • Poprawki (3)
   • FV Kosztowe
    Poprawiono działanie funkcji Zastosuj schemt przy rozksięgowaniu Faktury kosztowej
   • FV Sprzedaży
    Poprawiono problem z brakiem możliwości zmiany adresu na szablonie Faktury Sprzedaży
   • Kontrahenci
    Poprawiono algorytm walidujący identyfikator VAT kontrahenta zagranicznego
  • Zmiany (1)
   • Kontrahenci
    Pole NIP będzie uzupełniane jako pierwsze na formularzu dodawania Kontrahenta i Deala
 • 8.0.0 (2018-08-29)
  • Nowości (2)
   • Deale
    Wprowadzono funkcjonalność dynamicznego tworzenia pól formularza edycji Deala
   • Kontrahenci
    Wprowadzono funkcjonalność dynamicznego tworzenia pól formularza edycji Kontrahenta
  • Poprawki (2)
   • Deale
    Poprawiono funkcję zapisującą powód porażki Deala
   • Dokumenty
    Poprawiono działanie kontrolki o typie Czas jako pola aktualizującego
  • Zmiany (3)
   • Kontrahenci
    Szybkie dodawanie Kontrahenta na formatce GUS zostało poszerzone o możliwość uzupełnienia adresu (tryb ręczny)
   • Workflow
    Lista wyświetlana z odbiorcami Działania (Przekaż do) została rozdzielona na użytkowników i grupy
   • Ogólne
    Dodano dodatkowy parametr Komentarz do wyzwalacza po akcji zmiany stanu elementu
 • 7.18.0 (2018-08-29)
  • 7.18.2 (2018-08-29)
   • Nowości (1)
    • Dokumenty
     Dodano możliwość wprowadzania archiwalnych dokumentów bez konieczności używania kodów kreskowych
   • Poprawki (4)
    • FV Sprzedaży
     Brak możliwości rozksięgowania Faktury na Centra przychodowe dla pozycji z kwotą zerową
    • Poczta e-mail
     Usunięto problem z błędnym parsowaniem niektórych znaków w adresie e-mail
    • Workflow
     Usunięto problem z błędem transakcji SQL podczas przekazywania Działania
    • Ogólne
     Wybiarając akcję dodania załącznika o danym typie nie ustawiało typu jeżeli był on zależny od grupy
   • Zmiany (2)
    • FV Sprzedaży
     Dodano na szablonie możliwość wskazania osoby wystawiającej fakturę
    • Płatności
     Dodano informację o zwrocie dla pracownika na liście faktur wyświetlanej pod Zleceniem bankowym
  • 7.18.1 (2018-08-29)
   • Nowości (1)
    • Zadania
     Dodano klawisz Przekaż dalej na szczegółach Zadania
   • Poprawki (4)
    • FV Sprzedaży
     Usunięto problem braku generacji Faktur dla harmonogramu z ustawioną datą końcową
    • FV Sprzedaży
     Użytkownik bez uprawnień specjalnych nie mógł wysyłać automatycznie wystawionych Faktur Sprzedaży do akceptacji
    • HR
     Dodawanie pozycji Listy płac nie pokazywało nowego wiersza podczas edycji formularza
    • Sekretariat
     Usunięto problem występujący sporadycznie w trakcie aktualizacji statusów przesyłek e-Nadawca
   • Zmiany (3)
    • Administracja
     Dodano możliwość określania dat obowiązywania szablonów e-mail oraz szablonów wydruku
    • Dokumenty
     Wydruk pdf będzie zapisywany z nazwą, którą otrzyma z procedury SQL. W przypadku jego braku będzie to sygnatura dokumentu.
    • Kontrahenci
     Dodano możliwość sprawdzenia statusu podatnika Vat dla Kontrahenta bez wprowadzonej Faktury
  • Nowości (4)
   • Płatności
    Dodano obsługę realizacji zleceń bankowych w modelu Płatności Podzielonej (Split Payment)
   • Zdarzenia
    Dodano możliwość usuwania zdarzeń z listy pod obiektem
   • Ogólne
    Dodano funkcję tworzącą customowy temat Wydarzenia kalendarza
   • Ogólne
    Dodano możliwość wskazania użytkownika z otwieranej listy w przypadku ustawiania zastępstw
  • Poprawki (4)
   • Administracja
    Ukryto możliwość edycji nieedytowalnych słowników systemowych
   • Deale
    Poprawiono funkcję rejestrującą notatki z zakończonych rozmów tel. dla Leadów
   • Płatności
    Poprawiono algorytm spłaty po modyfikacji kwoty Faktury
   • Zadania
    Usunieto wyświetlanie nadmiarowych alertów na Lejku zadaniowym
  • Zmiany (3)
   • Dokumenty
    Wartości liczbowe będą formatowane o tysięczne na szczegółach Dokumentu
   • Ogólne
    Wyłączono wbudowaną w przeglądarkę opcję Autouzupełniania dla wszystkich pól tekstowych
   • Ogólne
    Zwiększono scrollowanie górnego menu z 2 do 3 kafelków na raz
 • 7.17.0 (2018-08-29)
  • 7.17.1 (2018-08-29)
   • Nowości (1)
    • FV Sprzedaży
     Dodano informację o będach w wysyłce Faktury sprzedaży wyświetlanej pod obiektem
   • Poprawki (3)
    • Administracja
     Poprawiono wyświetlanie słownika Grupa użytkowników
    • Dokumenty
     Dokument został utworzony pomimo ostrzeżenia o przekroczeniu dozwolonej wielkości załącznika
    • FV Kosztowe
     Poprawiono błąd związany z brakiem wyświetlania kursu przy wyborze waluty
   • Zmiany (5)
    • Aplikacja mobilna
     Dodano na liście elementów skróconą nazwę dnia tygodnia dotyczącą wyświetlanego terminu realizacji
    • FV Kosztowe
     Dodano możliwość wyszukiwania po 2-gim poziomie zagnieżdżenia na liście Centr kosztów
    • FV Kosztowe
     Rozdzielono możliwość ukrycia pola Numer rachunku bankowego dla Kontrahenta i Pracownika
    • FV Kosztowe
     Zaktualizowano definicje algorytmu OCR dla Faktur
    • Zadania
     Zadania będą wyświetlane pod elementem, którego użytkownik jest właścicielem
  • Nowości (2)
   • FV Kosztowe
    Dodano filtrowanie po użytkowniku na liście Faktur kosztowych
   • Płatności
    Import kursów walut NBP będzie zaczytywał również kursy z tablicy B
  • Poprawki (11)
   • Dokumenty
    Poprawiono wyświetlanie historii zmian dokumentu w Firefox
   • Dokumenty
    Usunięto problem z procesowaniem niektórych skanów pdf
   • FV Kosztowe
    Rozwiązano problem z niezapisywaniem formularza pomimo uzupełnienia kursu waluty
   • FV Kosztowe
    Zmiana typu Faktury na korektę nie zapisywała pozycji dokumentu
   • FV Sprzedaży
    Usunięto problem z brakiem klonowania rozksięgowań na Centra przychodów
   • HR
    Zwolnienia L4 będą wyświetlane jako nieobecność na kalendarzu również w dni wolne od pracy
   • Poczta e-mail
    Wyeliminowano problem zapętlania się zaproszeń kalendarzy
   • Projekty
    Poprawiono uprawnienia związane z dodawaniem kontaktu pod projektem
   • Workflow
    Rozwiązano problem z zatrzymaniem się Workflow w specyficznych warunkach przy działaniu wykonywanym grupowo
   • Ogólne
    Otwieranie Dashboardu w nowej karcie nie ładowało górnego menu modułów
   • Ogólne
    Rozwiązano problem z pobieraniem plików oznaczonych jako zablokowane przez ich właścicieli
  • Zmiany (9)
   • Administracja
    Skorygowano wyświetlanie ikon statusów na głównej liście zalogowanych użytkowników
   • Dokumenty
    Zmieniono kolejność OCR-owania dokumentów od ostatniego do najstarszego
   • Dokumenty
    Zoptymalizowano szybkość wyświetlania listy Dokumentów
   • FV Kosztowe
    Rodzaj kosztu nie będzie podpowiadany na rozksięgowaniu dopóki użytkownik nie wskaże Centrum kosztu lub Projektu
   • FV Sprzedaży
    Dla Faktur importowanych z zewnętrznego źródła nie będzie wyświetlana ikona podglądu wydruku systemowego
   • HR
    Kalendarz nieobecności dla zwykłego użytkownika będzie wyświetlał również pracowników tego samego departamentu
   • Kontrahenci
    Dodano możliwość zapisu numeru konta bankowego dla innych formatów niż IBAN
   • Poczta e-mail
    Usprawniono synchronizację z pluginem e-mail dla MS Outlook
   • Ogólne
    Komunikaty wyświetlane w przeglądarce nie będą ograniczone do 255 znaków
 • 7.16.0 (2018-05-16)
  • 7.16.3 (2018-05-16)
   • Nowości (5)
    • Administracja
     Dodano informację w Panelu Administracyjnym o ilości licencji na dodatkowe podmioty
    • Aplikacja mobilna
     Poprawiono funkcję rejestracji rozmów tel. dla Leadów
    • Dokumenty
     Istnieje możliwość przeglądania historii zmian poszczególnych pozycji dokumentów z poziomu listy
    • Poczta e-mail
     Dodano funkcję umożliwiającą domyślne zaznaczenie plików do wysyłki kanałem e-mail
    • Projekty
     Dodano funkcjonalność zmiany stanu w oparciu o checklistę pod Projektem
   • Zmiany (4)
    • HR
     Zmieniono poziom uprawnień do zarządzani pracownikami, kandydatami i departamentami na poziom Rozszerzony
    • Kontrahenci
     Dodawanie konta bankowego będzie mogła realizować osoba wprowadzająca Faktury bz uprawnień specjalnych
    • OCR
     Optymalizacja skuteczności OCR
    • Sekretariat
     Po dodaniu Korespondencji automatycznie otwiera się formularz dodawania Przesyłki
  • 7.16.2 (2018-05-16)
   • Nowości (2)
    • Kontrahenci
     Dodano funkcjonalność oznaczania i odwoływania zgód na kontakcie
    • Ogólne
     Dodano możliwość wyświetlania bannerów na ekranie logowania w innym języku
   • Poprawki (1)
    • Workflow
     Poprawiono rysowanie diagramów workflow po rozwinięciu belki
  • 7.16.1 (2018-05-16)
   • Nowości (4)
    • Administracja
     Dodano możliwość tworzenia stron www z poziomu interfejsu programu
    • Administracja
     Rozbudowano edytor zapytań SQL i procedur składowanych
    • Intranet
     Dodano możliwość łatwego wklejania screenów do okna chatu wewnętrznego za pomocą skrótu CTRL+V
    • Kontrahenci
     Dodano tryb, w którym wystąpienie kontrahenta jest weryfikowane tylko w obrębie spółki rejestrującego
   • Zmiany (1)
    • Ogólne
     Poprawiono wyświetlanie komunikatów na oknie dialogowym
  • Nowości (8)
   • Administracja
    Lista słowników została rozbudowana o dodatkowe pole Spółka
   • Aplikacja mobilna
    Dodano możliwość odczytywania kodów kreskowych w aplikacji mobilnej
   • Deale
    Dodano szybki podgląd kalendarza podczas ustawiania daty następnego kontaktu
   • Dokumenty
    Dodano możliwość szybkiego podglądu załącznika na formatce edycji Dokumentu
   • Dokumenty
    Dodano obsługę rejestrowania Pism przychodzących z użyciem Kodów kreskowych z banderoli
   • Kalendarz
    Dodano szybki podgląd kalendarza na formularzu dodawania spotkania
   • Kontrahenci
    Szybkie dodawanie kontrahenta jest już możliwe w trybie ręcznym, gdy nie odnaleziono jego rekordu w bazie GUS
   • Pluginy
    Dodano opcję cyklicznej synchronizacji w pluginie MS Outlook
  • Poprawki (7)
   • Administracja
    Poprawiono błąd ograniczający możliwość wskazania Spółki dla rodzaju przychodu
   • Aplikacja mobilna
    Poprawiono działanie słownika i autouzupełniania na polach tekstowych
   • Faktury
    Poprawiono widoczność Centr kosztów i przychodów jeżeli w uprawnieniach wskazany jest Każdy użytkownik
   • FV Kosztowe
    Poprawiono mechanizm aktualizowania spółki na Dokumencie po jej zmianie na Fakturze kosztowej
   • HR
    Poprawiono liczenie urlopu dla pracowmików, którzy kończą pracę
   • HR
    Usunięto problem z edycją departamentu należącego do innej spółki
   • Poczta e-mail
    Rozwiązano problem z pobieraniem wiadomości e-mail z serwera Exchange
  • Zmiany (4)
   • Aplikacja mobilna
    Dodano automatyczne wyświetlanie szczegołów elementu po zeskanowaniu kodu
   • Faktury
    Dodano podział kategorii Faktury na spółki
   • HR
    Zmieniono nazewnictwo na grafiku urlopowym z Zaplanowany na Wnioskowany
   • Poczta e-mail
    Zoptymalizowano szybkość wyświetlania lisy wiadomości e-mail
 • 7.15.0 (2018-05-16)
  • 7.15.1 (2018-05-16)
   • Nowości (5)
    • Administracja
     Dodano mechanizm obsługi importu słowników tłumaczeń
    • Deale
     Dodano obsługę importu Leadów z pliku .csv
    • Deale
     Formularz dodawania Deala waliduje istnienie firmy w trakcie wpisywania nazwy lub numeru NIP
    • Dokumenty
     Dodano szczegółową historię zmian na Dokumentach
    • FV Sprzedaży
     Dodano nowe pole na Fakturze Data usługi
   • Poprawki (3)
    • Kontrahenci
     Poprawiono wyświetlanie linków wybierania numeru telefonu na kontakcie
    • Poczta e-mail
     Dodano atrybut Tylko zaproszenia umożliwiający ograniczenie poczty tylko do zaproszeń kalendarza
    • Workflow
     Załączniki dodane pod Workflow nie były widoczne pod Dokumentem oraz Działaniem
   • Zmiany (1)
    • Dokumenty
     Dodano możliwość aktualizacji zestawu rekordów na formularzu edycji Dokumentu
  • Nowości (2)
   • Deale
    Dodano checklistę rozbudowującą istniejący proces sprzedażowy
   • Deale
    Dodano tablicę wymiany danych wyświetlaną pod Leadem/Dealem
  • Poprawki (2)
   • FV Kosztowe
    Poprawiono obsługę błędów przy pobieraniu informacji z bazy VIES
   • Płatności
    Poprawiono obsługę błędów przy pobieraniu kursów walut
 • 7.14.0 (2018-05-16)
  • 7.14.3 (2018-05-16)
   • Nowości (5)
    • FV Kosztowe
     Dodano możliwość grupowej zmiany daty płatności Faktur
    • FV Kosztowe
     Dodano obsługę wyboru numeru konta bankowego jeżeli na fakturze OCR znajdzie więcej niż jedno
    • HR
     Dodano możliwość wyliczania urlopu zaległego w zależności od typu zatrudnienia
    • HR
     Rozbudowano kalendarz niobecności o możliwość pokazywania innym kolorem nieobecności bezpłatnych
    • Workflow
     Umożliwiono szybki podgląd dokumentów i faktur z poziomu listy Działań
   • Poprawki (2)
    • FV Kosztowe
     Poprawiono mechanizm OCR odpowiedzialny za rozpoznawanie numerów NIP
    • FV Sprzedaży
     Poprawiono funkcjonalność zastępstw w obszarze Faktur Sprzedaży
   • Zmiany (3)
    • HR
     Dostosowano do nowych zasad mechanizm budowania przelewów do ZUS
    • Ogólne
     Po kliknięciu linku na lewym panelu bocznym wyświetli się ikona ładowania strony
    • Ogólne
     Usprawniono wyszukiwanie przy użyciu złożonych kryteriów tj. wielu słów oddzielonych spacją
  • 7.14.2 (2018-05-16)
   • Nowości (2)
    • Deale
     Element nadrzędny jest automatycznie ustawiany dodając Deala spod innego Deala
    • FV Kosztowe
     Dodano możliwość wyboru metody przeliczania kursów walut po dacie sprzedaży
   • Poprawki (1)
    • FV Sprzedaży
     Przy wystawianiu faktury system nie uwzględniał spółki przy wyliczaniu nadpłaty na koncie Kontrahenta
  • 7.14.1 (2018-05-16)
   • Nowości (5)
    • Aplikacja mobilna
     Dodano możliwość zapraszania użytkowników na podstawie adresu e-mail do wydarzenia kalendarza
    • Aplikacja mobilna
     Dodano opcję automatycznego włączania usługi geolokalizacji na urządzeniach mobilnych
    • Dokumenty
     Dodano możliwość wyłączenia kompresji grafiki dla wydruków PDF na szablonie dokumentu
    • Połączenia
     Dodano możliwość tworzenia kontaktu na podstawie połączenia przychodzącego z nieznanego numeru
    • Zadania
     Dodano opcję klonowania zadań na kolejne dni w Planerze Zadań
   • Poprawki (3)
    • Aplikacja mobilna
     Poprawiono błąd uniemożliwiający rejestrowanie połączeń telefonicznych w aplikacji mobilnej
    • Połączenia
     Dodano zabezpieczenie przed wieloma jednoczesnymi połączeniami do jednego użytkownika
    • Połączenia
     Poprawiono komponent do odtwarzania nagranych połączeń
  • Nowości (3)
   • Deale
    Opiekun Kontrahenta będzie widział jego Deale poprzez flagę EnableObjectForContractorOwner
   • FV Kosztowe
    Dodano obsługę OCR dla języków angielski i niemiecki
   • Ogólne
    Wyszukiwanie kontaktów jest od teraz możliwe po numerze telefonu
 • 7.13.0 (2018-05-16)
  • 7.13.1 (2018-05-16)
   • Nowości (3)
    • FV Kosztowe
     Dodano wyświetlanie szczegółów kontrahenta na formularzu Faktury Kosztowej
    • FV Sprzedaży
     Dodano nowe pole Nr zamówienia na formularzu Faktury Sprzedaży
    • Ogólne
     Dodano możliwość wskazania rodzaju uprawnień podczas wysyłania prośby o dostęp
  • Nowości (8)
   • FV Kosztowe
    Dodano informację o pobraniu pliku z wyeksportowanymi fakturami
   • FV Kosztowe
    Dodano możliwość konwersji wielu załączników e-mail na Fakturę
   • FV Sprzedaży
    Dodano obsługę nowego pola Zamówienie na formularzu Faktury Sprzedaży
   • Połączenia
    Integracja z Centralą telefoniczną
   • Workflow
    Dodano link Działania priorytetowe na lewym panelu
   • Workflow
    Dodano możliwość ukrycia wybranych kroków Workflow na liście
   • Workflow
    Dodano wyszukiwarkę na formatce przekazania Działania
   • Zadania
    Dodano link Zadania priorytetowe na lewym panelu
  • Poprawki (3)
   • Administracja
    Odpinanie użytkownika od roli mogło powodować odpięcie całej grupy użytkowników
   • Ogólne
    Klonowanie elementów nie przenosiło tłumaczeń pól
   • Ogólne
    Pole Autocomplete nie zawsze aktualizowało dane na formularzu po wybraniu pozycji myszką a nie Enterem
  • Zmiany (7)
   • Administracja
    Dodano informację o ekspiracji licencji tymczasowej na Panelu Administratora
   • Faktury
    Rozdzielono obsługę trybu InvoiceBookingMode na Faktury Kosztowe i Sprzedażowe
   • Faktury
    Rozdzielono widok dashboardu Przeterminowane faktury na kosztowe i sprzedażowe
   • Faktury
    Zmieniono sposób wystawiania Faktury z Pro-formy
   • FV Kosztowe
    Użytkownik może już zmieniać Centrum kosztu przy edycji rozksięgowania
   • FV Sprzedaży
    Rozbudowano wydruk zbiorczy Faktur Sprzedaży o możliwość dodania customowej stopki
   • Sekretariat
    Pliki załączane ręcznie do Pism przychodzących będą zachowywały oryginalną nazwę zamiast systemowej
 • 7.12.0 (2017-09-27)
  • Nowości (19)
   • Aplikacja mobilna
    Dodano pole Branża na formatce dodawania Deala
   • Deale
    Dodano listę Historia działań pod szczegółami Deala
   • Deale
    Dodano obsługę pola ExternalId (Id zewnętrzne) na aplikacji mobilnej
   • Dokumenty
    Dodano wyświetlanie na głównym kalendarzu informacji o innych nieobecnościach np. L4
   • FV Kosztowe
    Dodano nowy model rejestracji Faktur zakupowych bez użycia kodów QR
   • FV Sprzedaży
    Dodano funkcjonalność masowej wysyłki Faktur sprzedażowych
   • FV Sprzedaży
    Dodano funkcjonalność wystawiania Faktur zaliczkowych
   • FV Sprzedaży
    Dodano możliwość filtrowania Faktur po osobie wystawiającej
   • FV Sprzedaży
    Dodano obsługę faktur zaliczkowych
   • FV Sprzedaży
    Dodano opis kont bankowych spółki na formularzu wystawiania Faktury
   • Płatności
    Dodano nowy tryb genereacji przelewów umożliwiający natychmiastową płatność niezależnie od terminu na dokumencie
   • Poczta e-mail
    Dodano możliwość umieszczenia własnego logo w powiadomieniach e-mail
   • Poczta e-mail
    Dodano zapisywanie do bazy danych Id szablonu wiadomości e-mail z jakiego ta wiadomość była generowana
   • Sekretariat
    Dodano opcję zmiany orientacji wydruku etykiet dla zwykłych przesyłek
   • Workflow
    Dodano możliwość przypisania adresu Url do przycisku akcji na Działaniu
   • Zadania
    Dodano funkcjonalność Planera zadań
   • Ogólne
    Dodano możliwość wskazywania spółki dla niektórych słowników systemowych
   • Ogólne
    Dodano opcję odzyskiwania hasła logowania
   • Ogólne
    Integracja modułu wysyłkowego z SMSAPI
  • Poprawki (7)
   • Faktury
    Informacja o przeterminowanych fakturach nie pokazuje się dla zapłaconych kartą lub gotówką
   • FV Kosztowe
    Poprawiono rozksięgowanie dla korekt minusowych płatnych gotówką
   • FV Sprzedaży
    Poprawiono zabezpieczenie przed usunięciem faktury ze środka numeracji
   • FV Sprzedaży
    Rozbudowano mechanizm spłaty Faktury Vat, w przypadku gdy istnieje nieopłacona Faktura Proforma
   • Kalendarz
    Poprawiono błąd związany z przypisywaniem uczestnika spotkania jako organizatora
   • Płatności
    Poprawiono mechanizm rozliczania kompensat
   • Ogólne
    Usunięto problem związany z przechodzeniem pomiędzy "dymkami" kalendarza
  • Zmiany (5)
   • Deale
    Tworząc Deala podpowiada się numer NIP Kontahenta
   • FV Kosztowe
    Zmiana w walidatorze sprawdzającym czy faktura została już rozksięgowana
   • Kalendarz
    Dodanie załącznika do wydarzenia kalendarza spowoduje wysłanie aktualizacji do uczestników
   • Kontrahenci
    Nieaktywne konta bankowe będą domyślnie ukryte
   • Ogólne
    Zablokowany plik będzie mógł odblokować również przełożony użytkownika osoba posiadająca prawo specjalne do elementu nadrzędnego
 • 7.11.0 (2017-09-27)
  • Nowości (12)
   • Administracja
    Dodano możliwość wgrywania nowych licencji bez konieczności restartu serwera
   • Aplikacja mobilna
    Dodano obsługę wielojęzykowości dla aplikacji mobilnej iOS
   • Deale
    Dodano lejek sprzedażowy (pipeline)
   • Dokumenty
    Dodano możliwość nadawania uprawnień do pozycji dokumentów z poziomu kroku workflow
   • Dokumenty
    Dodano możliwość składania odręcznego podpisu pod dokumentem
   • Dokumenty
    Dodano obsługę skanów w formacie plików graficznych jpg
   • FV Sprzedaży
    Dodano możliwość przypisywania rodzajów przychodu do spółek
   • Kontrahenci
    Dodano walidację kontrahenta w bazie aktywnych płatników VAT
   • Kontrahenc